דוח Value at Risk היסטורי

דוח זה היינו כלי ייעוץ למנהל הסיכונים, המספק תמונת מצב אודות החשיפה הנוכחית של כלל הלקוחות או של רשימת לקוחות לפי דרישה (מסנן).
בהתחשב בארכיון המחירים, הייפר מחשבת את הרווח / הפסד של התיק במשך X ימי המסחר האחרונים, שקדמו ליום הנבחן (הסבר מפורט של האלגוריתם כתוב בהמשך).
בנוסף הייפר מחשבת דוח מבחני רגישות, על תנודתיות בשוק, בטווח של עד 10% לכל כיוון (טבלה זו שודרגה כך שתתן מענה גם לישראל).

SYE Hyper Historical Value at Risk

מבוא

עבור משתמשים חדשים להלן הסבר והיכרות עם הדוח והמערכות התומכות.
בראש המסך קיימים שדות הגדרה להפעלת הדוח (כיצד הוא יפעל) ולחצנים לביצוע ולייצוא הנתונים. עיקר השימוש בדוח הוא בטבלאות על המסך או בייצוא לגיליון אלקטרוני ומשם עריכת דוחות מוסברים לרשויות.
שאר תוכן המסך מחולק בין חמש לשוניות:
 • תוצאות VaR היסטורי: גיליון המציג את תרחישי הקיצון לפי מכשיר פיננסי (מניה / נכס / סחורה / מט"ח) ובכל רמות המובהקות של המודל.
 • מבחני רגישות: גיליון המציג את שיערוך התיק אם כלל המחירים יזוזו בשיעורים 1%, 2%, 5% ו-10%, לפי מכשיר פיננסי (מניה / נכס / סחורה / מט"ח) ולפי כיוון הפוזיציה.
 • סיכום המודל: תצוגת הימים הנבחרים במודל על פי רמות המובהקות והתאריכים מהם נלקחו המחירים.
 • רשימת לקוחות מפולחת: כאשר מפעילים את הדוח על קבוצת לקוחות, ניתן לבחון את הרשימה ולוודא שאכן אלו הלקוחות עליהם אנו מבקשים תחזית.
 • בניית טבלת שערים: זהו כלי גיבוי. במצב תקין קיימת תוכנית אוטומטית על גבי שרת הייפר שמעתיקה את המחירים היומיים לטבלה נפרדת (מחיר אחרון, נמוך ביותר, גבוה ביותר וכו').
  אולם בשלבי ההטמעה, לאחר יבוא ידני של מחירים היסטוריים, הלשונית מכילה כלים לחישוב המחירים היומיים וכלים נוספים לעריכה ואיחוד של סימבולים שונים אל תוך אחד ועוד.

