Stockrooms

בענף זה יש להגדיר את מחסני החברה. אזור זה מיועד לשימוש ארגונים המנהלים מחסנים ומלאי ומבצעים פעולות רכש.

על מנת להוסיף מחסן לרשימה, יש להוסיף שורה לטבלה על ידי לחיצה על Ctrl+Enter ולמלא את השדות הבאים:

שדה הסבר
שם המחסן שם המחסן כפי שיופיע באזורים השונים במערכת.
תיאור תיאור קצר של המחסן לצורכי זיהוי.
טיפוס בחירת סוג המחסן מתוך רשימה:
  • חדר רגיל
  • מבנה עצמאי / גדול
  • חנות
  • ריצפת ייצור
  • וירטואלי להנח"ש - לא קיים מחסן בפועל. נועד לפתיחת דו"חות מלאי בהנח"ש.
סניף בחירת הסניף אליו שייך המחסן מתוך רשימת סניפי הארגון.
רשימת אזורי אחסון במידה וקיימים מספר אזורי אחסון בתוך המחסן יש להגדירם כאן. לכל אזור יש לתת שם / סימון בשורה נפרדת.


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.