השוואת חיובים ומשלוחים להזמנות שיוצרו

דוח זה משמש את הארגון למעקב אחר הזמנות ששולמו בחלקן בטווח תאריכים נבחר.

השוואת חיובים ומשלוחים להזמנות שיוצרו

מכיוון שהמערכת מאפשרת לארגון לחייב לקוחות באופן חלקי עבור שירותים / מוצרים ובהמשך לגבות את יתרת החוב, ישנו צורך לבצע מעקב אחר הזמנות אלה אשר עבורן קיימת יתרת חוב. דוח זה מאפשר למשתמש לקבל פירוט של כלל העסקאות שבוצעו ושעבורן בוצע חיוב חלקי בלבד של הלקוח.

פלט הדוח

השוואת חיובים ומשלוחים להזמנות שיוצרו

פלט הדוח מציג עבור כל אחד מלקוחות החברה, את פרטי ההזמנות עבורן בוצע תשלום חלקי בלבד. בטבלה יוצגו פרטי ההזמנה, שם הפריט, כמות שנמכרה והכמות שעבורה הופקה חשבונית. כמו כן מציג הדוח את כמות הפריטים שהועברה לתעודת משלוח.