דוח מע"מ

דוח זה מרכז את סך המע"מ שיש לשלם למדינה בטווח התאריכים שנבחר. את הדוח יש להגיש על בסיס חודשי / דו-חודשי בהתאם לחוק ולדרישות הארגון.

1. בחירת חודשי הדיווח
טווח דוח מעמ

ביצירת הדוח, יש לבחור את טווח התאריכים המבוקש עבור הפקת הדוח.

מבנה הדוח

2. דו"ח מע"מ
דוח מעמ

פלט הדוח מציג את המידע בשלוש הטבלאות הבאות:

 • חשבונות מע"מ בשיטה "יתרה רב שנתית מצטברת" - בטבלה זו מוצג סכום המע"מ מתחילת השנה ועד סוף חודש דיווח. הטבלה מראה את המע"מ השנתי המצטבר לכל אחד מחשבונות המע"מ בתוך המערכת. בתחתית הטבלה יש את הסכום המצטבר שיש לשלם למוסדות המדינה. סכום זה מורכב מהתנועות שאינן מאוגדות עדיין ובטווח תאריכי הדוח.
 • חשבונות מע"מ מסוננים ע"פ השדה: חודש דיווח PCN874 - טבלה זו מציגה את המע"מ לתשלום עבור חודשי הדיווח שנבחרו ועל פי חודש דיווח PCN874.

  שים לב - סיכום ערכי שתי טבלאות אלה צריך להיות זהה. כאשר ישנו פער בין ערכי שתי הטבלאות הנ"ל, יש לבצע את הכתוב בסעיף תיקון חודש PCN874 בהמשך עמוד זה. פער זה נובע מחוסר הלימה בין תאריכי העסקאות לתאריכי חודש דיווח PCN874.

 • סיכום החשבוניות שהונפקו ללקוחות - טבלה זו מרכזת את כלל החשבוניות שהופקו ללקוחות בטווח הזמנים שנבחר. בטבלה מוצגים כמות המסמכים החייבים והפטורים ממע"מ, ערכי המסמכים החייבים והפטורים ממע"מ וסה"כ המע"מ לתשלום.

תיקון חודש PCN

כאשר לא קיימת הלימה בין חודש תאריכי העסקאות לתאריכי חודש הדיווח PCN874, יש לתקן זאת על מנת שהמע"מ ייחשב למועד החיוב הקרוב. על מנת לעשות זאת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר בחשבון המע"מ עבורו קיים הפרש בין שתי הטבלאות (ניתן לעשות זאת בלשונית חשבונות פנימיים). בחר בחשבון המע"מ הרלוונטי ולחץ על לחצן ניהול חשבון (תמונה 3). יש לבצע את הפעולות הבאות עבור כל אחד מחשבונות המע"מ בהם קיים פער בדוח המע"מ.

 2. מלא את שדות סינון הנתונים בראש העמוד, הכוללים את טווח התאריכים הרצוי ולחץ על הפעל דוח. לאחר מכן, לשם הנוחות, לחץ על לחצן הסתר תנועות מאוגדות.

 3. לחץ על אפשרויות מתקדמות ובחר ב תיקון חודש דיווח PCN874.

  3. ניהול חשבון ניהול חשבון - מערכת ניהול לקוחות

 4. בחלון "תיקון חודש דיווח" מופיעת כלל הפקודות, כאשר שדה "חודש דיווח PCN874" זמין לעריכה. יש לגשת לפקודות עבורן שדה "תאריך הרישום" אינו תואם לשדה "חודש דיווח PCN874" או לחלופין לפקודות בהן חודש דיווח PCN874 עבר ולא חוייב. יש לשנות את ערך שדה חודש דיווח PCN874 לפקודות אלה. שינוי הערך מתבצע על ידי לחיצה על התאריך ובחירה בערך החדש, או לחלופין סימון מספר שורות פקודה (באמצעות Shift), הקלקה על לחצן העכבר הימני ומתוך התפריט שנפתח בחירה באפשרות חיפוש והחלפה בטור (או לחיצה על Ctrl+R). בחלון "החלפת ערך השדה בשורות המסומנות" שיפתח, יש לבחור בערך החדש וללחוץ על אישור.

