Automation Log & Web Services

מסך זה מחולק לשני חלקים:

  • Automation Log - יומן אירועי שגיאה של השרת, המציג את רשומות המשוב המתקבלות על ידי האוטומציות השונות בצד השרת.
  • Web Services Configuration - הגדרות ספקי שירות חיצוניים שאליהם מתממשקת הייפר.

Automation Log & Web Services

Automation Log

בטבלה זו יוצגו הכשלים של האוטומציות הפועלות עבור הלקוח. בטבלה יוצג מועד השגיאה, המודול בו אירע הכשל (האוטומציה) ופרטים אודות הכשל.

הטבלה מציגה מידע אודות שגיאות, בהתאם לשדות החיפוש המופיעים בראש העמוד:

שדה הסבר
Server Date תאריך הפעולה כפי שנרשם בשרת. ברירת המחדל הינה התאריך של היום.
Module Name כאשר מחפשים פעולה מסויימת, ניתן לרשום אותה בשדה זה (שם האוטומציה). אם לא יירשם ערך בשדה זה, יוצגו כל התוצאות ללא סינון.

לאחר עדכון ערכי החיפוש יש ללחוץ על לחצן Query Server .

הטבלה תציג מידע על השגיאות שאירעו, בהתאם להגדרות החיפוש. המידע נלקח מטבלת hyp_ERP Automation Log.

Web Services Configuration

אזור הגדרות זה מיועד עבור ספקי שירות חיצוניים. להלן ספקי השירות החיצוניים הנתמכים על ידי Hyper ERP Automation בישראל:

תיאור השירות Hyper Service ID Username Password Terminal / ID URL Param1 Param2 Param3
שליחת הודעות טקסט (SMS) באמצעות גולדמן תקשורת goldman.co.il נדרש נדרש ללא ללא ללא ללא ללא
שליחת הודעות טקסט (SMS) באמצעות חברת Textit textit.co.il נדרש נדרש ללא ללא ללא ללא ללא
סליקת כרטיסי אשראי דרך איזיקארד e-c.co.il נדרש נדרש ללא ללא ללא ללא ללא
סליקת כרטיסי אשראי דרך פלאקארד pelecard.com נדרש נדרש מספר שלם Integer ללא ללא ללא ללא
הגדרת מסוף סליקה אינטרנטי דרך פלאקארד pelecard DSS נדרש נדרש מספר שלם Integer ללא ללא ללא ללא
גביית כסף מלקוחות באמצעות מס"ב masav.co.il מספר מוסד ארוך ללא סימני פיסוק שם המוסד בעברית - חשוב לדייק ללא ללא ללא ללא ללא
בכדי שהייפר תפיק קובץ דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, יש להזין מספר פרטים משלימים שאינם קיימים במערך ההגדרות של הייפר:
הפקת קובץ דיווח לנותני שירותי מטבע (נ.ש.מ. / נש"מ) Nasham IL מספר מדווח מחרוזת זיהוי יש להזין 10 אם החברה עוסקת בניכיון המחאות. כותרת הדיווח במלל חופשי - חשיבות משפטית רבה מען 1 מען 2 טלפון 1
בשיטה זו יש למלא טלפון שני בשדה Param4 ואת מספר הפקס בשדה Param5. כל הטלפונים עם קידומת ומקף לאחריה.
את הכתובות יש להזין בסדר הפוך: מדינה + עיר + מיקוד + רחוב ומספר בית, לדוגמא: "ישראל, תל אביב, 65201, רחוב מונטיפיורי 39"

בתחתית העמוד ישנם לחצני פעולה עבור אזור זה:

Create New יצירת הגדרה חדשה עבור ספק חיצוני.
Edit עריכת הגדרות קיימות. שים לב - הגדרות השירות החיצוני יופיעו לאחר סימון השירות מתוך רשימת השירותים (Hyper Service ID) ולאחר לחיצה על לחצן זה.
Save שמירת הגדרות.
Remove מחיקת ההגדרות עבור השירות המסומן ברשימת השירותים.