Database Table "hyp_Import Bank Statement Main"

תיאור הטבלה

שדות ההגדרה עבור יבוא דפי בנק כפקודות יומן. הגדרת שדות אלו מתבצעת מתוך לשונית "ארגז הכלים" שבמודול הנהלת החשבונות של הייפר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account Index מפתח רשומה. Integer 0
Nickname כינוי ההגדרות. מתן שם להגדרות יבוא דפי הבנק לשם שמירתן ושימוש עתידי. String 30
Statement Type טיפוס - שדה בחירה. סוג התנועות שעבורן בוצע היבוא: תנועות חשבון עו"ש / עסקאות בכרטיס אשראי / פלטפורמת תשלום אינטרנטית. Status 0
Allow String Rules אפשר כללים ליבוא אוטומטי. סמן "כן" על מנת לאפשר למערכת לבצע זיהוי אוטומטי של חשבונות נגדיים עבור פעולות שלהן יוגדר חשבון נגדי. Bool 0
BK Entry Date Column עמודת תאריך רישום בספרים. Integer 0
Description Column עמודת תיאור מילולי. Integer 0
Reference Document Column עמודת אסמכתא. Integer 0
Debit Transferred Amount Column עמודת סכום כסף לחובה. Integer 0
Credit Transferred Amount Column עמודת סכום כסף לזכות. Integer 0
As Currency מטבע החשבון. String 4
Account ID מספר חשבון בהייפר. מספר החשבון מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לשם החשבון שנבחר. Integer 0
Account Name שם חשבון בהייפר. בחר את החשבון הרצוי מתוך הרשימה. רשימת החשבונות המוצעת הינה בה תאם להגדרת שדה "טיפוס". String 50
Fee Column עמודת עמלה. Integer 0
Client Name Column עמודת שם הלקוח. Integer 0
Client ID Column עמודת מזהה לקוח. עמודת פרטי הזיהוי של הלקוח. את סוג פרטי הזיהוי יש להגדיר בשדה "השווה מזהה לקוח לשדה", על מנת שהייפר תדע להשוותו ולבצע זיהוי בהתאם. Integer 0
Client ID Refer to field name השווה מזהה לקוח לשדה. בחירת שדה זיהוי הלקוח למטרת השוואת פרטי הזיהוי ב"עמודת מזהה לקוח". String 50
Fee Account ID מספר חשבון עמלות. Integer 0
Fee Account Name חשבון הוצאת עמלות. String 50
Try to identify client name automatically נסה לזהות לקוחות ע"פ שמם באופן אוטומטי. בבחירה ב"כן", המערכת מאפשרת לבצע זיהוי אוטומטי לפי שם לקוח. Status 0
Try to identify supplier name automatically נסה לזהות ספקים ע"פ שמם באופן אוטומטי. בבחירה ב"כן" המערכת מאפשרת לבצע זיהוי אוטומטי לפי שם ספק. Status 0
Date Mask מסכת תאריך. בחירת מסכת התאריך הרצויה המותאמת לתאריכים בדפי הבנק. Status 0
Ext Description might be on a 2nd row יתכן המשך התיאור בשורות נוספות מתחת לרשומה. Bool 0
Action Column פענוח חובה/זכות באמצעות עמודה לתיאור הפעולה. Integer 0
Ext Description 2 Column שרשור עמודה 2 לתיאור מילולי. Integer 0
Ext Description 3 Column שרשור עמודה 3 לתיאור מילולי. Integer 0
Client Last Name on separated Column קליטת שם משפחה מעמודה נפרדת. Integer 0
Charging Fee Sign אנו מחויבים בעמלה כאשר הערך בעמודה הוא. בחירת הערך לחיוב עמלה. Status 0

Database Table "hyp_Import Bank Statement Rules"

תיאור הטבלה

רשימת כללים עבור זיהוי אוטומטי של החשבונות הנגדיים. שדות טבלה זו מוגדרים בעת יבוא דפי בנק כפקודות יומן, לאחר עדכון הגדרות העמודות המיובאות ובהתאם להגדרת השדה "אפשר כללים ליבוא אוטומטי".

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account Index מפתח הרשומה Integer 0
Rule Function פונקציית השוואה. בחירת מאפיין הזיהוי מתוך רשימת הפונקציות הנתונות. Status 0
Rule String מחרוזת להשוואה. בחירת המחרוזת להשוואה מתוך הטקסט המופיע בשדה "תיאור", שעל פיו יבוצע זיהוי פקודות היומן המיובאות בדפי הבנק. String 50
Target Account ID מספר חשבון נגדי. מספר החשבון הנגדי מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לשם החשבון הנבחר. Integer 0
Target Account Name שם חשבון נגדי בחירת שם החשבון הנגדי עבור פקודת היומן שיובאה. String 50