אשף המדבקות

מדבקות הברקוד מיועדות להציג את פרטי המוצרים, מחיריהם, מאפיינים ותכונות הרלוונטיים לקונה. אשף המדבקות של הייפר מאפשר למשתמש להגדיר ולבחור עבור מגוון מוצרי הארגון, את פורמט מדבקות הברקוד הרצוי ולהדפיסן.

אשף המדבקות

מבוא

בפתיחת אשף המדבקות, מציגה הייפר למשתמש את כלל המוצרים והפריטים המוגדרים במודול ניהול ובניית מוצרים. התוכנה מאפשרת לבחור את המוצרים עבורם נדרשות מדבקות הברקוד, להגדיר את עיצוב ותוכן המדבקה (הכולל פרטי מידע מטבלאות הייפר) ולבצע הדפסה מרוכזת. בחלון זה מתאפשרות הפעולות הבאות:

 • בחירת המוצרים והגדרת כמות מדבקות להדפסה.
 • הגדרת פורמטי מדבקות.

בחירת המוצרים והגדרת כמות מדבקות להדפסה

לאחר לחיצה על לחצן הדפס מדבקות ברקוד בלשונית "מוצרים / פריטים" במודול ניהול ובניית מוצרים, יוצג חלון "הדפס מדבקות ברקוד", הכולל את רשימת כל המוצרים והפריטים של הארגון. בחלון זה יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:

 1. בחירת המוצרים עבורם מעוניינים להדפיס מדבקות. בשלב זה יש למחוק מרשימת המוצרים את הפריטים המיותרים ולהשאיר אך ורק את הפריטים שעבורם מעוניינים להדפיס מדבקות. על מנת למחוק את הפריטים המיותרים, יש לסמנם ובאמצעות תפריט לחצן העכבר הימני, למחוק אותם מהרשימה (לחיצה על מחק את השורות המסומנות).
 2. הגדרת כמות מדבקות להדפסה - עבור כל אחד מהפריטים, יש להגדיר את כמות המדבקות הרצוייה להדפסה, בשדה "כמות מדבקות".
 3. בחירת פורמט המדבקה הרצוי - בחלקו התחתון של החלון, יש לבחור מתוך הרשימה המוצעת את פורמט המדבקה הרצוי. שים לב - בכל מחזור הדפסה, ניתן להגדיר פורמט מדבקה אחד עבור המוצרים הנבחרים.
לאחר בחירת המוצרים, כמות המדבקות להדפסה ופורמט המדבקה הרצוי, יש ללחוץ על לחצן הדפסה (F9).

הגדרת פורטמי מדבקות

הייפר מאפשרת להגדיר פורמטים שונים של מדבקות ברקוד, בהתאם לאופי המוצר ודרישות הארגון. לחיצה על לחצן הגדרת פורמטי מדבקות, תפתח את אשף הגדרת המדבקות.

אשף המדבקות

חלון זה מאפשר לערוך פורמטי מדבקות קיימים או לחלופין ליצור פורמטים חדשים. בצידו השמאלי של החלון, מוצגת רשימת הפורמטים המוגדרים. על מנת לטעון הגדרות פורמט קיים, יש ללחוץ על שמו לחיצה כפולה. בצדו הימני של המסך יופיעו מאפייני המדבקה כפי שהוגדרו וכמו כן, יוצגו בטבלה השדות הנבחרים להצגה על המדבקה ומאפייניהם, כפי שיוסבר בהמשך.

יצירת פורמט מדבקות חדש

על מנת ליצור פורמט מדבקות חדש, יש ללחוץ על לחצן Add New Label Format . בחלקו העליון של המסך, יש למלא את שדות הגדרת המדבקה:

שדה הסבר
שם פורמט המדבקה הגדרת שם לפורמט. מומלץ לתת שם בעל משמעות ברורה כאשר ישנם מספר פורמטים מוגדרים.
סה"כ גובה / רוחב המדיה במ"מ שדות הגדרת מידות המדיה במ"מ.
שול עליון / שמאלי (פיקסלים) הגדרת השוליים בפיקסלים.
מותר לשימוש הגדר האם פורמט המדבקה מותר לשימוש. בהתאם להגדרת שדה זה יסומן שם פורמט המדבקה בסמלים או , בהתאמה.
בחר תמיד את המדפסת (חומרה) הגדר את מדפסת ברירת המחדל עבור הדפסת מדבקות הברקוד.

לאחר מילוי שדות הגדרת המדבקה, יש להגדיר את העיצוב הרצוי. העיצוב מבוצע במבנה טבלה ובשדות הבאים:

שדה הסבר
Row מספר השורה עבור התוכן הרצוי.
Col מספר העמודה בשורה הנבחרת, עבור התוכן הרצוי.
Col Width mm רוחב העמודה במ"מ.
Field Name שם השדה בהייפר, בהתאם לשדה הנבחר ב - Field Visual Name.
Field Visual Name בחירת השדה הרצוי. שם השדה בהייפר יוצג בשדה Field Name.
Text Styling אפשרות לעיצוב השדה על ידי רישום האותיות הבאות:
 • B – כיתוב מודגש
 • I – כיתוב נטוי
 • U – קו תחתון
 • S – קו חוצה
 • T – מדפיס גופן גדול ככותרת ראשית
 • M – מדפיס בגופן בינוני ככותרת משנית
 • L – מדפיס ביישור לשמאל
 • C – מדפיס ביישור לאמצע
 • R – מדפיס ביישור לימין
 • V – מדפיס ביישור למרכז (בציר האנכי)
 • Z – מדפיס ביישור למטה (בציר האנכי)
  כברירת מחדל הדפסה ללא הגדרות תהה ביישור למעלה (בציר האנכי).
יש לכתוב את האותיות המסמלות את העיצוב המבוקש ברצף לדוגמא: TLB ידפיס כותרת ראשית המיושרת לשמאל ומוגדשת.
As Barcode (Height mm)
Down mm
Element
Const Text
על מנת להוסיף שורות יש ללחוץ על Ctrl+Enter או לחלופין להשתמש בתפריט לחצן העכבר הימני. לסיום, יש ללחוץ על לחצן Save Settings .

לחצני הפעולה

בתחתית חלון זה, זמינים לחצני הפעולה הבאים:

Add New Label Format יצירת פורמט מדבקה חדש.
Delete Format מחיקת פורמט המדבקה הנבחר.
Test Print Rect ביצוע הדפסת נסיון עם ההגדרות שנשמרו.
Reload Settings טעינה מחדש של הגדרות המדבקה להגדרות האחרונות שנשמרו במערכת.
Save Settings שמירת השינויים שבוצעו ובהגדרות המדבקה.
Back חזרה למסך הקודם. באם לא בוצעה שמירה, תתריע המערכת טרם החזרה.