Orders

בענף זה ניתן להגדיר את מאפייני מערכת ההזמנות עבור המשתמש.

הגדרת מאפייני ההזמנות

שדות ההגדרה הבאים נמצאים בחלקו העליון של המסך:
שדה הסבר
אפשר מחירון היסטורי ותמחיר ע"פ תאריך מהעבר שדה דו ערכי. כאשר בוחרים ב"כן", המערכת מאפשרת שמירת מחירונים היסטוריים מספקים. המחירונים הינם למידע בלבד ולא ניתן להזמין מהם. כאשר בוחרים "לא", אין אפשרות לשמור מחירון היסטורי והתמחור הינו ע"פ מחירון אקטואלי בלבד.
אפשר רשימת הצעות מחיר מספקים לכל פריט שדה דו ערכי. כאשר בוחרים "כן" ניתן לראות בתוך פריט הצעות מחיר מספקים שונים. כאשר בוחרים "לא" יופיע רק המחיר הרשום במוצר.
אפשר מנגנון "מוצרים משולמים מראש" שדה דו ערכי. כאשר בוחרים "כן", תיפתח בכרטיס הלקוח, בלשונית חשבונית מס, האפשרות לתשלום מראש עבור מוצרים (לחצן "שלם מראש על מוצר"). כאשר בוחרים "לא", אפשרות זו לא תהה זמינה למשתמש.
כמות ימי תוקף לכל הצעת מחיר כמה ימים הצעת מחיר תקפה ואינה מבוטלת באופן אוטומטי על ידי המערכת. הייפר שמה כברירת מחדל 14 ימים (ימים קלאנדרים לא ימי עבודה) עד למחיקת הצעת מחיר. ניתן לשנות מספר זה לכל מספר ימים אחר באופן פרטני, בעת יצירת הזמנה חדשה.
אופן השימוש בשדה "נושא ההזמנה" בחשבונית מס אופן הצגת "נושא ההזמנה" בחשבונית המס.
אפשר ממשק ליבוא תוכן הזמנה מתוכנה חיצונית בשדה זה ישנן מספר אפשרויות לבחירה:
 • None - לא מאפשר יבוא
 • Import from .csv file - אפשרות ליבא קבצי csv.
 • Import from Excel Clipboard Format - יבוא מתוך קובץ אקסל.
 • Import from .csv & Render BOM - יבוא קבצי csv ובניית עץ מוצר.
 • Import from Excel Clipboard Format & Render BOM - יבוא מקובץ אקסל ובניית עץ מוצר.
סוגי שדות לתצוגה על צמתים בעץ ההזמנה / בעץ ההזמנה עבור תפ"י / בעץ האב טיפוס יש להגדיר אילו סוגי שדות מתוך מאפייני המוצר יוצגו בכל אחד מהאזורים הנ"ל. הגדרת השדות נעשית באמצעות רישום האותיות הבאות:
 • D = שדות דינאמיים שהוספו על ידי המשתמש.
 • Q = שדות כמות.
 • M = שדות המידות.
 • P = שדות המחיר.
 • W = שדות המשקל.
סדר רישום האותיות משמאל לימין יהיה סדר הופעת השדות בתצוגה.
רשימת שדות לחלון "יצירת הצעה/הזמנה חדשה" בשדה זה יש לבחור שדות אשר יופיעו בחלון שיקפוץ בעת פתיחת הזמנה חדשה. את השדות שיתווספו יש לערוך לפי הצורך בעמוד ההזמנה.
אפשר לשונית "אב טיפוס" בהזמנות מצומת מספר הוספת צומת עם מספר מק"טים המשפיעים על אופי ההזמנה. להוספת אפשרות זו פנה לבית התוכנה.
קובץ CAD ב.מ. להזמנות הוספת קובץ נספח כברירת מחדל מתוך הקבצים שהועלו ל - Attachments & Templates, הניתן לפתיחה מההזמנה. עם זאת, ניתן יהיה לייבא כל קובץ אחר מהמחשב המקומי כנספח בעת יצירת הזמנה.
כותרת לתמונות מוצר 1/2/3 כותרת לתמונות המוצר 1,2,3 בעמוד מוצרים.
רזולוציה לתמונת המוצר 2/3(WxH) קביעת הרזולוציה הנדרשת לתמונות המיועדות לאתר.

שרשרת אישורים

אפשרות זו תהפוך את לשונית שרשרת האישורים לזמינה עבור הזמנות מאושרות. אלו תהליכי ביניים בארגון הנדרשים להמשך תהליך ייצור המוצר / טרם העברתו ללקוח / לאחר מסירתו ללקוח וכו'. על מנת לבנות שרשרת אישורים יש למלא את שדות הטבלה באופן הבא:

שדה הסבר
שם השלב כפי שיופיע בלשונית "שרשרת אישורים".
משתמשים שמותר להם לחתום על שלב זה מתן הרשאות למשתמשים.
הרשאת חתימה ע"פ סניף (מתוך רשימת המשתמשים) האם ניתן לאשר את שלב זה מכלל הסניפים או אך ורק מהסניף אליו משוייכת ההזמנה (כפי שמוגדר בראש כרטיס ההזמנה).
כמות ימים קלנדריים לביצוע השלב הזה הגדרת מסגרת זמן לביצוע שלב זה.
שלב בתהליך העבודה בחירה מתוך רשימה של מיקום שלב זה בתהליך העבודה:
 • New Sale, before Production - אישור פעולה נדרשת בארגון, עבור מכירת מוצר, לפני תחילת הייצור.
 • New Sale, after delivery - אישור פעולה נדרשת בארגון, עבור מכירת מוצר, לאחר מסירתו ללקוח.
 • Service, before Production - אישור פעולה נדרשת בארגון, עבור מתן שירות, טרם תחילת מתן השירות.
 • Service, after delivery - אישור פעולה נדרשת בארגון, עבור מתן שירות, לאחר תחילת מתן השירות.

שים לב - לאחר מילוי שדות אלו, יש לבצע שמירה של ההגדרות באמצעות לחצן שמור הגדרות, הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לבטל את השינויים שבוצעו ללא שמירתם, לחץ על שחזר הגדרות.


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.