השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר

דוח זה מציג השוואה בין סכומי הרווח/הפסד במסחר לבין ערכים אלו בפקודות היומן. המערכת מראה האם ישנם לקוחות שאינם מאוזנים ובחשבונם קיימים הפרשים חיובים או שליליים מול מערכות המסחר החיצוניות ולמעשה מציג השוואה בין הפעילות במערכת המסחר לעומת פקודות היומן שנוצרו בתוך מערכת הייפר.

דוח זה הינו כלי לביקורת, המיועד לוודא את תקינות ואחידות הנתונים במערכת המסחר ובהייפר.

השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר

בחלון שיפתח יש למלא את טווח התאריכים המבוקש ולציין האם להתעלם בפלט זה מפערים הקטנים בערכם מ-1.

פלט הדוח

בראש הפלט מוצגים פרטי מפיק הדוח, טווח התאריכים המבוקש ולאחריהם מחולק הדוח לשני חלקים:

 • חריגות בכמות ובערכי עסקאות סגורות
 • חוסר התאמה בין היתרה של הייפר לבין פלטפורמת המסחר

חריגות בכמות ובערכי עסקאות סגורות

פלט השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר

כל טבלה בחלקו העליון של הדוח משוייכת ללקוח ומציגה בכל שורה סיכום יומי של המסחר, הכולל את סכומי הרווח / הפסד, כמות העסקאות ויתרה.
שים לב - היתרה המוצגת בשדה זה הינה פרוגרסיבית, כך שכל שורה מסכמת את סך היתרות בשורות מעליה.

הערך בשדה "כמות עסקאות" מציג את כמות העסקאות הסגורות שבוצעו ביום העסקים עד לשעה 24:00. זוהי כמות העסקאות שנרשמה במערכת המסחר. ערך הרווח/הפסד המוצג בשדה "רווח/הפסד עסקאות", הינו בהתאם למערכת המסחר ועל פי כמות עסקאות זו.

הערך בשדה "תיאור פרטי" מציג את כמות העסקאות הסגורות מיום העסקים עד לרגע קבלת הנתונים להייפר. זוהי כמות העסקאות הסגורות שנרשמה בהייפר. ערך הרווח/הפסד המוצג בשדה "רווח/הפסד פקודות יומן", הינו בהתאם לנתונים בהייפר ועל בסיס כמות עסקאות זו.

לרוב, פלט הדוח יציג טבלה ריקה, המעידה על כך שכמות העסקאות שעודכנו בהייפר וערכן, זהה לדיווח ממערכת המסחר. עם זאת, במקרים בהם יש פער בין ערכים אלו, הוא יוצג בטבלה זו. הפרש בין ערכי השדות "כמות עסקאות" ו- "תיאור פרטי" או בין ערכי שדות רווח/הפסד, נובע לרוב מההפרש בין זמן סגירת העסקה לזמן שהייפר נכנסת למערכת ועושה את הסנכרון. למעשה המערכות צריכות להיות זהות בחצות (לפעמים העסקאות נסגרות בחצות ושתי שניות ואז יש הפרש בשל רווח או הפסד). במקרה כזה על מנהל החשבונות להיכנס לתוך פקודת היומן ולתקן אותה ידנית, כפי שמתואר בסעיף הבא.

חוסר התאמה בין היתרה של הייפר לבין פלטפורמת המסחר

פלט השוואת פקודות יומן לנתוני המסחר

חלקו השני של הדוח מציג חריגות ביתרות הלקוח, בין הייפר למערכת המסחר. מדובר בחריגות על יתרות עכשוויות, הכוללות עסקאות פתוחות ויתרת חשבון. כל לקוח שעבורו מצאה המערכת חריגה, יופיע בשורה נפרדת, המציגה את פרטי המידע הבאים:

שדה הסבר
פרטי הלקוח מספק לקוח, שם לקוח וחשבון מסחר.
יתרה נזילה יתרת הלקוח במערכת המסחר.
יתרת חשבון יתרת הלקוח בתוכנת הייפר.
הפרש הפער בין היתרות. שים לב - הפער מוצג תמיד כערך חיובי.

כאשר מוצגת טבלה ריקה, יתרות הלקוח בהייפר ובמערכת המסחר זהות. במקרים בהם יש פער בין ערכי היתרות, הוא יוצג בטבלה זו. הפרש בין היתרות נובע לרוב מהפקת מסמכים שגוייה או חסרה כדוגמת קבלה שלא הופקה, משיכה שבוצעה ולא דווחה במערכת המסחר או המרת מטבע שגוייה. על מנת לאתר את הבעיה יש להיכנס לאזור ניהול חשבון הלקוח או לעמוד אשף ביצוע פעולות.

תיקון פקודת יומן בעקבות נתוני המסחר

את פקודת היומן יש להתאים לנתוני מערכת המסחר כפי שמצויינים בטבלה בשדות הבאים:

 • רווח / הפסד עסקאות - שדה זה מייצג את ערך הרווח / הפסד לפי מערכת המסחר.
 • כמות עסקאות - שדה זה מציג את כמות העסקאות שבוצעו לפי מערכת המסחר.

את תיקון פקודת היומן יש לבצע באופן הבא:

 1. הכנס לניהול החשבון של הלקוח.
 2. לפי התאריך של כמות העסקאות וערכי הרווח / הפסד השגויים, אתר את פקודת היומן והכנס אליה.
 3. בתחתית העמוד של פקודת היומן, לחץ על לחצן החלף (תקן) את הפקודה.
  שים לב - פעולה זו אינה מוחקת את הפקודה, אלא מבטלת אותה ומחליפה אותה בפקודה עם הנתונים החדשים שיעודכנו בשדות פקודה זו.
 4. בשדה "הערה פרטנית", מצויינות כמות העסקאות. יש להחליף את הכמות הרשומה לערך משדה "כמות עסקאות" מפלט הדוח.
 5. עדכן את הסכום (מט"ח) לסכום הרשום בשדה "רווח/הפסד עסקאות" בפלט הדוח.
 6. יש למחוק את סכום מטבע ניהול החשבון (הסכום לאחר המרה) ולרשום במקומו את הסכום הכתוב בכותרת טבלת פקודת היומן (בצד הזכות / החובה).
 7. את אותם הערכים יש להעתיק לצד השני של פקודת היומן ובהתאם למטבע.
 8. לסיום, יש ללחוץ על לחצן שמור (F6), הנמצא בתחתית העמוד.
 9. למידע נוסף אודות פקודות היומן, לחץ כאן.