הדפס המחאה

באמצעות כלי זה ניתן לערוך המחאה ולהדפיס אותה.

הדפס המחאה

לעמוד זה שלושה אזורים עיקריים:

  • שדות נתוני ההמחאה - כפי שיוסבר בסעיף הבא.
  • טבלת ערכי ההמחאה - עדכון ערך ההמחאה. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.
  • לחצני פעולה - להסבר אודות לחצני הפעולה בעמוד זה, לחץ כאן.

נתוני ההמחאה

על מנת להדפיס המחאה, יש למלא את שדות החובה הבאים:

שדה הסבר
מספר חשבון המוטב זהו מספר החשבון בהייפר. בלחיצה על שדה זה ייפתח חלון חיפוש לקוח / ספק / חשבון פנימי / פרויקט. יש לאתר את החשבון המתאים וללחוץ על לחצן בחר (F6) בחלקו התחתון של העמוד.
שלמו ל בהתאם לחשבון המוטב שנבחר, יופיע בשדה זה שם החשבון באופן אוטומטי.
למוטב בלבד בשדה זה יש לבחור האם יודפס על ההמחאה הכיתוב "למוטב בלבד".
מספר חשבון עו"ש בספרים בשדה זה יירשם כברירת מחדל מספר החשבון שהוגדר ביסודות המערכת בלשונית Bookkeeping עבור "חשבון שטרות לפירעון (המחאות)".
חשבון עו"ש שממנו יפרע השיק. בהתאם למספר חשבון עו"ש במספרים, יירשם בשדה זה שם החשבון.
מספר המחאה במדפסת רישום ידני של מספר ההמחאה המודפסת. יש להקפיד ולדייק במספר ההמחאה. המערכת לא תאפשר הדפסה כפולה של המחאה עם אותו מספר.
פורמט הדפסה יש לבחור בשדה זה האם ההמחאה תודפס מימין לשמאל או משמאל לימין, בהתאם לפורמט ההדפסה המקובל.
הערה מיוחדת להדפסה על השיק. הערה זו תופיע על גבי ההמחאה.
מטבע בשדה זה יירשם המטבע המקומי. אם עבור ההמחאה נרשם ערך במטבע זר, יבוצע חישוב המרה למטבע המקומי. על גבי דף ההמחאה יירשם המטבע שנבחר לחיוב ושער ההמרה למטבע המקומי לפיו חושב סכום ההמחאה.
סה"כ סכום ההמחאות הכולל, בהמרה למטבע המקומי.
אחוז ניכוי מס במקור כאשר מעוניינים לנכות מס, יש למלא בשדה זה את אחוז ניכוי המס במקור. אחוז זה ינוכה מסכום ההמחאה והערה על אחוז המס שנוכה תתווסף לדף ההמחאה.
סכום ניכוי במקור חישוב סכום הניכוי בהתאם לאחוז הניכוי.
תאריך פרעון תאריך הפירעון שיירשם על ההמחאה. אין הגבלה לתאריכים עתידיים אך לא ניתן לבחור תאריך מהעבר.
סכום ההמחאה סכום ההמחאה הסופי לאחר חישוב ההמרה וניכוי המס.

טבלת ערכי ההמחאה

בטבלה במרכז העמוד יש למלא את פרטי התשלום לפי השדות הבאים:

שדה הסבר
פרטים בשדה זה ניתן לרשום בקצרה הערות / תיאור הנוגעים לתשלום. פרטים אלו יודפסו על דף ההמחאה.
סכום סכום הברוטו עבור ההמחאה. במידה ומעודכן אחוז ניכוי מס במקור, יופחת המס מסכום זה עבור ערך ההמחאה הסופי.
מטבע

בחירת מטבע החיוב. שים לב - אם נבחר מטבע זר, ההמחאה תופק בערך המטבע המקומי לאחר ביצוע המרה מהמטבע שנבחר. המערכת תבקש מהמשתמש לבחור תאריך למשיכת שערי מט"ח לצורך ההמרה.

תאריך למשיכת שערי מט

שער המרה בהתאם לתאריך משיכת שערי המט"ח שנבחר, יירשם שער ההמרה באופן אוטומטי בשדה זה.

לחצני פעולה

בעמוד זה מספר לחצני פעולה המשמשים לחישוב ועדכון סכום ההמחאה:

על פי פקודות יומן (חשבונית/אחר) לחצן זה פותח חלון ובו כל פקודות היומן שאינן מאוזנות בתוך ניהול החשבון של המוטב. יש לסמן את פקודות היומן הרלוונטיות להמחאה. בסיום הבחירה יש ללחוץ על לחצן חזור.
סכום יתרת החשבון לחצן זה משמש לחישוב יתרת החשבון של המוטב. הסכום יירשם בטבלת ערכי ההמחאה ובפירוט יירשם "יתרת חשבון".
ניהול חשבון פותח את ניהול חשבון של המוטב.
תאריך שערי המרת מט"ח כברירת מחדל, המערכת לוקחת את תאריך הפקת ההמחאה כתאריך שער ההמרה אך ניתן לשנות תאריך זה לכל תאריך קודם.
ביטול בלחיצה על לחצן זה ייסגר החלון ולא תודפס ההמחאה.
פריסה לתשלומים

לחצן זה משמש לחלוקת הסכום לתשלומים. בחלון שייפתח ניתן לבצע חלוקה אוטומטית לתשלומים או לחלופין חלוקה ידנית לתשלומים. יש לעדכן מתחת לסוג החלוקה הרצוי את אופן ביצוע התשלומים וללחוץ על לחצן בצע חלוקה אוטומטית לתשלומים או על לחצן בצע חלוקה ידנית לתשלומים בהתאמה.

בטבלת "רשימת המחאות" סופית תוצג רשימת ההמחאות להדפסה. ניתן לערוך את תאריך הפירעון ואת מספרי ההמחאות.

פריסה לתשלומים

הדפס המחאה בלחיצה על לחצן זה תפתח תצוגה מקדימה של ההמחאה טרם הדפסתה. מומלץ לוודא את נכונות הפרטים טרם אישור ההדפסה.
הפק נאמן למקור לחצן זה מופיע רק בבחירת המחאה שכבר הודפסה במערכת הייפר. בלחיצה על הלחצן תפתח תצוגה מקדימה של ההמחאה המקורית. בהערות ההמחאה יירשם "העתק נאמן למקור של המחאה מספר #, אין לכבד". מטרת הדפסה זו היא הוכחה שמערכת הייפר הדפיסה המחאת מקור.