דוחות

מסך זה מרכז את כלל הדוחות המובנים של הנח"ש, בחלוקה לארבע קטגוריות:

  • סקירת מסמכי מכירות - בחינת מצב המכירות בארגון לפי חתכים שונים וייצוא המידע. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
  • פקודות יומן - ריכוז כלל הדוחות הבוחנים את מאזן הארגון. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
  • תנועות מלאי - דוחות אלה רלוונטיים לארגונים בהם מתבצע ניהול מלאי ומחסנים, ניהול מוצרים ותכנון ותפעול הייצור. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
  • עבור רשויות הממשלה - רשימת דוחות הנדרשים על פי הרגולציה במדינה בה מנוהלים ספרי החשבונות. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.

דוחות

סקירת מסמכי מכירות

בקטגוריה זו מוצגים הדוחות הבאים:

כותרות מסמכים ברצף דוח זה מציג למשתמש את ריכוז מסמכי המקור המבוקשים על פי תאריכים, סניפים ופרטי לקוח. המידע מדוח זה זהה למידע המתקבל מלשונית "סקירת מסמכי מכירות". למעבר למדריך לחץ כאן.
קבלות והחזרים מפורט דוח זה מרכז את כלל התקבולים השונים מהלקוח ואת ההחזרים הכספיים שבוצעו. למעבר למדריך לחץ כאן.
מחזור עסקים דוח זה מרכז את כלל ערכי העסקאות והתקבולים עבור השירותים והמוצרים שסופקו ללקוח, בטווח התאריכים המבוקש. למעבר למדריך לחץ כאן.
מחזור עסקים על פי סניפים דוח זה מאפשר לראות את כלל העסקאות עם לקוחות, בטווח התאריכים הנבחר ובחלוקה על פי סניפים. למעבר למדריך לחץ כאן.
שמור את כל המידע לקבצי csv. בבחירת דוח זה, ישמרו דוחות החשבוניות, קבלות והחזרים על מחשב המשתמש. למעבר למדריך לחץ כאן.
התאמת סליקת כרטיסי אשראי מול הסולקת דוח זה מציג את כלל סליקות האשראי שבוצעו בארגון בטווח התאריכים הנבחר. למעבר למדריך לחץ כאן.
השוואת חיובים ומשלוחים להזמנות שיוצרו דוח ביקורת זה משמש את הארגון למעקב אחר הזמנות ששולמו בחלקן בטווח תאריכים נבחר. למעבר למדריך לחץ כאן.
השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר דוח ביקורת זה מציג השוואה בין סכומי הרווח/הפסד במסחר לבין ערכים אלו בפקודות היומן. למעבר למדריך לחץ כאן.
השוואת פקודות יומן לניכוי מס במקור ע"פ מסחר דוח זה הינו דוח ביקורת פנימי של המערכת. מטרת הדוח הינה לוודא כי ערכי הרווח וההפסד והנמ"ב זהים במערכת המסחר ובפקודות היומן. למעבר למדריך לחץ כאן.

פקודות יומן

בקטגוריה זו מוצגים הדוחות הבאים:

ניהול חשבון כלי ניהול חשבונות בהייפר עבור לקוחות / ספקים / פרוייקטים / חשבונות פנימיים. כלי זה מוכר בכינויו כ"כרטסת". מספק למשתמש מבט כולל על התנועות והפעילות בחשבון הלקוח, פירוט המסמכים שהונפקו, פתיחת פקודות היומן של כל פעולה וריכוז כלל הפעולות החשבונאיות של הלקוח. למעבר למדריך לחץ כאן.
מאזן בוחן מאזן בוחן משמש לבחינת החשבונות השונים של החברה, במטרה לבדוק האם החברה מאוזנת מבחינה חשבונאית או לאו. למעבר למדריך לחץ כאן.
דוח מע"מ דוח זה מציג את סך המע"מ שעל הארגון לשלם למדינה. למעבר למדריך לחץ כאן.
הצהרת רווח והפסד דוח רווח והפסד הינו דוח המפרט את סיכום התוצאה הכספית של פעילות הארגון בפרק זמן נתון. נהוג להפיק דוח זה באופן רבעוני או שנתי. למעבר למדריך לחץ כאן.
דוח מאזן דוח המאזן מתאר את מצבו הפיננסי של הארגון ליום מסוים (מתחילת השנה). דוח זה מרכז את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הארגון לאותו יום. למעבר למדריך לחץ כאן.
הדפסת כרטסות ברצף דוח זה מייצר קבצי כרטסת עבור חשבונות / קופות / לקוחות / ספקים של הארגון ומאפשר את שמירתם והדפסתם. למעבר למדריך לחץ כאן.
רצף פקודות יומן (כולל מבוטלות) דוח זה מציג את כלל פקודות היומן על פי ערכי שדות החיתוך. למעבר למדריך לחץ כאן.
דוח תזרים מזומנים כללי דוח זה מרכז ומציג את התקבולים הצפויים להכנס לארגון על פי חשבונות בחירה שונים. למעבר למדריך לחץ כאן.

תנועות מלאי

בקטגוריה זו מוצגים הדוחות הבאים:

רמת מלאי נוכחית דוח המציג את מצב המלאי העדכני. למעבר למדריך לחץ כאן.
חישוב רמת מלאי היסטורית מצב המלאי בארגון ממועד הקמתו ועד לתאריך נבחר. למעבר למדריך לחץ כאן.
המלצות לחידוש מלאי כלי לבחינת כמות המלאי שנותר בארגון וקבלת המלצה לחידוש מלאי בהתאם להגדרות המוצרים. למעבר למדריך לחץ כאן.
חישוב עלות הרכש באופן תיאורטי ע"פ תנועות מלאי
מכסת מכירות גלובלית
אספקת הזמנות ממלאי קיים כלי ניהול מלאי, המאפשר למשתמש לבצע אספקת הזמנות ללקוחות בהתאם למלאי הקיים ולהפיק תעודת משלוח. למעבר למדריך לחץ כאן.

עבור רשויות הממשלה

בקטגוריה זו מוצגים הדוחות הבאים:

פרוט הכנסות והוצאות למע"מ PCN874 קובץ PCN874 הינו דו"ח המוגש למע"מ באופן מקוון. דוח זה מרכז את כל סכומי המע"מ בהם מחוייב הארגון, בעבור עסקאות מכירה ורכש ובהתאם למסמכי המקור שהופקו בארגון. קובץ זה נועד למטרת פיקוח ואימות נתוני הדיווחים של הארגון לרשות המיסים. למעבר למדריך לחץ כאן.
ניכוי מס במקור מספקים 856 טופס 856 הוא טופס המרכז את סכומי המס שנוכו במקור בשנת המס שחלפה, מתשלומים לספקים. למעבר למדריך לחץ כאן.
מערכת 1000 - אישור אלקטרוני על ניכוי מס במקור המערכת מספקת לארגונים מידע על הספקים לצורך ניכוי מס במקור. למעבר למדריך לחץ כאן.
קבצים במבנה אחיד
יצוא יתרות בפורמט שרוני
ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירים פיננסיים 867 טופס זה מפרט את הכנסות העסק בשנת המס מריביות, דיבידנדים ורווחים מניירות ערך וכמו כן את המס שנוכה מאותן הכנסות. למעבר למדריך לחץ כאן.
דיווח "נותני שירותי מטבע" למשרד המשפטים דיווח בהתאם לחוק איסור הלבנת הון (תיקון - נותני שירותי מטבע וסמכויות הפיקוח). למעבר למדריך לחץ כאן.