Restore Factory Defaults

מערכת הייפר הינה מערכת מותאמת משתמש המאפשרת לבצע שינויים בטבלאות ולחצנים. על מנת להקל על המשתמש לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המערכת, כל השינויים שבוצעו נשמרים ומרוכזים בלשונית זו. בכדי להחזיר את המצב לקדמותו, יש למחוק את שדה השינוי מהרשימה המתאימה בעמוד זה. העמוד מחולק לארבע טבלאות:

  • Buttons & Tabs Authorization - הרשאות על לחצנים ולשוניות בתוך המערכת. בחלק זה יופיעו שמות העמודים בהם עודכנו הגדרות ו/או הרשאות על לחצנים או לשוניות. כאשר לוחצים קליק כפול על אחת השורות נפתח חלון ובוא מוצגים כל הלחצנים/לשוניות שעליהם נעשו שינויים.
  • Visual Fields Layout - תצוגת השדות בטבלאות (פריסת השדות). כאשר בוצעו שינויים באופן תצוגת השדות בטבלאות מסויימות, שינויים אלו יופיעו כאן.
  • Table Fields Customization - כאשר בוצעו שינויים ועדכונים בהגדרות שדות מסויימים, הם יופיעו בטבלה זו.
  • Table Customization Script (events) - בטבלה זו ניתן לראות את כל הסקריפטים (תכנות בהתאם לדרישות הארגון), על פי הטבלאות השונות ולפי הלחצנים/לשוניות/שדות שעליהם נכתב סקריפט זה.

בלחיצה על עדכון שמעוניינים למחוק, בכל אחת מארבע הטבלאות, ייפתח חלון "מחק את השורות המסומנות", בו יופיעו השינויים שבוצעו. בתחתית החלון יופיעו הלחצנים:

  • לא - לא למחוק את השינויים שבוצעו.
  • כן - למחוק את השינויים שבוצעו בהגדרות ולחזור להגדרות ברירת המחדל של הייפר.