הצהרת רווח והפסד

דוח רווח והפסד הינו דוח המפרט את סיכום התוצאה הכספית של פעילות הארגון בפרק זמן נתון. נהוג להפיק דוח זה באופן רבעוני או שנתי.

הצהרת רווח והפסד

בחלון הגדרת הדוח יש להגדיר את טווח התאריכים של הדוח (שדות אלו הינם שדות חובה). כמו כן, יש לבחור האם להציג בדוח את כלל החשבונות ואת מספריהם. לחלופין, יוצג סיכום החשבונות על פי הכותרת, ללא פירוט החשבונות הפנימיים.

הגדרת חשבונות עבור מערכת הדוחות

על מנת להגדיר את החשבונות עבור דוח זה, יש לפנות ללשונית חשבונות פנימיים ולהגדיר את עץ החשבונות עבור מערכת הדוחות.

פלט הדוח

דוח הרווח וההפסד יציג את סך ההכנסות וההוצאות לפי ריכוז חשבונות וחלוקה להכנסות והוצאות. בסוף כל מקבץ הכנסות / הוצאות, יוצג סיכום ביניים של יתרת הרווח / הפסד לאחר חישוב מקבץ זה. בסוף הדוח יוצג הרווח / הפסד הנקי לתקופה.