Sales

בענף זה, ניתן להגדיר את נתוני המדדים, המטבעות, שערי המע"מ וכרטיסי האשראי, בהם משתמש הארגון בתהליך המכירה. שדות ההגדרה מחולקים לטבלאות על פי נושאים, כמפורט בהמשך עמוד זה.

שדות הגדרה

בראש העמוד, נמצאים שדות ההגדרה הראשיים עבור מודול המכירות של הייפר:
שדה הסבר
המטבע המקומי (ע"פ ניהול ספרי הנח"ש) שדה חובה. בחירת המטבע על פי מטבע ניהול הספרים. אין הכרח שהמטבע יהיה זהה למטבע של המדינה בה נמצא הארגון. לפי מטבע זה תתנהג התוכנה במודולים השונים.
שעת עדכון שערי מטבעות מועד עדכון שערי המטבע. העדכון יבוצע על פי מקור הנתונים המצויין בטבלת "רשימת המטבעות שבהם הארגון משתמש" בשדה "מקור הנתונים" שבעמוד זה.
עיגול אגורות בהפקת חשבונית הגדרת מדיניות הארגון לגבי עיגול סכומים בהפקת חשבוניות. בחירה מתוך רשימת האפשרויות הבאה:
 • אל תעגל סכומים – שמירה על הסכום ללא עיגול.
 • עיגול אמצע – מעל 50 אגורות יעוגל הסכום למעלה ומתחת ל50 אגורות יעוגל למטה.
 • עיגול תחתון – מחיקת האגורות. (דוגמא: 150.8 ש"ח יתוקנו ל - 150 ש"ח).
דרוש ת.ז / ע.מ בעסקאות מעל # ₪ על פי חוקי מדינת ישראל, חובה להציג תעודה מזהה בעסקאות מעל 5000 ₪. בשדה זה ניתן להגדיר סכומים נמוכים יותר בהתאם למדיניות הארגון.
ערך השדה "סניף" במסמכי מכירה נקבע ע"פ בחירה מרשימה:
 • ע"פ הסניף של המשתמש שמפיק את המסמך – כפי שהוגדר בשדה "סניף" בכרטיס העובד.
 • ע"פ הסניף שאליו משויך הלקוח – כפי שהוגדר בשדה "סניף" בכרטיס הלקוח.
העתק סוכן מכירות מרשומת הלקוח - מהשדה: שדה הקובע את סוכן המכירות עבור המסמכים הרשמיים מהשדה המבוקש:
 • NO - לא להעתיק שם סוכן.
 • Default Sales Agent - סוכן המכירות שהוגדר בכרטיס הלקוח.
 • Default Relationship Manager - מנהל תיק הלקוח שהוגדר בכרטיס הלקוח.
 • Spare Agent - סוכן / איש המכירות שהוגדר בשדות הרזרביים.

טבלאות הגדרת מודול המכירות

העמוד מחולק לארבע הטבלאות הבאות:

שערי מע"מ ע"פ מטבע ניהול הספרים

המערכת מאפשרת את שליפת שערי המע"מ משרתי הייפר. כל הנתונים נלקחים מתוך רשויות המסים במדינה.
שדה הסבר
מתאריך תאריך עדכון שיעור המע"מ. שורה חדשה תיווצר רק בעת עדכון שער מע"מ חדש.
ערך המע"מ אחוז המע"מ המתווסף לעסקאות החייבות במע"מ.

רשימת המדדים שבהם הארגון משתמש

הכנסת מדדים מתבצעת באופן ידני. יש להקפיד על הכנסת הנתונים באופן מדויק וזהה לאותיות המדד, בשדות הבאים:
שדה הסבר
קוד האותיות המייצגות את המדד.
שם מלא בעברית תיאור המדד בעברית והסבר.
את שערי המדדים ניתן להגדיר ידנית בלשונית ארגז הכלים שבמודול הנהלת חשבונות. למידע נוסף לחץ כאן.

