Database Table "hyp_TPM Commands"

תיאור הטבלה

בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים json
File Number מספר תיק בהייפר Integer 0 Edit Hidden
Read Only
Key Field
FileNumber
Created On מועד יצירה FixDT 0 SelectEdit Read Only CreatedOn
Created By Username נוצר על ידי String 40 Edit Read Only CreatedByUsername
Created By Module מודול תוכנה יוצר String 10 Edit Read Only CreatedByModule
Command פקודה לפלטפורמה
רשימת ערכים:
--בחר--
יצירת משתמש חדש
הפקדת כסף לחשבון
משיכת כסף מהחשבון
שינוי מסגרת אשראי
החלפת סיסמא לחשבון אמיתי
יצירת חשבון הדגמה
החלפת סיסמא לחשבון הדגמה
הטענת חשבון מסחר בכסף
אפשור מסחר בחשבון
מניעת מסחר בחשבון
סגירת חשבון מסחר
החלפת קבוצה בחשבון המסחר
החלפת קבוצה בחשבון ההדגמה
Status 0 Select Read Only Command
Value סכום (במטבע החשבון) Money 0 Edit Read Only Value
Comment הערה String 50 SelectEdit Read Only
Spare Field
Comment
Status סטאטוס ביצוע
רשימת ערכים:
ממתין בתור לביצוע
בוצע בהצלחה
נכשל / תקלה
Status 0 Select Read Only Status
Response Notes תגובת הפלטפורמה String 100 Edit Read Only ResponseNotes
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only DataSource
Dep/Wd Purpose מטרת הפקדה/משיכה
רשימת ערכים:
לא ידוע
העברת כסף מול הלקוח
בונוס
מיסים
תיקון תקלה/טעות
רווח/הפסד ממסחר
עמלה
"הפקדה ראשונה" / "כסף חדש"
ריבית
דיבידנד
שמיטת חוב
העברה בין חשבונות
גלגול חוזה
עמלת ניהול חשבון
Status 0 Select DepWdPurpose
Platform Processing at מועד ביצוע בפלטפורמה FixDT 0 SelectEdit Read Only PlatformProcessingAt
DateTime UTC מועד בקשה / ביצוע בשעון UTC FixDT 0 SelectEdit Read Only DateTimeUTC
Trading Account מספר חשבון מסחר Integer 0 Edit Read Only TradingAccount
Trading Account String סימול חשבון מסחר String 15 Edit Read Only TradingAccountString
Order / Ticket ID מספר הוראה בפלטפורמה Real 0 Edit Read Only OrderTicketID
Account Currency מטבע החשבון String 5 Select Read Only AccountCurrency
קישור אל רשימת הטבלאות