Expansion Modules

לשונית זו מנהלת את כל הטבלאות הנוספות הניתנות להוספה באזורים השונים במערכת הייפר. השדות השונים קובעים את סוג ניהול המידע שיתאפשר למשתמש והאם יתאפשר שימוש בטבלאות הנוספות או שיתאפשר שימוש בטבלאות הקיימות המעודכנות במערכת הייפר. יש לבצע את ההגדרות בהתאם לצורכי הארגון.

בחלק התחתון של הלשונית מוגדרים כל מועדוני הלקוחות של הארגון ומאפייניהם. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.

הפעלת טבלאות ההרחבה

טבלאות ההרחבה נועדו לאפשר לארגון לנהל מידע נוסף מעבר לכלי ניהול המידע הקיימים. באמצעות טבלאות אלה, ניתן להוסיף שכבות מידע נוספות ולנהלן לצד טבלאות וכרטיסי הייפר הקיימים.

טבלאות הרחבה בעמוד הבית

ארבעת השדות הראשונים, משמשים להגדרת הטבלאות הנוספות בעמוד הבית. עבור כל אחת מהטבלאות יש להגדיר האם היא תוצג, על ידי בחירה מרשימת האפשרויות:

 • No, Hide this tab - הסתרת הטבלה במערכת הייפר.
 • Yes, with Manual Key - אפשר הוספת טבלה עם מפתח טבלה שיעודכן ידנית על ידי מקים הטבלה.
 • Yes, with Automatic Key Generator - אפשר הוספת טבלה עם מפתח טבלה שיעודכן באופן אוטומטי על ידי המערכת.

הטבלאות הניתנות להוספה הן:

טבלה הסבר
הפעל טבלת הרחבה
"CRM Spare Table 1"
בעמוד הבית
הפעל טבלת הרחבה
"CRM Spare Table 3"
בעמוד הבית
הפעל טבלת הרחבה
"CRM Spare Table 5"
בעמוד הבית
הפעל טבלת הרחבה
"CRM Spare Table 6"
בעמוד הבית

טבלאות הרחבה בכרטיס לקוח / ספק

השדות הבאים מגדירים את הטבלאות הנוספות עבור כרטיסי הלקוח / ספק:

שם הטבלה הסבר
Activate "Client's / Supplier's Extra Properties 1"
Activate "Client's / Supplier's Extra Properties 2"
Activate "Client's / Supplier's Extra Properties 3"
Activate "Client's / Supplier's Extra Properties 4"

עבור כל אחת מטבלאות ההרחבה הנ"ל, יש לבחור את הרשאת הפעילות הרצויה, מהאפשרויות הבאות:

 • No, Hide this tab - הסתרת לשונית טבלה זו במערכת הייפר.
 • Yes, Override whole table on save - כאשר מבוצעת שמירה של שינוי ברשומה מסומנת, יישמרו גם שינויים שנעשו ברשומות האחרות.
 • Yes, Update each subrecord separately - כאשר מבוצע שינוי ברשומה מסויימת, היא תסומן ב לצד שמה, כל עוד לא נשמר השינוי. כל פעולת שמירה תבוצע אך ורק עבור הרשומה המסומנת. בעת יציאה מכרטיס הלקוח, תתריע המערכת במידה ולא נשמרו שינויים ותפתח את הרשומה שלא נשמרה.
 • Yes, as READ ONLY data source - ניתן לפתוח את טבלאות ההרחבה לקריאה בלבד וללא אפשרות לביצוע שינויים ושמירתם.
 • Yes, Mass Data mode with Ext sub table - אפשרות זו מיועדת לטיפול במסת נתונים במערכת..
 • Yes, Mass Data & READ ONLY mode - צפייה במסת נתונים שהתקבלה במצב קריאה בלבד, ללא אפשרות לביצוע שינויים ושמירתם.

שדות הגדרה נוספים:

ישנם שדות נוספים להגדרת אפשרויות פעילות נוספות, באם מתבצעות בארגון:

שדה הסבר
הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הלקוח ל"אמיתי" שדה דו-ערכי. האם סטאטוס הלקוח יהפוך ל"אמיתי", כאשר מוזנת רשומה באחת מטבלאות ההרחבה.
הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הספק ל"אמיתי" שדה דו-ערכי. האם סטאטוס הספק יהפוך ל"אמיתי", כאשר מוזנת רשומה באחת מטבלאות ההרחבה.
הפעל מודול נקודת מכירה (קופה) בחירה בערך "כן", תהפוך את מודול "עמדת מכירה (קופה)" לזמין.
הפעל מודול ניהול מסחר אלקטרוני בחירה בערך "כן", תהפוך את מודול "ממשק למערכת המסחר" לזמין, בכרטיס הלקוח.
הפעל מודול שיווק לאתרי בנייה בחירה בערך "כן", תהפוך את מודול "אתרי בנייה" לזמין.
הפעל מודול ניהול תכנים לאתר אינטרנט בחירה בערך "כן" תהפוך את הלשוניות הבאות במודול "שיווק ותוכן אינטרנטי" לזמינות:
 • Static Text Elements
 • F.A.Q
 • Articles
 • Internal Mail

מועדון לקוחות

בטבלה זו ניתן להגדיר את מועדוני הלקוחות של הארגון. מועדון לקוחות מאפשר לארגון להעניק תנאים מועדפים ללקוחות קבועים או שעונים לקריטריונים שנקבעו על ידי הארגון. מועדון הלקוחות נבחר עבור כל לקוח בכרטיס הלקוח.

על מנת להגדיר מועדון יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. הוסף שורה חדשה לטבלה.
 2. מלא את שדות החובה: שם המועדון - כפי שיופיע באזורי התוכנה השונים, אחוז הנחה אוטומטית ללקוחות המועדון ואחוז הנחה אוטומטית בחודש יום ההולדת.
 3. הגדרת נקודות לחברי המועדון: ביתר השדות ניתן להגדיר את יחס ההמרה בין ערך הרכישה לכמות נקודות, יחס המרה בין נקודות לערך הזיכוי בעת ביצוע רכישה וכמות נקודות מינימלית למימוש זיכויים.
 4. ניתן להוסיף מספר מועדוני לקוחות בהתאם לארגון.
 5. לסיום, לחץ על לחצן שמור הגדרות. לחץ על שחזר הגדרות, על מנת לבטל את השינויים שבוצעו בעמוד זה ולשחזר את ההגדרות האחרונות שנשמרו.


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.