ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור (נ.מ.ב.) הנו החובה החלה על המשלם לנכות מס הכנסה מהתשלום למוטב, ולהעביר סכום זה שנוכה לרשויות המס. למעשה, חובת תשלום המס הינה של המוטב הזכאי לתשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם.

ניכוי מס במקור

שדה יתרת החשבון בתחתית העמוד, יציג את הפער בין סכום ההעברה הבנקאית לבין הערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח". אם לא עודכן ערך בשדה זה, יירשם בתחתית העמוד סכום התקבול. שים לב - הסכום הנרשם בחלון זה הינו הסכום עבור ניכוי המס במקור בלבד.

את דיווח זה יש להוסיף ליתרת הסכום שהתקבל, על מנת לייצג את הסכום כולו.
שים לב - יש לוודא שקיים חשבון ניכוי מס במקור מוגדר בחשבונות הפנימיים של הארגון. הסכום בחלון זה יעודכן בחשבון ניכוי המס במקור.

ניכוי מס במקור