Database Table "hyp_Advanced Search Wizard"

תיאור הטבלה

טבלת אשף החיפוש המתקדם. אשף זה משמש לבניית ולהגדרת מסננים המיועדים לחיפוש ממוקד והמותאם לצרכי המשתמש. האשף זמין במספר אזורים בתוכנת הייפר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Filter ID מספר מזהה של המסנן. מספר ייחודי הניתן על ידי המערכת. Integer 0
Filter Name כותרת המסנן, כפי שהוגדרה על ידי המשתמש בעת יצרתו. String 40
Icon צלמית - צלמית זו תופיע לצד שם המסנן ברשימת המסננים וניתנת להגדרה באמצעות עריכת המסנן. String 30
Main Table טבלה ראשית עבור המסנן. String 50
Authorized Groups התר גישה למשתמשים השייכים לקבוצות. סימון קבוצות ההרשאה שלחבריהן יותר השימוש במסנן זה. String 500
Authorized Users התר גישה למשתמשים ע"פ שמם. סימון משתמשים נבחרים להם יותר השימוש במסנן זה. String 500
Sorting Level רמת חשיבות (מיון). 0-5 יסמנו את מיקום המסנן ברשימת המסננים. Create Button - יוצר לחצן בשורת החיפוש, לחיצה עליו תציג את התוצאות. Create Button & Execute Dialog - יוצר לחצן בשורת החיפוש, לחיצה עליו תפתח חלון דיאלוג למילוי / עריכת שדות הפילוח עבור החיפוש. Status 0
Notes הערות יוצר המסנן. ההערות יופיעו לצד המסנן הנבחר בחלון "אשף חיפוש מתקדם" ומשמשות להבהרת תפקידו של המסנן. String 500
Last Update עדכון אחרון. מועד העדכון האחרון של הגדרות המסנן. FixDT 0
Updated By עודכן על ידי. שם המשתמש שביצע את העדכון האחרון בהגדרות המסנן. String 40
Last Node ID Last Node ID Integer 0
Enable Data Export for Groups התר יצוא נתונים למשתמשים השייכים לקבוצות. בחירת קבוצות ההרשאה שלמשתמשיהן יותר לייצא את טבלת תוצאות הסינון. String 500
הצג רשימת טבלאות