הפעלת הדוח

ראשית עליך לקבוע את הפרמטרים להפעלת הדוח. הייפר שומרת את הפרמטרים האחרונים שהוזנו בעת הפעלת הדוח. להלן הסבר השדות:
שדה (פרמטר) הסבר
Report for End of Day הפוזיציה בתיק (חשיפה) תחושב לפי העסקאות הפתוחות בסוף יום המסחר. כמו כן יילקחו המחירים של סוף היום ומולם יתבצע החישוב של X ימי מסחר (מוגדרים בפרמטר הבא).
לחישוב בזמן אמת - השאר את הפרמטר ריק ואז יילקחו הפוזיציות והמחירים הנוכחיים.
Max Sample Days כמות ימי המסחר הקודמים עליהם מבקשים להריץ את המודל. כמות הימים הניתנים לבחירה הנה בטווח בין 60 ימים ל 600 ימים. ברירת המחדל היינה 252 ימים שהם שנת עבודה אחת.
Output Currency מטבע הצגת התוצאה של המודל, כל הסכומים יוצגו במטבע שנבחר (מטבעות אפשריים USD או EUR או מטבע ניהול הספרים שהוגדר בתוכנה).
Algorithm להייפר ארבע אפשרויות לביצוע החישוב:
 • L.P. side & Only Close Price חישוב החשיפה מהצד של ספק הנזילות ובשימוש במחירי הסגירה בלבד.
 • L.P. side & Close+Low+High Avg חישוב החשיפה מהצד של ספק הנזילות והמחיר היומי יהיה ממוצע של מחיר הסגירה ביחד עם המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר באותו היום.
 • Clients side & Only Close Price חישוב החשיפה של הלקוחות ובשימוש במחירי הסגירה בלבד.
 • Clients side & Close+Low+High Avg חישוב החשיפה של הלקוחות והמחיר היומי יהיה ממוצע של מחיר הסגירה ביחד עם המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר באותו היום.
Show all symbols הוראה להציג את כלל המכשירים הפיננסיים המוגדרים בהייפר, גם אם אין עליהם עסקאות, ובתנאי שהסימבול אינו מוגדר כ- Untradable.
ערך ברירת המחדל הוא "לא", במצב זה הייפר מאחדת סימבולים בעלי שמות שונים אך ששם הנכס שלהם ומטבע הרכישה זהים (השדות SymbolA וגם SymbolB).
כעת נסביר את ארבעת הלחצנים שמשמשים להפעלת הדוח:
הפעל דוח על כל הלקוחות שאילתה וחישוב המודל על כל הפוזיציה של כלל הלקוחות.
הפעל דוח על רשימה מפולחת שאילתה וחישוב המודל על כל הפוזיציות של לקוחות מסוימים מתוך רשימה. בעת הלחיצה יופיע אשף השאילתות ובאמצעותו המשתמש קובע אילו לקוחות יכללו בדוח.
הדפס על פי הטבלה הוויזואלית לאחר הפקת הדוח ועל פי הלשונית שבא המשתמש נמצא, הייפר תדפיס את תוכן הטבלה. ברירת המחדל היינה סיכום המודל כאשר המשתמש נמצא בלשוניות 4 או 5 (בהן אין נתונים להדפסה).
יצא נתונים לאחר הפקת הדוח, הייפר תייצא את שלושת טבלאות הנתונים לגיליון אלקטרוני.
כאשר מגישים לרגולטור את הדוח, מקובל לייצא ולכלול את נתוני הדוח במסמך מעוצב הכולל הסברים וביאורים.
לתשומת לבך:
 • לאחר הפעלת הדוח, קליק כפול על שורה בטבלה, יפתח חלון עם רשימת העסקאות (פתוחות וסגורות על פי צורך), שמרכיבות את הפוזיציה.
 • רשימת המכשירים בדוח מוגבלת מראש לאלו שאינם מוגדרים כ- Untradable בשדה Manual Settings.
 • רשימת המטבעות להמרה מוגבלת רק לאילו המסומנים כ-Primary וגם שטיפוס החוזה הינו Currencies.

אפיון המודל של הייפר

לקבלת מסמך המתאר את האלגוריתם המדויק של הייפר, עליך לפנות לשירות הלקוחות של SYE Software, המסמך יימסר רק לאחר בדיקת זכאות בחוזה הלקוח וחתימה על הסכם סודיות.
באופן כללי:
הייפר מחשבת את הרווח/הפסד של כל התיק (החשיפה) בהשוואה של המחירים ביום הנבחן למחירים ההיסטוריים בתקופה הנבחנת (קיים קשר בין המכשירים השונים לבין שערי המטבעות).
לאחר מכן מתבצע מיון של התקופה הנבחנת מהיום המפסיד ביותר ליום המרוויח ביותר, כך נקבעים התאריכים לכל אחת מהעמודות במודל.
אם אתה משתמש חדש או שאין ברשותך את האפיון המלא, המשך לקרוא אודות פלט הדוח, תמצא שם תשובות לשאלות הנפוצות...

פלט הדוח - הלשונית "סיכום"

כל הסכומים בלשונית זו מוצגים על פי מטבע הפקת הדוח. סימול המטבע יופיע בשמות השדות וגם ביצוא לגיליון אלקטרוני.

