טיוטות

עמוד זה מציג את כל הטיוטות שנשמרו במערכת ועדיין לא נשלחו. שים לב - הודעות חדשות / הודעות בעריכה לא נשמרות באופן אוטומטי כטיוטות. שמירה כטיוטה מתבצעת אך ורק באופן יזום על ידי המשתמש באמצעות לחיצה על לחצן שמור כטיוטה בעמוד ההודעה.

בטבלה יוצגו כלל הטיוטות, כאשר סימון טיוטה מסוימת יציג את תוכן ההודעה בחלקו התחתון של העמוד ומידע על הקבצים המצורפים וגודלם.

לחצני פעולה

ערוך ושלח את ההודעה הטיוטה תיפתח לעריכה ולמשלוח לנמענים. לאחר שליחת הטיוטה היא תוסר באופן אוטומטי מרשימת הטיוטות.
הדפסה הדפסת הטיוטה. בראש העמוד המודפס יצויין שזוהי טיוטה וכמו כן ייכתבו באופן אוטומטי פרטי הטיוטה: מועד יצירה, נוצר על ידי, עתיד להישלח אל, נושא.
מחק מחיקת הטיוטה. פעולה זו תסיר את הטיוטה מרשימת הטיוטות.