Files Sync Service

תוכנת שיתוף הקבצים של הייפר, מאפשרת יצירת תיקיית שיתוף קבצים בין מחשבי הארגון, להעלאת / הורדת קבצים.

Files Sync Service

על מנת להשתמש בתוכנת שיתקוף הקבצים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. יצירת פרופיל חדש
 2. התקנת תוכנת סנכרון הקבצים
 3. שימוש בתוכנת שיתוף הקבצים
להלן פירוט אודות פעולות אלה.

יצירת פרופיל חדש

במסך זה ניתן ליצור פרופיל שיתוף קבצים (לשימוש בתוכנת Files Synchronization). יש להגדיר את נתיבי השיתוף עבור העלאת והורדת קבצים באופן הבא:

 • לחץ על Create New.
 • הגדר שם לפרופיל לצורך זיהויו, בשדה "Profile Name".
 • מלא את נתיבי התיקייה ממנה יורדו הקבצים בשדה Upload Files from Path.
 • מלא את נתיבי התיקייה אליה יועלו הקבצים בשדה Download Files into Path.
 • לסיום, לחץ על לחצן Save.

התקנת תוכנת סנכרון הקבצים

על מנת להתקין את תוכנת שיתוף הקבצים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. הכנס לכלי התקנת המוצרים של הייפר, בחר ב SYE Hyper Enterprise וסמן את האפשרות Show Applications list for the ENS USER. לחץ על Continue .
 2. מתוך רשימת האפליקציות להתקנה סמן את Files Synchronization ולחץ על Continue .
 3. אשר את תנאי השימוש ובחר בנתיב ההתקנה ובקיצורי הדרך הרצויים.
 4. לאחר סיום ההתקנה יווצר כלי שיתוף הקבצים Files Synchronization.

שימוש בתוכנת שיתוף הקבצים

Files_synchronization

בחלון התוכנה, ישנם שני לחצני פעולה:

Download Files הורדת קבצים אל התיקייה המקומית. פעולה זו תסנכרן את תיקיית הקבצים המקומית עם התיקייה המשותפת.
שים לב - פעולת הסנכרון מחליפה לחלוטין את תוכן התיקייה המקומית בתוכן התיקייה המשותפת, כך שכל שינוי בקובץ וכל מחיקה / הוספה של קבצים, יבוצעו בתיקייה המקומית בהתאמה.
Upload Files העלאת קבצים אל התיקייה המשותפת. פעולה זו תסנכרן את התיקייה המשותפת עם התיקייה המקומית.
שים לב - פעולת הסנכרון מחליפה לחלוטין את תוכן התיקייה המשותפת בתוכן התיקייה המקומית, כך שכל שינוי בקובץ וכל מחיקה / הוספה של קבצים, יבוצעו בתיקייה המקומית בהתאמה.

למידע כללי אודות הגדרת יסודות המערכת, לחץ כאן.