Attachments & Templates

בענף זה ניתן להגדיר את סוגי הקבצים המצורפים לתיקיות השונות בתוכנת הייפר ואת תבניות המסמכים. בראש העמוד, מוצגים סוגי הקבצים המזוהים באופן אוטומטי על ידי הייפר. מעבר לקבצים אלו, ניתן להגדיר סוגי קבצים נוספים בהתאם לצורכי הארגון.

הגדרת טיפוסי קבצים

בטבלה זו יש להגדיר את סוגי הקבצים לשימוש בתוכנת הייפר.
שדה הסבר
סיומת (טיפוס) הקובץ בשדה זה יש לרשום את אותיות זיהוי סוג הקובץ.
שיטת הטיפול בקובץ אופן פתיחת הקובץ במערכת:
  • Open File and Save Changes - פתיחת הקובץ ושמירתו.
  • Edit File and Save Changes - מאפשר את עריכת הקובץ ושמירתו.
  • Just Open (Dont Save Changes) - קובץ לקריאה בלבד.
צלמית (Icon) בחירת צלמית לסימון סוג קובץ זה.

תבניות מסמכים חדשים

בטבלה זו יש לעדכן את המסמכים בהם ניתן יהיה לבחור ולהשתמש באזורים שונים במערכת הייפר. הוספת מסמכים ועריכתם מתבצעת בעזרת לחצני הפעולה הנמצאים בתחתית העמוד:

הצג את תוכן הקובץ מציג את הקובץ המסומן.
הוסף קובץ הוספת קובץ חדש לרשימת תבניות המסמכים.
החלף קובץ החלפת קובץ קיים בקובץ אחר.
הסר קובץ מחיקת הקובץ המסומן.

שים לב - יש לתת לתבנית שם עם משמעות, שכן בשם זה יוצג המסמך באזורים השונים במערכת.

לאחר סיום העדכון יש ללחוץ על לחצן שמור. לביטול השינויים יש ללחוץ על לחצן שחזר הגדרות.


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.