Distribution Logistics

בעזרת הגדרות עמוד זה, ניתן לייעל את תהליך אספקת/חלוקת המוצרים. הטבלה בעמוד זה משמשת את מערכת ההייפר לשיוך ערים בארץ לאזורים.

הגדרת האזורים

הגדרת אזורים מתבצעת באופן הבא:

שדה הסבר
ארץ יש לבחור את ארץ הארגון, מתוך שדה "בחר ארץ" הנמצא בראש העמוד.
שם העיר בשדה זה יש לרשום את העיר אותה מעוניינים להוסיף לרשימה.
הכתבת אזור ע"פ עיר בשדה זה יש לרשום את שם האזור אליו מעוניינים לשייך את העיר. ערך זה יתווסף באופן אוטומטי לרשימת אזורים לבחירה שתוצג בשדה זה.
אזור הפצה בשדה זה יש לרשום את שם אזור ההפצה אליו מעוניינים לשייך את העיר למטרת חלוקה פנים ארצית. ערך זה יתווסף באופן אוטומטי לרשימת אזורי הפצה לבחירה שתוצג בשדה זה.
על מנת להוסיף עיר, יש להוסיף שורה חדשה באמצעות לחיצה על Ctrl+Enter או על ידי שימוש בתפריט לחצן העכבר הימני. לסיום, יש ללחוץ על לחצן Save Settings . כדי לבטל את השינויים שבוצעו ולחזור להגדרות האחרונות שנשמרו, לחץ על לחצן Reload Settings .


למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.