Static Text Elements

כלי זה של מערכת הייפר משמש ליצירת ולניהול תוכן סטטי, כתבנית לשליחת דואר אלקטרוני, תוכן לאתר האינטרנט ותוכן עבור דוחות (תצהירים) של הארגון. על מנת לייעל את פעולות אלה, מציעה הייפר את עריכתן מראש ויצירת תוכן מותאם לקוח ופעילות באופן אוטומטי, על פי מזהים מוגדרים. באמצעות מזהים אלו, התכנים ניתנים לשיוך והתאמה ולעדכון אוטומטי, ולשימוש עבור הצרכים הבאים:

 • ניהול תוכן באתר אינטרנט (פורטל)
 • תבנית הודעת דואר אלקטרוני (Template)
 • תוכן עבור דוחות ללקוחות (תצהירים)

Static Text Elements

אופן השימוש

במסך זה מספר אזורים:

 • שדות הגדרה - שדות אלו משמשים להגדרת התוכן וייעודו, כמתואר בסעיף הבא.
 • הגדרות ועיצוב התוכן (html). למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
 • לחצני הפעולה. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.

שדות הגדרה

בראש העמוד מופיעים שדות ההגדרה הבאים:

שדה הסבר
מזהה עמוד באתר מזהה העמוד אליו מיועד הטקסט. מידע נוסף אודות המזהים בהמשך עמוד זה.
שים לב - כאשר מבוצע שינוי לשם מזהה עמוד קיים, שמירתו תיצור העתק של תוכנו ותיצור מזהה חדש עם השם המעודכן. לאחר פעולה זו יש למחוק את המזהה הישן על מנת להמנע מכפילות.
תיאור ידידותי (פנימי) תיאור של תבנית התוכן עבור המזהה.
כמות תווים לשורה הגבלת כמות התווים לשורת תוכן.

כמו כן, מומלץ להגדיר בראש העמוד את השדות הנוספים הבאים:

שם שדה סיווג השדה הסבר
נושא / כותרת ההודעה Spare StrFld. סוג השדה: Edit. שדה זה נועד עבור נושא הודעות הדוא"ל (Subject) שנשלחו על ידי האתר.
סיווג Spare ExtFld. סוג השדה: Select. יש לתת לשדה זה את הערכים הבאים:
 • לא פעיל
 • דוא"ל מיישום המסחר
 • דוא"ל מהאתר
 • תוכן לאתר
שדה זה נועד על מנת לפנות למנוע הרלוונטי אליו מיועד גם שדה "מזהה העמוד באתר" (כפי שיתואר בסעיף הבא).

סיווג ועיצוב התוכן

ישנן שתי אפשרויות לעריכת ועיצוב תוכן העמוד:

 • כתיבת תוכן פשוט - כתיבה זו תבוצע בלשונית "Simple Styled Text Editor" באמצעות כתיבת התוכן באופן פשוט וללא עיצוב.
 • עיצוב וכתיבת תוכן באמצעות קוד Html - כתיבה זו תבוצע בלשונית Html Code Editor. בלשונית זו ניתן לכתוב את התוכן הדרוש ולעצבו בשפת Html בשיטת "Inline". כמו כן, ניתן להוסיף תמונות באמצעות הפנייה בקוד למיקום התמונה. כל קובץ תמונה שמעוניינים להוסיף, יש לכתוב באופן הבא: < IMG SRC="cid:FileName.png" >. (כתוב ":cid" ואת שם הקובץ).
שים לב - אין לצרף קובץ css. מומלץ להשתמש בטבלאות עבור העיצוב במקום ב div על מנת לארגן את התוכן בתוך גוף ההודעה.
כמו כן, כל קובץ תמונה שמעוניינים להוסיף, יש לכתוב באופן הבא: < IMG SRC="cid:FileName.png" >. (כתוב ":cid" ואת שם הקובץ).

במסגרת ביצוע הגדרות עבור הפורטל ועבור ממשק ה MT4, מאפשרת המערכת את התאמת התכנים לצרכי הארגון. עדכון התכנים הינו בהתאם למזהה הנבחר בשדה החובה "מזהה עמוד באתר". עדכון התכנים נעשה כאמור באמצעות כתיבת קוד HTML הניתן לעריכה בהתאם לצורך בלשונית Html Code Editor ובעזרת פקודות עיצוב וכותרות html (ראה תמונה בראש עמוד הדרכה זה).

ישנם שלושה סיווגים למזהה זה:

 1. מזהים עבור תוכן לאתר
 2. מזהים עבור דוא"ל מהאתר
למידע אודות מזהים אלו, עבור אתר האינטרנט (הפורטל), לחץ כאן.
למידע אודות מזהים אלו, עבור הגדרת מכתבי דוא"ל לממשק ה MT4, לחץ כאן.
 1. מזהים עבור הודעות דוא"ל ללקוחות, הכוללות מסמכים וסיכום פעילות יומי (statement), כמתואר בסעיף הבא.

מזהים עבור הודעות דוא"ל ללקוחות, הכוללות מסמכים וסיכום פעילות יומי (statement)

המערכת מאפשרת לערוך הודעת דוא"ל אחידה הנשלחת ללקוחות עם מסמכים רשמיים בעקבות פעולות במערכת המסחר (קבלות), או בעת קבלת סיכום הפעילות היומית (statement).

מזהה הסבר
Automation_Send_Doc_Email_a1_Int מזהה עבור מסמך בינ"ל (בשפה האנגלית).
Automation_Send_Doc_Email_a1 מזהה עבור מסמך מקומי, בשפת הסניף.

כאשר ישנו יותר מסניף אחד, שם הזיהוי של התוכן צריך לכלול את המספר המזהה של הסניף. הספרה 1 מייצגת את מספר הסניף ברשימת סניפי החברה שהוגדרו בהייפר ויש להחליפה במספר הסניף הרלוונטי. נסמן באמצעות "a1_" את הסניף הראשון ברשימה של הייפר. "a2_" ישמש עבור הסניף השני וכך הלאה.

לחצני פעולה

לחצני הפעולה הבאים מופיעים בראש לשונית זו:
צור חדש יצירת תוכן חדש עבור מזהה עמוד נבחר.
טען טעינת הגדרות ותוכן של מזהה עמוד קיים לצרכי עריכה.
שמור שמירת עדכונים ועריכה שבוצעו בהגדרות ובתוכן של מזהה עמוד נבחר.
שים לב - שינויים אינם נשמרים באופן אוטומטי. לפיכך יש לשמור לאחר ביצוע עדכונים בתוכן או במאייפני מזהה העמוד הנבחר.
מחק מחיקת מזהה עמוד.
עיצוב שורות מחדש ע"פ אורך מומלץ לחצן זה זמין כאשר נעשה שימוש במעבד התמלילים (לשונית Simple Styled Text Editor). באמצעות לחצן זה ניתן להגדיר אורך שורה מקסימלי רצוי (כמות תוים) והמערכת תבצע עיצוב מחדש של התוכן על פי הגדרה זו.
תצוגה מקדימה לחצן זה זמין כאשר מבוצעת כתיבת תוכן באמצעות Html (לשונית Html Cade Editor). באמצעות לחצן זה, ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של התוכן שעודכן.
הרשומה הקודמת / הבאה מעבר בין מזהי העמודים על פי סדר הופעתם ברשימת המזהים.
פרסם לחצן זה פעיל לאחר לחיצה על לחצן "שמור". פעולה זו מרעננת את התוכן שעודכן במסד הנתונים (טבלת Website Text).
רענן את יסודות המערכת באתר/ים פעולה זו מעדכנת את התכנים וההגדרות באתרים.