Database Table "hyp_Import Bank Statement Main"

תיאור הטבלה

שדות ההגדרה עבור יבוא דפי בנק כפקודות יומן. הגדרת שדות אלו מתבצעת מתוך לשונית "ארגז הכלים" שבמודול הנהלת החשבונות של הייפר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account Index מפתח רשומה. Integer 0
Nickname כינוי ההגדרות. מתן שם להגדרות יבוא דפי הבנק לשם שמירתן ושימוש עתידי. String 50
Statement Type טיפוס - שדה בחירה. סוג התנועות שעבורן בוצע היבוא: תנועות חשבון עו"ש / עסקאות בכרטיס אשראי / פלטפורמת תשלום אינטרנטית. Status 0
Account ID מספר חשבון בהייפר. מספר החשבון מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לשם החשבון שנבחר. Integer 0
Account Name שם חשבון בהייפר. בחר את החשבון הרצוי מתוך הרשימה. רשימת החשבונות המוצעת הינה בה תאם להגדרת שדה "טיפוס". String 50
BK Entry Date Column עמודת תאריך רישום בספרים. Integer 0
Cash Flow Date Column עמודת תאריך תזרים Integer 0
Description Column עמודת תיאור מילולי. Integer 0
Reference Document Column עמודת אסמכתא. Integer 0
Debit Transferred Amount Column עמודת סכום כסף לחובה. Integer 0
Credit Transferred Amount Column עמודת סכום כסף לזכות. Integer 0
Currency Column עמודת מטבע Integer 0
Default Currency מטבע החשבון String 4
Date Mask מסכת תאריך. בחירת מסכת התאריך הרצויה המותאמת לתאריכים בדפי הבנק. Status 0
Ext Description might be on a 2nd row יתכן המשך התיאור בשורות נוספות מתחת לרשומה. Bool 0
Ext Description 2 Column שרשור עמודה 2 לתיאור מילולי. Integer 0
Ext Description 3 Column שרשור עמודה 3 לתיאור מילולי. Integer 0
Client Name Column עמודת שם הלקוח. Integer 0
Client ID Column עמודת מזהה לקוח. עמודת פרטי הזיהוי של הלקוח. את סוג פרטי הזיהוי יש להגדיר בשדה "השווה מזהה לקוח לשדה", על מנת שהייפר תדע להשוותו ולבצע זיהוי בהתאם. Integer 0
Client ID Refer to field name השווה מזהה לקוח לשדה. בחירת שדה זיהוי הלקוח למטרת השוואת פרטי הזיהוי ב"עמודת מזהה לקוח". String 50
הצג רשימת טבלאות

Database Table "hyp_Import Bank Statement Rules"

תיאור הטבלה

רשימת כללים עבור זיהוי אוטומטי של החשבונות הנגדיים. שדות טבלה זו מוגדרים בעת יבוא דפי בנק כפקודות יומן, לאחר עדכון הגדרות העמודות המיובאות ובהתאם להגדרת השדה "אפשר כללים ליבוא אוטומטי".

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account Index מפתח הרשומה Integer 0
Rule Function פונקציית השוואה. בחירת מאפיין הזיהוי מתוך רשימת הפונקציות הנתונות. Status 0
Rule String מחרוזת להשוואה. בחירת המחרוזת להשוואה מתוך הטקסט המופיע בשדה "תיאור", שעל פיו יבוצע זיהוי פקודות היומן המיובאות בדפי הבנק. String 50
Target Account ID מספר חשבון נגדי. מספר החשבון הנגדי מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לשם החשבון הנבחר. Integer 0
Target Account Name שם חשבון נגדי בחירת שם החשבון הנגדי עבור פקודת היומן שיובאה. String 50
הצג רשימת טבלאות

Database Table "hyp_Import Bank Statement Worksheet"

תיאור הטבלה

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account Index פרופיל Integer 0
BK Entry Date תאריך רישום Date 0
Cash Flow Date תאריך תזרים Date 0
Description תיאור String 180
Reference Document אסמכתא Integer 0
Debit חובה Money 0
Credit זכות Money 0
Currency מטבע String 4
Target Account Name שם חשבון נגדי String 50
Target Account ID חשבון נגדי Integer 0
Bank Client Name Column שם הלקוח מהגיליון String 50
Bank Client ID Column מזהה לקוח מהגיליון String 50
Found Entry נמצאה פקודה Integer 0
Value LC ערך Money 0
הצג רשימת טבלאות