Database Table "hyp_Web_Data_Port_Profile"

תיאור הטבלה

טבלת פרופילים לקליטת לידים וקריאות שירות ממערכות חיצוניות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Profile Number מספר סידורי אוטומטי הניתן לפרופיל על ידי המערכת. Integer 0
Profile Name שדה טקסט חופשי לתיאור מטרת הפרופיל. String 40
Data Port Type בחירת ממשק קליטת נתונים.
כרגע הבחירה היא בין קליטת ליד לבין קריאת שירות (ציבורית).
Status 0
Input Http Form Name שם הטופס כפי שיופיע לאחר הדומיין. אין להשתמש בסימן נקודה ! String 50
Redirect Browser (to URL) after POST כתובת להפניית הדפדפן לאחר קליטה מוצלחת.
שימושי כאשר דף הנחיתה מבצע post ישירות אל הייפר ואז ניתן להפנות את הגולש לעמוד תודה.
String 150
Redirect Browser (to URL) after Processing Error כתובת להפניית הדפדפן לאחר תקלה (לרבות שדות חסרים).
שימושי כאשר דף הנחיתה מבצע post ישירות אל הייפר ואז ניתן להפנות את הגולש לעמוד גיבוי או הסבר במילוי.
String 150
Circle Between Agencies חלוקת לידים בין סניפים במנגנון Round Robin. String 40
Parameter 1 פרמטר בטקסט חופשי לפי המשימה בשדה Data Port Type. קרא עמוד הדרכה בנושא.
לדוגמה: יכול להכיל את שפת הטופס ו/או סימול שרת מסחר לפתיחת חשבון.
String 100
iFrame with Captcha שדה סטאטוס עם 3 ערכים:
0 עבור קליטה במצב API בלבד.
1 עבור קליטה ב-HTML (מדובר בטופס זעיר להטמעה).
2 עבור HTML עם רכיב captcha.
Status 0
Last Agency הסניף האחרון שאליו שוייך ליד (אם הופעל מנגנון הקצאה לסניפים בשדה לעיל) Integer 0
Last Real Data Input UTC המועד האחרון שרשומה נקלטה (בהצלחה) דרך הפרופיל הזה FixDT 0
External System Key Field כאן מגדירים שדה בהייפר, הקולט לתוכו מפתח רשומה מהמערכת החיצונית המתממשקת בפרופיל זה.
השדה מאפשר סנכרון חוזר של נתונים (השלמה של שדות בודדים / עדכון כל הרשומה).
קיומו של שדה זה מחליף את מנגנון בדיקת הכפילויות של הייפר, שכן האחריות היא על המערכת החיצונית.
String 50
Enabled Bool 0
Protection Status 0
HTML Header Extension String 1000
HTML Body Prefix String 1000
HTML Body Suffix String 1000
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Web_Data_Port_Fields"

תיאור הטבלה

תת טבלה, מפרט השדות לטבלת הפרופילים.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Profile Number מספר הפרופיל כפי שנקבע ברשומת הכותרת. Integer 0
External Field Name שם השדה במערכת החיצונית (כפי שיקלט ב- http post).
שדה זה אינו חובה כאשר רוצים להטמיע בהייפר ערכים קבועים על פי הפרופיל (למשל פרטי דף נחיתה).
String 50
Hyper Table Name הטבלה בהייפר שאליה יקלט השדה
(פרופילים מסויימים מאפשרים קליטה למספר טבלאות).
String 50
Hyper Field Name שם השדה בהייפר שאליו יקלט המידע, בהתאם לטבלה מהשדה הקודם. String 50
Default Value ערך ברירת מחדל לשדה, במידה ואינו קיים ב- http post. String 50
Mandatory הכרזה שזהו שדה חובה. קרא בעיון את המדריך.
לדוגמה: אם השדה אינו קיים ב- post אזי המערכת תדחה את הרשומה כולה.
Bool 0
קישור אל רשימת הטבלאות