כותרות מסמכים ברצף

דוח זה מציג למשתמש את ריכוז מסמכי המקור המבוקשים על פי תאריכים, סניפים ופרטי לקוח. המידע מדוח זה זהה למידע המתקבל מלשונית "סקירת מסמכי מכירות".

כותרות מסמכים ברצף

מבוא

מסמכי המקור כוללים את המסמכים הבאים: חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס זיכוי והחזר כספי. בחלון שנפתח יש לבחור את מסמכי המקור הנדרשים, על ידי בחירה בערך "כן" וכמו כן לרשום את פרטי הלקוח וטווח התאריכים הרצוי.

פלט הדוח

הפלט יוצג באופן הבא:

  • הפלט יציג את כלל המסמכים בחלוקה והפרדת טבלאות לפי סוג המסמך.
  • סדר הופעת המסמכים הינו מהמוקדם למאוחר (על פי תאריך היצירה).
  • מסמכים שבוטלו יופיעו בדוח זה אך יסומנו ברקע אדום ובפרטיהם יוצג מועד הביטול ופרטי המבטל.
  • כאשר ישנם מספר לקוחות העונים לשם הלקוח המבוקש, יוצגו מסמכי כל לקוחות אלה ברצף וללא הפרדה.
  • בסוף כל טבלת מסמכים, תוצג שורת סיכום של כמות המסמכים מסוג זה וסך ערכם הכולל.
  • בתחתית כל עמוד בפלט, ניתן לבחור ולבצע את הפעולות הבאות: מעבר בין עמודים, הדפסה, שליחה בדוא"ל, שמירה כקובץ PDF וביטול.

כותרות מסמכים ברצף