הגדרות המחשב המקומי

הגדרות המחשב המקומי, נועדו לצורך התאמתו לתוכנת הייפר, כך שניתן יהיה להשתמש בפונקציות אותן מציעה התוכנה בהתאם לצרכי הארגון.

הגדרות המחשב המקומי

שדות הגדרת המחשב

בחלקו העליון של המסך מופיעים שדות הגדרת המחשב הבאים:

שדה הסבר
POS Station ID כאשר המחשב משמש כעמדת קופה במערכת הייפר המשלבת POS, יש להגדיר את מספר הקופה בשדה זה. כמו כן, בשדה POS Agency יש להגדיר לאיזה סניף שייכת קופה זו. זיהוי זה ישמש במערכת לזיהוי התחנה ממנה הופקו חשבוניות ושאליהן יש לשייך את הפעילות החשבונאית.
POS Agency בשדה זה יש לבחור את הסניף בו משמש מחשב זה כקופה. אם מחשב זה אינו משמש כקופה, בחר באפשרות Not a "Point Of Sale" computer.
POS Default Client Number מספר ברירת מחדל עבור לקוחות מזדמנים. מספר זה ישמש תחנות מכירה לזיהוי לקוחות מזדמנים (שאינם רשומים כלקוחות במערכת). בעת הגדרה ראשונית במערכת הייפר, יש להגדיר את לקוח זה כ"לקוחות שונים" וכך יזוהה לקוח מזדמן (יצירת לקוח חדש עבור מספר לקוח זה). לכל סניף ניתן לפתוח ולהגדיר "לקוחות שונים" ויש לדאוג לרשום את מספר הלקוח המתאים לסניף. אל לקוח זה ישוייכו באופן אוטומטי הפעולות הבאות:
  • רכישות בקופה שאינן משוייכות ללקוח רשום. מספר מזהה זה יינתן באופן אוטומטי לכל לקוח מזדמן שיבצע רכישה ויירשם בקופה זו.
  • שיחות טלפון שלא ניתן לשייכן ללקוח רשום.
Local Barcode Reader Prefix (Hex) הגדרת קידומת ברקוד של מוצרים שבעת העברתם בקופה הם לא יירשמו.
Local Barcode Reader Suffix (Hex) הגדרת סיומת ברקוד של מוצרים שבעת העברתם בקופה הם לא יירשמו.
Print Sale Docs on Thermal 80mm בחירת מדפסת 80mm ברירת מחדל להדפסת קבלות. המערכת מזהה באופן אוטומטי את המדפסות המחוברות המוגדרות במחשב. באם לא תבחר מדפסת, יעשה שימוש אוטומטי במדפסת A4 המוגדרת כמדפסת ברירת המחדל במחשב.
Full Screen on Monitor כאשר נבחר מסך מרשימת המסכים בשדה זה, תפתח התוכנה במסך מלא ולא בתוך חלון windows (ללא סרגל Windows העליון).
Full Screen When Extended Monitor is available פתיחת התוכנה על מסך מלא כאשר ישנו מסך נוסף המחובר למחשב.
Small Screen Fonts מכיוון שהייפר מתאימה עצמה לרזולוציית מסך המשתמש, ניתן להגדיר בשדה זה את גודל הפונטים לנוחיות המשתמש:
  • Auto Detect - התאמה אוטומטית של גודל הפונטים לרזולוציית מסך המשתמש.
  • Small Fonts - שימוש בפונטים מוקטנים לבקשת המשתמש וללא קשר לרזולוציית המסך.
  • Normal Fonts Anyway - שימוש בפונטים רגילים ללא קשר לרזולוציית המסך.
Extra Delay before Screen Caption (in seconds) מערכת הייפר מאפשרת באזוריה השונים ביצוע פעולת "לכידת תמונת מסך". מכיוון שבמערכות ההפעלה ישנן הגדרות שונות הכוללות לעיתים אפקטים מסויימים טרם פתיחת חלונות, לכידת המסך יכולה להיכשל. לכן, ניתן להגדיר בחלון זה השהייה טרם לכידת תמונות המסך, המאפשרת למערכת לבצע את האפקט וללכוד את המסך לאחר סיומו.
Use TCP port 80 (instead of 5902) כפי שהוגדר בעת התקנת הייפר, פורט 5902 הינו פורט ברירת המחדל עבור המערכת ופורט 80 מוגדר כאפשרות שנייה. במקרים בהם ישנה בעיה בשימוש בפורט 5902, ניתן להגדיר בשדה זה את פורט 80 כברירת המחדל.
Running on Desktop Type בחירת סוג "שולחן העבודה" במחשב המקומי, לשם התאמת הגדרות הייפר לאופן תפעולו.
Enable Sound Alerts השמעת צלילי ההתרעה המובנים של הייפר.

טבלת הגדרות מערכת לפתיחת קבצים בעזרת תוכנות חיצוניות

בטבלה זו ניתן להגדיר עבור סוגי הקבצים השונים, תוכנות חיצוניות לטובת פתיחתם. ההגדרה מבוצעת בשדות הבאים הבא:

שדה הסבר
File Extension בשדה זה יש לבחור את סיומת הקובץ המבוקש מתוך הרשימה.
Run Viewer / Editor Directly בחירת נתיב התוכנה במחשב המקומי, באמצעותה מעוניינים לפתוח את הקובץ.
Parameters במידה וישנם פרמטרים לפתיחת התוכנה יש לעדכנם בשדה זה.
OS Command בחירת הרשאת הפעולה שתתאפשר עבור קבצים אלו.
  • Open - פתיחת הקובץ לצפייה בלבד.
  • Edit - פתיחת הקובץ והרשאה לעריכתו. שים לב - ייתכן שבחלק מהתוכנות לא תתאפשר פתיחת הקובץ גם אם תעודכן עבורן הרשאת Edit, מכיוון שלא מאפשרות פעולה זו. במקרה זה יש לנסות ולשנות את ההגדרה ל Open.

לחצני פעולה

בתחתית עמוד זה ישנם מספר לחצני פעולה:

לחצני פעולה:

Restore Default Settings שחזר הגדרות. השחזור יבוצע בהתאם להגדרות האחרונות שנשמרו.
Explore Local Attachment Folder פתיחת תיקיית הקבצים המצורפים של המשתמש בתוכנת הייפר.
Delete Hyper Local Cache כל קובץ שנפתח בתוכנה נשמר לצרכי ייעול בשימוש עתידי. התיקייה נמחקת באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר, אך ניתן למחוק אותה באופן יזום באמצעות לחצן זה. הקבצים נשמרים בנתיב הבא: Program Users/Username/Appdata_local/Sye_Cache.
Disable Windows UI Effect and Clear Type הפיכת אפקטים של מערכת windows (לרבות Aero), ללא זמינים.
Test Thermal Printer הדפסת ניסיון במדפסת הקבלות.
Save Settings שמור הגדרות.

מנהל המערכת

הגדרות אלה הינן הגדרות קובץ ה ini של התוכנה.