דוח תזרים מזומנים כללי

דוח זה מציג את תזרים המזומנים בחובה ובזכות, הצפוי לארגון. דוח זה מופק על פי חשבונות פנימיים נבחרים של הארגון. הדוח שימושי לצורך בקרה ותכנון פיננסי עתידי תלוי תזרים.

דוח תזרים מזומנים כללי

הגדרות הדוח

על מנת להפיק דוח זה, יש להגדיר את השדות באופן הבא:

שדה הסבר
טווח תאריכים יש לבחור את טווח התאריכים עבור הדוח. כברירת מחדל, טווח התאריכים הינו מהיום הנוכחי ולשלושה חודשים קדימה. ניתן להפיק את הדוח החל מחודש ימים לפני התאריך הנוכחי. שדות אלו הינם שדות חובה.
הדפס פקודות יומן שדה דו ערכי. בחירה ב"כן" בשדה זה, תציג את פקודות היומן של פעולות התזרים בחובה ובזכות בדוח זה.
כולל צפי עסקאות
כולל צפי הוצאות / הכנסות
בחר חשבונות בשדה זה מוצגת רשימת החשבונות הפנימיים של הארגון. כברירת מחדל מסומנים כלל החשבונות אך ניתן לבחור את החשבונות הרצויים ולבטל את סימונם של יתר החשבונות.

פלט הדוח

בראש הדוח מוצגים החיתוכים עבור דוח זה.

טבלת יתרות פתיחה

טבלת יתרות הפתיחה מציגה עבור כל אחד מהחשבונות הנבחרים את יתרת הפתיחה, נכון לטווח התאריכים הנבחר עבור הדוח. לצד כל אחד מהחשבונות יוצגו פרטיו, מטבע החשבון ויתרת הפתיחה. בסוף הטבלה יוצג סיכום היתרות של כלל החשבונות.

טבלת תזרים מזומנים

בטבלה זו יוצגו כלל התנועות ופרטיהם הכוללים את תאריך התזרים, ערך החובה / זכות, יתרה מחושבת עבור התנועות ויתרת החשבון.

שדה הסבר
מספר פקודה כאשר פקודות היומן מוצגות בדוח, יופיע בשדה זה מספר הפקודה בהייפר.
תיאור כאשר פקודות היומן מוצגות בדוח, יופיע בשדה זה תיאור הפעולה.
תאריך תזרים (ערך) תאריך תזרים המזומן.
חובה / זכות בשדות אלו יוצג ערך תזרים החובה / זכות בהתאמה.
יתרה מחושבת בשדה זה תוצג היתרה המחושבת של התנועות המוצגות בטבלה. שים לב - ערך שדה זה הינו פרוגרסיבי (מחושב כסיכום התנועות הקודמות). כאשר פקודות היומן מוצגות בדוח, יופיע ערך זה כערך העליון בשורת "סיכום ביניים".
יתרה בשדה זה מוצגת היתרה בחשבונות הפנימיים בעקבות תנועות התזרים. שים לב - ערך שדה זה הינו פרוגרסיבי. כאשר פקודות היומן מוצגות בדוח, יופיע ערך זה כערך התחתון בשורת "סיכום ביניים".

בתחתית הדוח ישנם לחצני פעולה באמצעותם ניתן להדפיס את הדוח, לשלוח בדואר אלקטרוני או לשמור במחשב המשתמש.