דוח מאזן

דוח המאזן מתאר את מצבו הפיננסי של הארגון ליום מסוים (מתחילת השנה). דוח זה מרכז את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הארגון לאותו יום.

דוח מאזן

בחלון הגדרת הדוח יש עד לאיזה תאריך יחושב המאזן (מתחילת השנה). לחלופין, יוצג סיכום החשבונות על פי הכותרת, ללא פירוט החשבונות הפנימיים. כמו כן, יש לבחור האם להציג בדוח את כלל החשבונות ואת מספריהם. המערכת מציעה לשמור את את המידע לקבצי cvs.

הגדרת חשבונות עבור מערכת הדוחות

על מנת להגדיר את החשבונות עבור דוח זה, יש לפנות ללשונית חשבונות פנימיים ולהגדיר את עץ החשבונות עבור מערכת הדוחות.

פלט הדוח

פלט הדוח יציג את המאזן בהתאם לכותרות שהוגדרו בעץ החשבונות עבור מערכת הדוחות וחשבונות ששויכו לכותרות אלה. הדוח מחולק לשניים:

  1. נכסים
  2. התחייבויות והון עצמי

בסוף כל אחד מחלקים אלו, יוצג סיכום עבור חשבונותיו.