פקודות למערכת המסחר

בלשונית זו מוצג ריכוז של כלל הפעולות שבוצעו בחשבון הלקוח מול מערכת המסחר וזהו האזור היחיד במודול זה בו ניתן לבצע עריכה, על פי הרשאות המשתמש. עמוד זה משמש לצורך בקרה ומעקב אחר הפקודות שבוצעו ואחר ערכיהן וסך סכומי הפקודות.

פקודות למערכת המסחר

מבוא

עמוד זה משמש לצפייה ומעקב אחר הפקודות למערכת המסחר שבוצעו עבור הלקוח וכמו כן מציג את סטאטוס ביצוע הפקודות. ישנם שני אזורים בעמוד זה:

 • טבלת ריכוז הפקודות - טבלה זו מרכזת באופן כרונולוגי את כלל הפקודות שבוצעו על ידי הלקוח.
 • טבלת סיכום תנועות על פי מטרת ההפקדה / משיכה.
בראש העמוד ישנם לחצני הפעולה המשמשים להגדרת הדוח וליצוא נתוני הדוח.

הפעלת הדוח

על מנת לצפות בדוח ריכוז הפקודות למערכת המסחר, השתמש בלחצני הפעולה הבאים:

שנה נוכחית ביצוע ריענון לנתונים בטבלה. הצגת פקודות השנה הנוכחית.
שנים קודמות הסטוריית הפקודות למערכת המסחר משנים קודמות.
אשף חיפוש ביצוע חיפוש מותאם משתמש לפקודות מסחר. למידע נוסף אודות בניית אשף חיפוש לחץ כאן. בטבלה יוצג כל המידע על הפקודות והפעולות אשר הוגדרו במסנן.
הטבלה תציג את הפקודות עבור מסגרת הזמן שנבחרה.

פלט הדוח

הדוח מציג שתי טבלאות נתונים, עבור טווח הזמן שנבחר או לחילופין בהתאם למסנן שהוגדר באשף החיפוש. הפלט מוצג בשתי טבלאות:

 1. טבלת ריכוז הפקודות - טבלה זו מרכזת באופן כרונולוגי את כלל הפקודות שבוצעו על ידי הלקוח. עבור כל שורת פקודה מוצגים פרטיה, הכוללים את הפרטים הבאים: מועד היצירה, יוצר הפקודה והמודול דרכה נוצרה, פרטי הפקודה, מטרת הפקודה וסטאטוס הביצוע. לשדה סטאטוס הביצוע חשיבות רבה, שכן מעיד על הצלחת או כשלון פקודות שנשלחו למערכת המסחר באמצעות אשף ביצוע פעולות.
 2. טבלת סיכום תנועות על פי מטרת ההפקדה / משיכה. המידע בטבלה זו מוצג בחלוקה לפי מטרת ההפקדה / משיכה, באופן הבא:
  • מטרת העברת המשיכה (מסומנות בצבע סגול)
  • סה"כ פעולות הפקדה (מסומנות בצבע ירוק)
  • סה"כ משיכות (מסומנות בצבע אדום)
  • סיכום (מסומן בצבע שחור)

עריכת נתונים

המערכת מאפשרת לערוך את שדה "מטרת הפקדה / משיכה" ובכך לעדכן בהתאם לצורך את המטרה בפקודות שבוצעו. ערכים אלו עשויים להשפיע על דוח הנ.מ.ב (ניכוי מס במקור) ועל דוח ביצועי לקוחות סוחרים. לאחר עדכון שדה זה, לחץ על לחצן שמור.

יצוא נתונים

המערכת מאפשרת את יצוא נתוני הפלט באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

יצא נתונים לאחר הלחיצה על לחצן זה, ניתן לבחור את אופן ייצוא הנתונים. שים לב - בקובץ שיווצר ייתכנו מספר גליונות, בהתאם לתוכן הטבלה.
שלח הודעה מחדש שליחה חוזרת של הודעת דוא"ל על הפעולה שבוצעה. לאחר הלחיצה תבקש המערכת אישור נוסף לביצוע פעולת השליחה.

מחיקת פקודה

באמצעות לחצן מחק, ניתן למחוק פקודה. מחיקת שורת פעולה מתאפשרת בהתאם להרשאות המשתמש ולבעלי הרשאת מנהל CRM ומעלה. פעולה זו מתאפשרת רק עבור תנועות מסחר מהשנה הנוכחית ולא ניתן למחוק פעולות היסטוריות.