אשף ביצוע פעולות

פעילות הסוחר וניהולה באמצעות תוכנת CRM, דורשות ממשק המאפשר ביצוע פעולות בחשבון הסוחר, הצגת מצב חשבון עדכני וכלים לניהול וטיפול הן בחשבון הלקוח והן בכספו. אשף ביצוע פעולות הינו הכלי לביצוע פעולות בחשבון הסוחר ובכספו בפלטפורמת המסחר. כמו כן, מציג האשף למשתמש גם את מאזן הלקוח בחשבונו ובפלטפורמת המסחר ואת סיכום העסקאות הסגורות.

אשף ביצוע פעולות

מבוא

תוכנת הייפר, מעצם יכולתה להתממשק עם פלטפורמות מסחר, מאפשרת למשתמש לבצע פעולות בחשבונות המסחר בפלטפורמות אלה. התוכנה מספקת כלים לניהול חשבון הלקוח ולטיפול בכספי הלקוח בפלטפורמות המסחר השונות וכמו כן מציגה מידע בזמן אמת אודות מאזן הלקוח בחשבונו ובפלטפורמת המסחר.

לעמוד זה שני אזורים:

  • לחצני הפעולה - באמצעות לחצני הפעולה ניתן לנהל את חשבון הסוחר וכמו כן, לבצע פעולות כספיות בפלטפורמת המסחר. כאמצעי בקרה על פעולות אלה, מוצגות הפעולות וסטאטוס הביצוע שלהן, בלשונית פקודות למערכת המסחר.
  • מאזן הנהלת החשבונות ומערכת המסחר - אזור זה מספק תמונת מצב של חשבון הסוחר בהייפר אל מול חשבונות במערכת המסחר. אזור זה משמש גם לביקורת על ביצוע סנכרון הפעולות הכספיות במערכת המסחר אל מול חשבון הסוחר בהייפר.

לחצני הפעולה

לחצני הפעולה מחולקים לשתי קבוצות:

  1. כלים לניהול חשבון הלקוח בפלטפורמה
  2. כלים לטיפול בכספי הלקוח - גם בפלטפורמה

כלים לניהול חשבון הלקוח בפלטפורמה

פתיחת חשבון מסחר אמיתי פעולה זו מאפשרת ללקוח להתחיל לסחור בחשבון מסחר אמיתי. לכל כרטיס לקוח ניתן לפתוח חשבון מסחר אמיתי יחיד.
החלף סיסמה בחשבון האמיתי החלפת סיסמת המשתמש בחשבון האמיתי במערכת המסחר. ראה הערות באזור מנהל המערכת בתחתית עמוד זה.
נעל חשבון מנע פעילות מסחר. במקרים חריגים, הייפר מאפשרת לחסום חשבון סוחר לשיקול דעתו של מנהל תיק הלקוח ובהתאם להרשאות. בביצוע פעולה זו, ייחסם החשבון לכל פעילות. את פעולה זו ניתן לבטל באמצעות לחצן "שחרר חשבון".
שחרר חשבון אפשר פעילות מסחר. ביטול פעולת נעילת החשבון שבוצעה באשף זה.
שינוי מסגרת אשראי בחשבון המסחר באמצעות לחצן זה ניתן לעדכן את מסגרת האשראי של הלקוח עבור חשבון המסחר האמיתי. מסגרת האשראי מעודכנת בכרטיס הלקוח, בשדה "סכום אשראי מאושר". סכום זה הינו תמיד חיובי ומהווה את סכום המקסימום הניתן ללקוח כאשראי. על מנת לבטל מסגרת אשראי ללקוח, יש לעדכן סכום זה ל-0.
פתיחת חשבון להדגמה פתיחת חשבון הדגמה (Demo) למשתמש. לאחר הלחיצה יש למלא את פרטי בעל החשבון בחלון שיפתח. חשבון ההדגמה אינו מאפשר פעילות מסחר אמיתית ונועד לשם התנסות טרם פתיחת חשבון מסחר אמיתי.
החלף סיסמה בחשבון להדגמה החלפת סיסמת המשתמש בחשבון ההדגמה (Demo). ראה הערות באזור מנהל המערכת בתחתית עמוד זה.
הטענה מחדש של חשבון ההדגמה הטענה מחדש של חשבון ההדגמה עם הסכום המוגדר לפעולה זו, כפי שהוגדר בהגדרות האוטומציה.

