דוח לביקורת: פקודות שאינן מאוזנות

דוח זה מציג פקודות שאינן מאוזנות כתוצאה ממידע שגוי או חסר. הדוח מציג את פקודות יומן שבהן קיימת אחת או יותר מהבעיות הבאות:

  • בפקודה לא קיים איזון בין ערכי החובה והזכות.
  • מספר חשבון לא קיים. (לקוח / ספק / פרוייקט).
  • ערכי הפקודה הינם 0 או לחלופין שער ההמרה למטבע זר הינו חריג.
  • פקודות המרת מטבע זר לחשבון עם מטבע מקומי.
  • תאריך הרישום בספרים הינו לאחר חודש ינואר 2003, ושמועד העברת הכסף אינו פוחת מ 100 ימים.

עבור כל אחת מהבעיות הנ"ל, תוצג בדוח טבלה המרכזת את כלל הפקודות בהן נמצאו בעיות אלה. באם לא קיימות שגיאות, לא תוצג טבלה.

CRM With an Email System

טבלת פקודות לא מאוזנות

בטבלה זו מוצגות כלל פקודות היומן בתקופת הדוח שאינן מאוזנות. בכל שורה מוצגת פקודת יומן ופרטיה, הכוללים את מספר ותיאור הפקודה, תאריך רישום, סיווג מסמך מקור, אסמכתא, תאריך תזרים ואת ערכי הזכות והחובה בפקודה. כמו כן, מוצגת היתרה, המהווה את הפער הקיים בין הזכות והחובה ושבגינו הפקודה אינה מאוזנת.

Report Missing Accounts

טבלה זו מציגה פקודות יומן השייכות למספרי חשבונות שאינם קיימים. עבור כל פקודה המוצגת בטבלה זו, יוצגו פרטיה הכוללים תיאור, תאריך רישום, סיווג מסמך, אסמכתא, תאריך תזרים ואת פרטי החשבון החסר אליו משוייכת הפקודה.

Report Zero Amount OR Exceptional Exchange Rate

טבלה זו מציגה פקודות יומן בעלות ערך 0 או פקודות יומן בעלות שער המרה חריג.

Report of foreign currency transferred to a local currency account

טבלה זו מציגה פקודות המרת מטבע זר לחשבון עם מטבע מקומי. עבור כל פקודת המרה מוצגים תאריך הרישום, פרטי חשבון ההמרה הפנימי, הסכום שהומר, המטבע ושער ההמרה.

Check that BK Entry Date is beyond Jan 1st 2003 and Cash Flow Date is not less than 100 days

בטבלה זו יוצגו כלל פקודות היומן מתאריך הקודם לתחילת שנת 2003 ושמועד התזרים עבורן הינו יותר מ100 ימים מתאריך דיווח הפקודה.

בהתאם לשגיאות המוצגות בדוח זה, יש לטפל ולתקן את פקודות היומן, על מנת להגיע למצב של דוח שגיאות ריק.