רשימת המטבעות שבהם הארגון משתמש

רשימת המטבעות בהם מוכן הארגון להשתמש. שערי החליפין יכולים להילקח מתוך בנק מרכזי המוגדר במערכת הייפר. ולכן יש צורך רק להגדיר פעם אחת את המטבע באופן הבא:
שדה הסבר
קוד הסימון המוסכם הבינ"ל של המטבע
שם מלא באנגלית שם המטבע. המערכת תמלא את שדה זה באופן אוטומטי כאשר בשדה "קוד" נרשמו אותיות הזיהוי של המטבע על פי הסימון המוסכם.
ערך המטבע הקטן ביותר יחידת המטבע הקטנה ביותר של המטבע, בה מוכן הארגון להשתמש.
שער בטחון מינימאלי אינו שדה חובה. הגבלת שער חליפין מינימאלית בהתאם למדיניות והחלטות הארגון.
שער ביטחון מקסימאלי אינו שדה חובה. הגבלת שער חליפין מקסימאלית בהתאם למדיניות והחלטות הארגון.
מקור הנתונים המקורות מהם נלקחים שערי המטבע הינם BOI או ECB, על פי זמינות שערי המטבעות.
שים לב - חישוב שער המטבע בהייפר מבוצע באופן הבא: מטבע זר * שער המרה = מטבע מקומי. הקונפיגורציה של הייפר הינה אוטומטית על פי המדינה שבה רשום הארגון והמטבע המקומי. בהתאם לנתונים אלו מחליטה המערכת מאיזה בנק לקבל את נתוני השערים. במידה ויש צורך לבצע המרה למטבע שעבורו אין בבנק "צמד ישיר" (אפשרות להמרה ישירה בין המטבעות), מבצעים המרה באמצעות מטבע USD או EUR, בהתאם לבנק בו קיימת המרה למטבע הנדרש.

דוגמא: אם מעוניינים לבצע המרה ממטבע ILS (שקל ישראלי) למטבע PHP (פזו פיליפיני), תבוצע המרה משקלים ליורו ולאחר מכן מיורו לפזו פיליפיני, בהתאם לבנק EBC (בנק אירופה).

מותגי כרטיסי אשראי

הגדרת מותגי כרטיסי האשראי המאושרים מבחינת הארגון לשימוש וביצוע עסקאות.
שדה הסבר
שם מותג כרטיס אשראי שם מותג כרטיס האשראי.
פונקציה לחישוב מועד הזיכוי בבנק על פי ההסכם עם חברת האשראי, יש לבחור את המועד לתשלום התקבולים. המערכת מאפשרת לבחור מתוך מספר תזמונים:
 • 1-31. mm at 2. mm+1: התשלום יבוצע ביום ה-2 לחודש העוקב של מועד החיוב.
 • 1-14.mm at 2.mm 15-31.mm at 8.mm+1: התשלום עבור חיוב שבוצע בין הימים 1-14, יבוצע ביום ה-2 לחודש העוקב. תשלום עבור חיוב שבוצע בין הימים 15-31, יבוצע ביום ה-8 לחודש העוקב.
 • +7 days: התשלום יבוצע 7 ימים לאחר מועד החיוב.
 • 1-31. mm at 6. mm+1: התשלום יבוצע ביום ה-6 לחודש העוקב של מועד החיוב.
 • 1-13.mm at 2.mm+1 14-31.mm at 15.mm+1: התשלום עבור חיוב שבוצע בין הימים 1-13, יבוצע ביום ה-2 לחודש העוקב. תשלום עבור חיוב שבוצע בין הימים 14-31, יבוצע ביום ה-15 לחודש העוקב.
חשבון לתקבולים במותג זה – (ריק = ב.מ) בחירת חשבון מתוך רשימת החשבונות.

לחצני פעולה

בתחתית העמוד מוצגים לחצני הפעולה הבאים:
עדכן טבלת שערי מע"מ באופן אוטומטי לחיצה על לחצן זה תעדכן את טבלת המע"מ באופן אוטומטי מתוך נתוני רשות המסים (בהתאם למדינת הארגון המוגדרת ב - Global&Basic Settings). אחרת, יש לעדכן את שערי המע"מ באופן ידני. כמו כן, פעולה זו תסנכרן את רשימת כל הבנקים המעודכנים במערכת.
בנה מחדש את טבלת שערי המטבעות שחזור שערי המטבעות לפי היסטוריית המדדים בתאריכים המבוקשים. פעולה זו, מאפסת את טבלת Currency Rates ובונה אותה מחדש, ביחס למטבע ניהול הספרים. היסטוריית שערי המטבעות שמורים במערכת משנת 2000. השערים יעודכנו החל מהתאריך המבוקש בחלון שיפתח לאחר הלחיצה על לחצן זה. כמו כן, פעולה זו תעדכן לצד המטבעות הרשומים בטבלת "רשימת המטבעות שבהם הארגון משתמש" שבעמוד זה, את מקור הנתונים.

למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.