סיכום דוח Value at Risk היסטורי
שדה הסבר
Amount of Sampling Days כמות ימי המסחר שנדגמו בדוח (בדילוג על שבתות וחגים מיוחדים)
Max Loss
Max Loss Date
סך הכל הפסד מרבי לתיק והתאריך בו המחירים יוצרים את התוצאה הזאת.
99% Loss
99% Loss Date
קיים סיכוי של 1% שיתממש הפסד בסכום הזה והתאריך בו המחירים יוצרים את התוצאה הזאת.
97.5% Loss
97.5% Loss Date
קיים סיכוי של 2.5% שיתממש הפסד בסכום הזה והתאריך בו המחירים יוצרים את התוצאה הזאת.
95% Loss
95% Loss Date
קיים סיכוי של 5% שיתממש הפסד בסכום הזה והתאריך בו המחירים יוצרים את התוצאה הזאת.
Median P/L
Median P/L Date
במיון ימי המסחר מההפסד המקסימלי ליום בו הרווח הוא מקסימלי, זהו יום החציון. הסכום יכול להיות שלילי ולשקף הפסד.
השדות מציגים את סכום הרווח/הפסד חציוני ותאריך יום החציון.
Max Profit
Max Profit Date
סך הכל רווח מרבי לתיק והתאריך בו המחירים יוצרים את התוצאה הזאת.
יתכן מצב שהרווח המרבי היינו שלילי ולמעשה מייצג הפסד מזערי !
Minimal Loss
Minimal Loss Date
היום בו נצפה ההפסד המזערי בתיק וסכום ההפסד. כאשר המודל משקף גם רווח (לפחות בעמודה max profit) אז העמודה הזאת מציגה את ההפסד המינימלי לפי התצפיות בתיק.
במקרה שבו הרווח המקסימלי הוא למעשה הפסד מזערי, הנתונים של Max Profit יהיו זהים לעמודה הזאת.
Average Loss ההפסד הממוצע בתיק. הייפר לוקחת רק את הימים בהם התיק מפסיד לפי התחזיות ומחשבת את ההפסד הממוצע.
Self Test P&L בדיקה עצמית, רלוונטית רק לדוח היסטורי, כי בדוח חי יום המסחר עדיין לא הסתיים...
הבדיקה מחשבת את הרווח הפסד האמיתי בתיק ביום הדוח (כלומר מחירי הסגירה של יום לפני מול מחירי הסגירה של יום הדוח).
נניח שהארגון בוחן את עצמו על בסיס 95%, אזי הפסד גבוה יותר מהתחזית של 95% יחשב כטעות של המודל.
על פי וועדת באזל, מותר עד 4 טעויות כאלה בשנת מסחר אחת.

פלט הדוח - הלשונית "תוצאות VaR היסטורי" (תרחישי קיצון)