  4. תיקון חודש דיווח PCN874 תיקון חודש דיווח PCN874

  את שדה חודש דיווח PCN874 ניתן לשנות ולערוך בהתאם למועד הדיווח בפועל. לסיום יש ללחוץ על לחצן שמור (F6).

 5. כעת, לאחר שחודש הדיווח שונה, ניתן לחזור לדוח המע"מ ולהפיקו בשנית.

הגשת דו"ח מע"מ

לאחר שקיים איזון בין טבלאות הפלט, כך שטבלת "סיכום החשבוניות" תואמת בערכיה לשדה "סכום המילוי בטופס" בטבלת "חשבונות מע"מ מסוננים ע"פ השדה: חודש דיווח PCN874", ניתן להגיש את הדוח.

באתר רשות המסים יש למלא על פי פלט דוח זה את פרטי העסקאות החייבות במע"מ (שדה סה"כ חייבים במע"מ), עסקאות פטורות או בשיעור אפס (שדה סה"כ פטורים ממע"מ), תשומות ציוד (עמודת סכום למילוי בטופס עבור מע"מ תשומות ציוד ונכסים) ותשומות אחרות (עמודת סכום למילוי בטופס עבור מע"מ תשומות אחרות).

ניהול חשבונות מע"מ

על מנת לנהל נכונה את דוח המע"מ, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • הגדרת חשבונות פנימיים
 • התאמת חשבונות מע"מ עם חשבון "מע"מ חובה וזכות"
 • הגשת דו"ח מע"מ
 • התאמת חשבון מע"מ חובה וזכות למול חשבון תשלומים

הגדרת חשבונות פנימיים

על מנת להשתמש בדוח מע"מ בתוכנת ההייפר יש להגדיר בין החשבונות הפנימיים בארגון ארבעה חשבונות מע"מ:

שם החשבון מטרת החשבון הסבר
מע"מ עסקאות חייבים חשבון מע"מ. חשבון המציג את סך המע"מ לתקופה עבור לקוחות החייבים לארגון (לקוחות שאליהם הועברה דרישת תשלום).
מע"מ תשומות אחרות חשבון מע"מ. חשבון המע"מ עבור חשבוניות ספקים ותשלומים ששולמו על ידי הארגון.
מע"מ תשומות ונכסים חשבון מע"מ. פחת.
מע"מ חובה וזכות מוסד / רשות. ריכוז פעילות המע"מ.

התאמת חשבונות מע"מ עם חשבון "מע"מ חובה וזכות"

לאחר הטיפול בחשבונות המע"מ הפנימיים ווידוא יתרותיהם בהשוואה לדוח זה, יש לבצע התאמה עבורם עם חשבון מע"מ חובה וזכות באופן הבא:

 1. יש להיכנס לחשבון המע"מ מיד לאחר הדיווח.
 2. לחץ על אשף איגוד תנועות (התאמות) ולאחר מכן בחר באפשרות סמן את כולם ולחץ על לחצן אזן בין הצדדים. הערך שרשום על לחצן זה זהה לערך מע"מ החשבון בדו"ח.
 3. כעת, יש לבחור את החשבון לאיזון. בחלון פקודת היומן שיפתח, בחר בחשבון מע"מ חובה וזכות ובצע את האיזון עם פקודת היומן החדשה שתתווסף. לאחר ביצוע פעולה זו, יתרת המע"מ בדוח עבור חשבון זה תתאפס.

  התאמת חשבונות מעמ

 4. יש לבצע פעולות אלה עבור כל אחד מחשבונות המע"מ.

התאמת חשבון מע"מ חובה וזכות למול חשבון תשלומים

לאחר ביצוע ההתאמות עם חשבונות המע"מ, יש לבצע התאמה בתוך חשבון מע"מ חובה וזכות. את פעולה זו מבצעים על ידי הכנסת פקודת יומן עבור תשלום המע"מ. כאשר מבוצע התשלום באמצעות אשראי באתר האינטרנט של רשות המסים, ניתן לבצע בתוכנה את פעולת יבוא דפי בנק (כפקודות יומן) ולבצע את האיזון בחשבון זה.