כלים לטיפול בכספי הלקוח - גם בפלטפורמה

הפקדת כסף לפלטפורמת המסחר כלי זה מאפשר לבצע הפקדה מחשבון הלקוח למערכת המסחר. לעמוד זה שני חלקים:
  • "כמה כסף להפקיד בתוכנת המסחר?" - בחלקו העליון של העמוד יש לעדכן את סכום הכסף שהלקוח מעוניין להעביר למערכת המסחר. יש למלא את שדות החובה: מטבע וסכום. כמו כן ניתן לעדכן ידנית את שדות שער ההמרה והסכום שעודכנו אוטומטית. ניתן לעדכן את שדה "מטרת ההפקדה" ולערוך את שדה "הערה".
  • "האם ברצונך לגבות עמלה עבור הפעולה?" - על מנת לעדכן עמלה יש להשתמש בלחצן עמלת ביצוע פעולה הנמצאת בתחתית העמוד. לאחר הלחיצה יפתח חלון בחירת מוצר / פריט. על העמלה להיות מעודכנת במערכת כפריט, כאשר שדות "מחיר המכירה" ו-"מטבע מכירה" של פריט זה יהוו את גובה העמלה. יש לתת לפריט זה שם בעל משמעות ברורה (דוגמא: "עמלת העברת מט"ח").
משיכת כסף מפלטפורמת המסחר כלי זה מאפשר לבצע משיכה ממערכת המסחר לחשבון הלקוח. לעמוד זה שני חלקים:
  • "כמה כסף למשוך מתוכנת המסחר?" - בחלקו העליון של העמוד יש לעדכן את סכום הכסף שהלקוח מעוניין למשוך ממערכת המסחר. יש למלא את שדות החובה: מטבע וסכום. כמו כן ניתן לעדכן ידנית את שדות שער ההמרה והסכום שעודכנו אוטומטית. ניתן לעדכן את שדה "מטרת המשיכה" ולערוך את שדה "הערה".
  • "האם ברצונך לגבות עמלה עבור הפעולה?" - על מנת לעדכן עמלה יש להשתמש בלחצן עמלת ביצוע פעולה הנמצא בתחתית העמוד. לאחר הלחיצה יפתח חלון בחירת מוצר / פריט. על העמלה להיות מעודכנת במערכת כפריט, כאשר שדות "מחיר המכירה" ו-"מטבע מכירה" של פריט זה יהוו את גובה העמלה. יש לתת לפריט זה שם בעל משמעות ברורה (דוגמא: "עמלת משיכת מזומנים דולרית").

שים לב להערות הנוגעות לפקודת משיכה, באזור מנהל המערכת.

פעולה כספית: עמלה / בטחונות / בונוס כאשר מעוניינים לתת ללקוח בונוס או לבצע זיכוי, יש להשתמש בלחצן זה. בחלון שייפתח יש לבחור את המטבעות (מטבע המקור והמטבע אליו תבוצע המרה), סכומים, שער המרה, תיאור ושם חשבון חובה ממנו יועבר סכום הבונוס / זיכוי. כמו כן, ניתן לבחור את מטרת הפעולה. לאישור יש ללחוץ על לחצן הפעלה.
שים לב - הפעולות הבאות (מתוך שדה "מטרת הפקדה / משיכה") הינן אירועי מס: בונוס, תיקון תקלה / טעות, עמלה, ריבית, דיבידנד, שמיטת חוב.
המרת מטבע בחשבון (ללא שינוי ב TP) ביצוע המרת מטבע בחשבון הלקוח. ההמרה מתבצעת אך ורק בחשבון וללא שינוי במערכת המסחר. יש למלא את שדות המטבעות, הסכום ושער ההמרה. ניתן להחליף בין המטבעות באמצעות לחצן . לסיום יש ללחוץ על לחצן הפעלה.

מאזן

בצדו השמאלי של המסך מוצג מאזן הלקוח ומחולק לשניים:

  • BK Account Balance - המאזן בהנהלת החשבונות בחלוקה לפי מטבעות.
  • Real TP Account Status (USD) - המאזן במערכת המסחר, במטבע דולר, הכולל את ערך סך העסקאות שנסגרו ביום הנוכחי ואת ההפרש בין שני המאזנים.
שים לב - על ההפרש בין המאזנים (Difference Between Systems) להיות מאופס. הפרש זה מייצג את הפער בין סך ערכי פקודות היומן בהייפר לבין המאזן במערכת המסחר המקושרת להייפר. במצב של פער, ייתכן שלא נוצרו פקודות יומן של הצהרת רווח והפסד ולפיכך לא עודכנו נתוני המאזן בחשבון בהייפר.

מתחת למסגרות המאזן ישנם לחצני הפעולה הבאים:

רענון נתונים לחצן זה מבצע רענון ועדכון עכשווי למידע המוצג במסגרות אלה.
סנכרון מחדש של עסקאות סגורות ביצוע סנכרון עם מערכת המסחר לעדכון נתוני העסקאות הסגורות.

ביקורת

כל אחת מהפעולות הכספיות המבוצעות בפלטפורמת המסחר באמצעות אשף זה, מתעדכנת בלשונית פקודות למערכת המסחר. בשדה סטאטוס הביצוע, בטבלה המוצגת בלשונית זו, ניתן לבדוק האם אכן בוצעה הפעולה הנדרשת בהצלחה.

מנהל המערכת

פקודת משיכה

כאשר פקודת משיכה נוצרת, המערכת בוחנת את יתרת הלקוח טרם ביצועה על מנת לוודא שישנה יתרה עבור ביצוע המשיכה. אם המודול היוצר הנו Auto TDS (ניכוי מס במקור), תתאפשר משיכה ללא התחשבות ביתרת הלקוח, גם אם תיווצר יתרה שלילית. המודול היוצר נרשם בשדה "מודול תוכנה יוצר" (Create by Module), בתוך טבלת Trading System Commands.

פקודת מסגרת אשראי

פקודת מסגרת אשראי בחשבון הלקוח (שדה Approved Credit בטבלת הלקוחות), הנה תמיד על סכום אבסולוטי ובתוקף לשנה בלבד מיום ביצועה (ביטול מסגרת אשראי מתעדכן כסכום אפס). אין אפשרות להעביר סכום שלילי.

שינוי סיסמה בחשבון אמיתי / הדגמה

שינוי סיסמה מעתיק משדה Comment (בטבלת Trading System Commands) את תוכנו, במידה ואורך המחרוזת הנו לפחות 6 תווים. אחרת, המערכת תיצור סיסמה בת 8 תווים (הכוללת ספרות ואותיות). ערך השדה יאופס בכל מקרה של שינוי סיסמה.