להן הסבר אודות השדות בטבלה - לפי סדרם הפנימי כפי שגם מיוצאים לגיליון אלקטרוני:
שדה הסבר
Symbol Name שם המכשיר הפיננסי, יכול להופיע במדויק כמו בפלטפורמה או בשם ידידותי, כאשר מתירים להייפר לצמצם מכשירים ללא חשיפה.
Type סוג המכשיר הפיננסי, מקובל למיין קודם לפי סוג ואח"כ לפי שם.
Trades Count כמות העסקאות הפתוחות שמרכיבות את החשיפה במכשיר.
Exposure Volume כמות החשיפה למכשיר הפיננסי, מנקודת המבט הנבחנת (לקוחות או ספק נזילות). ערך חיובי משמעו LONG וערך שלילי משמעו SHORT.
הכמות מייצגת ערכים אמיתיים (לדוגמה: כמות חביות נפט וגם המחירים הנם לחבית יחידה).
החשיפה בנויה מסכימת כלל הפוזיציות של הלקוחות לרבות הכיוון, כך שאם לקוח א קנה 200 ולקוח ב מכר 80 = החשיפה תהיה 120 (ערך חיובי = LONG).
Net Position P&L ערך הרווח / הפסד (על פי הסימן) של כלל העסקאות, עד ליום הדוח ובמטבע הדיווח. הערך מחושב רק על מחיר הנכס (הבסיסי BID) ולא כולל עמלות ו/או ריביות וגם ללא המרווחים (Spread) הפרטניים ללקוחות !
השוואה בין ה-Profit הכללי של העסקאות בפלטפורמה נכון לחצות יום מסויים תמיד תמצא בהפרש מסויים מהחישוב של הייפר בגלל המרווחים !
המודל מנתח רק את השינויים במחירי הנכסים.
Max Loss ההפסד המרבי האפשרי על פי המודל.
99% Loss על פי המודל, זהו ההפסד המקסימלי האפשרי במהלך 1% מסך טווח הימים של המודל. לגבי יום המסחר, מציג שדה זה ברמת מובהקות של 99%, דהיינו 1% סיכוי, את ערך ההפסד האפשרי ליום הנוכחי.
97.5% Loss על פי המודל, זהו ההפסד המקסימלי האפשרי במהלך 2.5% מסך טווח הימים של המודל. לגבי יום המסחר, מציג שדה זה ברמת מובהקות של 97.5%, דהיינו 2.5% סיכוי, את ערך ההפסד האפשרי ליום הנוכחי.
95% Loss על פי המודל, זהו ההפסד המקסימלי האפשרי במהלך 5% מסך טווח הימים של המודל. (כדוגמה: הפסד מקסימלי אפשרי במהלך יום אחד מתוך 20 ימים). לגבי יום המסחר, מציג שדה זה ברמת מובהקות של 95%, דהיינו 5% סיכוי, את ערך ההפסד האפשרי ליום הנוכחי.
Median P/L על פי המודל זהו ערך הרווח / הפסד הסטטיסטי החציוני (50% סיכוי) הצפוי.
Max Profit הרווח המקסימלי האפשרי על פי המודל.
Samples Count כמות ימי המסחר בפועל המחושבים עבור המכשיר הפיננסי. זוהי כמות הימים שעבורה קיימות רשומות ערך. כמות זו יכולה להיות נמוכה מהכמות שהוגדרה בשדה Max Samples Day, במידה והנכס התחיל לפעול לאחר מועד תחילת איסוף הדגימות.
Last Update אם מדובר בדוח חי על חשיפה פתוחה כרגע אזי יוצג כאן מועד המחיר האחרון (עד לרמת השנייה). אם מדובר בדוח היסטורי אזי יוצג כאן התאריך שממנו נלקח מחיר הסגירה היומי.
Symbol Price מחיר BID בלבד של סוף היום (בדוח היסטורי) או BID אחרון בדוח חי.
Conversion Rate מחיר ההמרה ממטבע הרכישה למטבע חישוב הדוח, וכמו בשני השדות הקודמים מדובר במחיר סוף יום בדוח היסטורי או מחיר אחרון בדוח חי.
Position Value שווי הפוזיציה כולה, בערך מוחלט ובמטבע הדיווח.
הנוסחה היא: כמות החשיפה (בערך מוחלט) * מחיר אחרון * שער המרה אחרון למטבע הדוח.
הנוסחה לפי שמות השדות לעיל:
ABS(Exposure Volume) * [Symbol Price] * [Conversion Rate]

מיון הנתונים לצרכיי בחינת כדאיות השקעה / התכסות

כאמור, ייעודו של כלי זה היינו מתן תמונת מצב נוכחית לברוקר ולמנהל הסיכונים, המסייעת בקבלת החלטות ובשיקולי כדאיות ההשקעה / ההתכסות עבור כל אחד מהמכשירים.
על מנת לנצל באופן מיטבי את המידע המוצג בטבלה זו, ניתן לבצע מיון של הנתונים בהתאם לצרכיי המשתמש. לחיצה על כותרת העמודה תמיין את ערכיה באופן עולה / יורד.
אנו ממליצים למיין דווקא את עמודת החציון ואז לערוך התבוננות בין פוטנציאל ההפסד ב-5% לבין החציון. מן הסתם כאשר גם החציון מראה הפסד, על מנהל ההשקעות לבחון בעיון את המכשיר הפיננסי.

