דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים (ז002)

דוח זה מופק בהתאם לתקנה 69, קובץ 7445 זירת סוחר לחשבונו העצמי, מציג סיכום של מספר הלקוחות שמימשו עסקאות (סגרו פוזיציות) במסגרת הזמן הרצויה ואת כמות הלקוחות המרוויחים ואת כמות הלקוחות המפסידים.
הדוח מוגש באתר "מגנא טופס", תחת הסימול ז002, בתדירות חודשית ורבעונית.
צילום דוח ז002 לדוגמא

הפקת הדוח

בעת הפעלת הדוח, על המשתמש להזין טווח תאריכים להפקה (בד"כ חודש שלם או רבעון). המערכת זוכרת את ההגדרות של ההפעלה האחרונה...
בנוסף על הזירה להחליט מראש את המדיניות שלה בנוגע לשדה "הפעל סף מינימלי", שמשפיע על ספירת הלקוחות:
"הפעל סף מינימלי" לקוח יספר כמורווח לקוח יספר כמופסד
לא אם תוצאתו עולה על 0.1 שקלים אם תוצאתו נמוכה מ 0.1- שקלים
כן אם תוצאתו עולה על 4 שקלים אם תוצאתו נמוכה מ 4- שקלים
מכיוון שמאוד נדיר שלקוח שסגר עסקאות, יגיע לתוצאה מאופסת (הרוויח על עסקאות מסוימות סכום זהה לזה שהפסיק בעסקאות אחרות), חשבנו על התחום של 4 שקלים כ-"תחום האפס".
אם זאת בבחינת לשון התקנות הוגדר "אפס" ולכן יש להתייעץ עם איש הקשר של הזירה ברשות לני"ע.
לאחר אישור הפקת הדוח, יופיע דיאלוג שמציע לשמור את גיליון העבודה של הדוח. הגיליון מיועד לרואה חשבון מבקר ולקצין הציות בזירה. הייפר תמשיך ותדפיס את הדוח, בלי קשר להאם שמרת את הגיליון או לא.
לאחר ההדפסה (או ביטולה) של הדיווח, התכנית מסיימת את פעולה ומשחררת את הזיכרון (RAM).

תיאור תהליך הפקת הדוח

 1. המערכת מביאה את רשימת הלקוחות בעלי TP Login (בעלי חשבון מסחר אמיתי) ולהם ערך "כן" בשדה "Locked Name & ID" וגם אינם מוקפאים (סטטוס הלקוח אינו 6) וגם נכללים בדיווח לרשות ני"ע ערך (אפס בשדה SEC Regulation).
 2. מתוך טבלת העסקאות הסגורות hyp_TPM Closed Positions, נשלפות העסקאות שנסגרו בטווח הזמנים של הדוח.
 3. מתוך טבלת הפעולות בחשבון המסחר hyp_TPM Commands, נשלפות הפקדות ומשיכות שבוצעו בטווח הזמנים של הדוח, כאשר סיווג הפעולה (בשדה 'Dep/Wd Purpose') נכלל ברשימה הבאה:
  בונוס (2) / תיקון (4) / רווח או הפסד של עסקה (5) / עמלה (6) / ריבית (8) / דיבידנד (9) / שמיטת חוב (10) / גלגול חוזה (12).
  הפקדות היינן בגדר רווח לסוחר ומשיכות היינן בחזקת הפסד.
 4. מתוך טבלת מידע רזרבי hyp_Client Extra Properties4, נשלפת רשימת הלקוחות שחתומים על "טופס לקוח מתוחכם" בתקופת הדוח. בשלב זה לפי רשומות הלקוחות שבהייפר.
 5. הייפר מסמנת את הלקוחות שסגרו (מימשו) עסקאות בתקופת הדוח כלקוחות פעילים וצוברת את הרווחים/הפסדים שלהם מהעסקאות הסגורות.
 6. הלקוחות שלא היו פעילים מוסרים מהרשימה של הדיווח ורק כעת הייפר סופרת את הפקודות הכספיות של הלקוחות שנותרו.
  על פי סעיף 69 (ה) בתקנות, יש לספור אך ורק לקוחות אשר מימשו עסקאות בתקופת הדוח.
  לדוגמה: אם לקוח פתח עסקה בחודש ינואר ומימש אותה בחודש מרץ, אזי הלקוח לא ייכלל בחודש פברואר גם אם שילם עמלה ו/או ריבית בחשבונו (בפברואר).
 7. כעת, למערכת ישנה רשימת חשבונות מסחר מופרדים, גם אם חלקם שייכים לאותו הלקוח (לקוח = ישות משפטית זהה על פי ת.ז. או מספר חברה).
  בשלב זה, המערכת מציעה לשמור את חוברת העבודה לדיסק המקומי (גיליון excel) עם פירוט החשבונות הנבחרים, על פי השלבים המוזכרים לעיל.
 8. המערכת מאחדת את החשבונות על פי ת.ז / ח.פ אל תוך רשומה אחת (עבור לקוחות בעלי ריבוי חשבונות). כך שבספירה הסופית בדוח המודפס, תיספר כל ישות רק פעם אחת.
  שים לב: כאשר ללקוח בעל ריבוי חשבונות, ישנו חשבון אחד (או יותר) המוצהר כמתוחכם, כל יתר חשבונותיו יסומנו כמתוחכמים גם הם !

פלט הדוח

הדוח מפיק בסה"כ שני פלטים:
 • גיליון העבודה של הדוח, מיועד לרואה חשבון מבקר ולקצין הציות בזירה, מכיל את רשימת הלקוחות הכלולים בדוח ומידע מפורט אודותיהם ואופן חישובם.
 • פלט מודפס על פי הדוגמה המצולמת בראש העמוד הזה. מהפלט הזה יש למלא את הטופס במגנא ולתייק על פי נהלי החברה.