Orders Header & Footer

ענף זה משמש להגדרת דברי פתיחה וסיום עבור טפסי הצעות המחיר / הזמנות. את התוכן והקבצים המוגדרים כאן ניתן לייבא לכותרת ההזמנה ע"י לחיצה על לחצן אפשרויות נוספות בתחתית טופס הזמנה. כמו כן, ניתן להגדיר את הוספת דברי הפתיחה והסיום כברירת מחדל, עבור סניפים נבחרים ולהגבילם לסניפים על פי הצורך.

Orders Header & Footer

שדות הגדרה

הגדרת כותרות תבניות דברי הפתיחה והסיום לצורך זיהויים, מתבצעת באמצעות שדות ההגדרה בטבלה, בראש עמוד זה. את תוכן התבניות יש לעדכן בשדות המתאימים, בהתאם לכותרת התבנית הנבחרת. שים לב - לכל כותרת בטבלה יש לעדכן תוכן משלה.
שדה הסבר
ארץ פעילות בחירה מתוך רשימה.
כותרת ידידותית כותרת התבנית אשר על פיה גם תזוהה בלשונית "כותרת ההזמנה" בשדה "הדפס חוזה בצירוף להזמנה".
כמות עמודי חוזה מצורפים כמות העמודים שצורפו ונסרקו באמצעות לחצן הוסף עמודי חוזה מסורק או ממדפסת וירטואלית.
מיקום מספר ההזמנה ע"ג עמוד החוזה הראשון (Left,Top) הגדרת המרחק מהגבול השמאלי ומהגבול העליון במילימטרים.
דברי פתיחה התוכן שירשם בשדה "דברי פתיחה" בלשונית "כותרת ההזמנה" ובראש טופס ההזמנה.
דברי סיום והערות התוכן שירשם בשדה "דברי סיום והערות" בלשונית "כותרת ההזמנה" בטופס ההזמנה.
הגבל שימוש לסניפים שברשימה הגדרת הזמינות של דברי הפתיחה והסיום לסניפים נבחרים בלבד.
ברירת מחדל בסניפים שברשימה הגדרת סניפים עבורם תבנית זו תופיע כתבנית ברירת מחדל. עם זאת, במעמד יצירת טופס ההזמנה, ניתן לבחור בתבנית דברי פתיחה / סיום אחרת או לעדכן את הטקסט הרשום באופן פרטני עבור הטופס.

לחצני פעולה

לחצני הפעולה הבאים זמינים בתחתית העמוד:
הוסף עמודי חוזה מסורק או ממדפסת וירטואלית הוספת עמודי חוזה / מסמכים, לתבנית הנבחרת.
שחזר הגדרות ביטול השינויים והעדכונים שבוצעו בעדכון הנוכחי וחזרה להגדרות השמירה האחרונה שבוצעה.
שמור הגדרות שמירת השינויים והעדכונים שבוצעו.

דוגמא לטופס הצעת מחיר / הזמנה: Orders Header & Footer Example


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.