פלט הדוח - הלשונית "מבחני רגישות"

על פי הגדרות הרשות לני"ע בישראל וגם בהתאם להגדרות בינ"ל, מוצגים בטבלה מבחני רגישות.
המבחנים מחשבים את ערך התיק בתרחישים בהם כלל מחירי השוק ינועו בקפיצות של 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 5%, ו-10% כלפי מעלה וכלפי מטה.

מבחני רגישות מותאמים לדרישות בישראל - תוכנת הייפר
בד"כ התוצאות שיתקבלו בכל שורה יהיו סימטריות רק בסימן הפוך. כלומר הפסד של 100 שקל בירידת מחיר של 1% יהיה רווח של 100 שקל בעליית מחיר של 1%.
השאלה אם כך היא מה יקרה לכל התיק בכל אחד מהתרחישים, לשם כך נחשב את סך התוצאה של כל אחת מהעמודות.

בניית טבלת שערים

זהו כלי גיבוי. במצב תקין קיימת תוכנית אוטומטית על גבי שרת הייפר שמעתיקה את המחירים היומיים לטבלה נפרדת (מחיר אחרון, נמוך ביותר, גבוה ביותר וכו').
אולם בשלבי ההטמעה, לאחר יבוא ידני של מחירים היסטוריים, הלשונית מכילה כלים לחישוב המחירים היומיים וכלים נוספים לעריכה ואיחוד של סימבולים שונים אל תוך אחד.
החלק הזה בממשק של הייפר אינו מתורגם לשפות אחרות מלבד אנגלית - בכוונת תחילה.

בניית טבלת שערים
לבנייה פשוטה של טבלת השערים, מלא את טווח ימי המסחר הדרושים לחישוב מחדש (בין הערך בשדה Build From Date לבין Build Until Date), ולחץ על Rebuild VaR Table.
כעת הייפר תבצע שאילתה על טבלת ה-Feed המלאה ותחשב ממנה את הערכים היומיים שיאוחסנו בטבלה Feed VaR. במידה והיו רשומות יומיות קודמות, הן ימחקו מראש.
המערכת פועלת לפי אזור הזמן של הפלטפורמה ולכן התוצאות "נחתכות" לפי השדה Tick Time בטבלת ה- Feed.

טיפול בסימבולים ישנים, בעלי שמות שונים מההגדרות בהווה

אחת הבעיות הנפוצות להפעלת המודל היינה שמות שגויים של נכסים פיננסיים. כלל חובה להפעלת הדוחות של הייפר הוא שסימולי הנכסים Symbol A וגם Symbol B יהיו אחידים לכל המכשירים הפיננסיים.
רק כך הייפר יכולה לגשר על פקיעות חוזים או כפל שמות לנכסים זהים עם תנאי מסחר שונים.

בכדי לוודא שיש מספיק דגימות מהמכשירים הסחירים ולהתחיל את הטיפול, נפעיל דוח שלא גורם לשינוי בנתונים, לחץ על Count Daily Samples.
הטבלה תתמלא ותציג את כל המכשירים המוגדרים בהווה ומתחתיהם מכשירים נוספים שנמצאו להם מחירים אבל ככל הנראה הועברו לארכיון או למחוקים (מצב טבעי לאחר התיישנות או ביטול).
להלן הסבר על העמודות בטבלת התוצאה:
שדה הסבר
Symbol Name שם המכשיר כפי שהוגדר בטבלת המכשירים או כפי שנמצא בטבלת המחירים
Exposure Symbol A + B פירוק לשמות אחידים של הנכס הנרכש ומטבע הרכישה
Trading Platform
Primary
Trading Status
Manual Settings
הגדרות שמועתקות מטבלת המכשירים - למטרת נוחות בלבד.
Days of Feed כמה ימים נמצאו בטבלת המחירים עבור ה-Symbol Name הספציפי הזה.
OUT of Symbols List האם המכשיר אינו קיים בטבלת המכשירים - כלומר נאסף מטבלת המחירים. דבר שגם יסמן אותו כבלתי סחיר בתצוגה הזאת.
ערך No נחשב תקין.
ערך Yes זהו מכשיר שההגדרה שלו אינה קיימת בהווה או בארכיון (יתכן שהרשומה נמחקה או לא קיימת).
Alert Diff A/B האם נמצאו רשומות מחיר בהן הפירוק לנכסים אחידים היה שונה מטבלת ההגדרות.
ערך No נחשב תקין.
ערך Yes זהו מצב בלתי תקין שנובע משינוי הגדרות לאחר שכבר קיימת היסטוריה. מחייב טיפול !
On Archive האם הגדרת הסימבול מאוחסנת בארכיון. מייצג מכשירים שהיו בשימוש בעבר.

להלן רשימת התקלות האפשריות לאבחון באמצעות הדוח שלפניך, והדרכים לפתרון:
 • אם קיימים מכשירים עם ערך חיובי בשדה "Alert Diff A/B", יש לטפל בזה באופן מיידי !
  יש לעמוד על השורה וללחוץ על Link Old Symbol into Current. על המסך יפתח דיאלוג שיבקש אישור לתקן אוטומטית את ההגדרה.
  במידה וההגדרה הנוכחית בעמודות Exposure Symbol A + B הנה נכונה - עליך לאשר את ביצוע התיקון ללא חשש.

 • במידה ולמכשיר אין מספיק תצפיות בשמו הנוכחי, ניתן לקשר אליו תצפיות של מכשיר זהה קודם בעל שם אחר. הקישור מתבצע באמצעות חפיפה (אחידות) של שמות נכסי הבסיס בשדות Exposure Symbol A + B.
  לשם כך עליך לעמוד על שורה של המכשיר הקודם (ערך העמודה OUT of Symbols List חייב להיות Yes) וללחוץ על Link Old Symbol into Current.
  כעת תתבקש לבחור לאיזה מהמכשירים המוגדרים בהווה אתה רוצה לקשר את התצפיות. בחר מכשיר ואשר את הפעלת התיקון.
  הייפר לא תפגע בשם המכשיר עצמו כפי שרשום בשדה Symbol Name אלא תדרוס את שמות נכסי הבסיס בלבד, בשדות Exposure Symbol A + B.
  בכדי למנוע טעויות אנוש, לאחר התיקון ועד לפעם הבאה שתפעיל את הדוח הזה, השורה של המכשיר הפיננסי הישן תמחק מהמסך.
  שים לב: בתיקון מסוג זה השאר את השדה Rename OLD Symbol Name על הערך No, שהוא גם ברירת המחדל.

 • תוכל לזהות שקיימים בהייפר מחירים של מכשירים פיננסיים שאינם רלוונטיים לארגונך וללקוחותיך.
  במצב כזה השתמש בכלי הניקיון והתיקון של מנהל המערכת (הרשאת מנהל ראשי בלבד), בכדי להסיר את כל מה שאינו רלוונטי.

תיקון כאשר מחליפים שם סימבול לצמד מטבעות ראשי או לחוזה ראשי (שדה Primary = Yes)

הייפר חייבת גישה רציפה להיסטוריה של הסימבולים הראשיים בכדי לבצע המרות מטבע בדוחות היסטוריים ובכדי להפיק דוחות רגולטוריים או ניהול סיכונים (VaR).
לשם כך חובה להחזיק מאגר רציף תחת שם אחד של ארכיון המחירים.

לדוגמא:
ברוקר פעל על שרת מסחר שהצמדים בו נקראו EURUSD.cp
(eurusd הינו דוגמא לכל צמד מטבעות)
ולאחר שנות פעילות נאלץ לעבור לשרת אחר בו הצמדים נקראים EURUSD.fx ...
במקרה שלהלן הייפר תיכשל לחשב דוחות ניהול סיכונים היסטוריים שכן אין לה רצף על הצמדים הראשיים שלה (אין היסטוריה לשמות EURUSD.fx).

להלן השלבים לפתרון הבעיה:
 1. העבר את רשומות הסימבולים הישנים לארכיון (הטבלה hyp_Trading System Symbols).
 2. סגור וכנס מחדש למודול VaR וחזור ללשונית "בניית טבלת שערים". לחץ על Count Daily Samples.
 3. עמוד על כל שורה שמייצגת סימבול בשם הישן, לדוגמא EURUSD.cp, לחץ על Link Old Symbol into Current.
 4. בדיאלוג שנפתח, בחר בשדה את שם הסימבול החדש, לדוגמא EURUSD.fx. כעת הקפד להעביר את השדה "Rename OLD Symbol Name" לערך Yes. אתה רוצה לשנות את השם EURUSD.cp ל- EURUSD.fx !
 5. לחץ על אישור לביצוע השינוי. כעת יהיו לך רק מחירים תחת השם החדש וגם העמודות נכסים A + B יהיו זהות להגדרה של הסימבול החדש.
בצע את התהליך הזה, משלב מספר 3 ועד לשלב 5 עבור כל מכשיר פיננסי ששמו הוחלף.

הגשת הדוח באתר מערכת מגנא

להלן המלצותינו בדבר שימוש בתוכנת הייפר למילוי הדוח, מדובר בהמלצות בלבד מזווית הראיה של יצרן התוכנה, אין לראות בתוכן זה יעוץ משפטי או חשבונאי מכל סוג.
האחריות על השימוש בתוכנה ומילוי הטופס היא תמיד של משתמש הקצה וקצין הציות המדווח !
להלן צילום טופס ז008 מאתר מגנא: צילום טופס ז008 באתר מגנא

את סעיפי הדוח הנדרשים יש למלא באופן הבא:
 1. מצ"ב דוח סיכוני שוק: בסעיף זה יש למלא את מועד חישוב הדוח.
 2. קובץ 1 - מבחני רגישות ביחס לשווי הוגן של מכשירים פיננסיים: עליכם לייצא לגיליון את מבחני הרגישות של הייפר.
  לעצב את התוכן על פי דרישות הרשות ולבסוף "להדפיס" לקובץ PDF, להחתים דיגיטלית ולהעלות.
 3. חישוב VAR לפי מודלים מקובלים: את הנתונים בחלק הזה יש למלא מתוך הלשונית "סיכום" בהייפר. כאשר ערך השדה "שיטה" חייב להיות "היסטורי".
 4. שיעור הפעמים בהם ההפסד בפועל היה גדול מזה שנמדד - על קצין ציות פעם ביום להריץ את הדוח ז008.
  באם הנתונים בלשונים "סיכום" מראים בשדה "self test P&L ILS" סכום הנמוך מהסכום בשדה "95% Loss ILS" יש לספורו כיום שיש שיעור הפסד גבוה יותר מאשר החישובים של המערכת.
 5. קובץ 2 - תרחישי קיצון: עליכם לייצא לגיליון את תוכן הלשונית הראשונה "תוצאות VaR היסטורי".
  לעצב את התוכן על פי דרישות הרשות ולבסוף "להדפיס" לקובץ PDF, להחתים דיגיטלית ולהעלות.
 6. קובץ 3 - הסבר לתוצאות הדוח: התוכן הזה אינו פלט מתוכנת הייפר. מדובר במסמך אותו כותב מנהל הסיכונים עבור הרשות המפקחת.
  מומלץ להתייחס לתוצאות הדוח ולהסביר כיצד הארגון נערך להתמודדות עם הסיכונים וכיצד ישמור על כספי המשקיעים...
  לבסוף "להדפיס" לקובץ PDF, להחתים דיגיטלית ולהעלות.