דוח רבעוני למנהלי תיקים (מ017)

תוכנת הייפר מציעה לתאגיד המנהל השקעות ולמנהלי התיקים בו, הפקת דוח ניהול תיקי השקעות, בהתאם לקובץ תקנות 7129 של הרשות לניירות ערך בישראל, התשע"ב 2012.
דוח זה מופק על ידי מנהל התיקים אחת לרבעון וממנו ניתן לדווח באתר מגנא טופס (סימול דוח מ017) וגם לשלוח ללקוחות (המשקיעים) תצהיר רבעוני אודות תיק ההשקעה.
ע"פ הנחיות הרשות לני"ע, התצהיר מציג מידע אודות התשואה בתיק ההשקעות, הרכב התיק, עסקאות, חשיפה, שווי הנכסים, אסטרטגיה, מדדים להשוואה ומידע אודות מנהל התיקים.

דוח רבעוני למנהלי תיקים (מ017)

מבוא ואופן השימוש במודול

מודול זה מאפשר לבצע ניהול תיקים על פי הנחיות הרשות, מנתונים המיובאים מפלטפורמות מסחר עצמאיות (כדוגמת MT4, Orbis וכו') ונקלטים בטבלאות הייפר.
שים לב - אם הינך משתמש חדש, קרא בעיון את המבוא.
המודול מבצע את חישוב הנתונים והפקת הדוחות וכולל מילוי מידע באתר "מגנא טופס" תחת סימול דוח מ017.
כמו כן, מבוצע חישוב חודשי עבור כלל הלקוחות מתוך נתוני טבלאות הייפר ומייצר רישום אצל כל לקוח, בטבלה ייעודית. לפיכך, מידע זה זמין גם ב CRM של הייפר, בכרטיסי הלקוחות, הן ברמה חודשית והן ברמה רבעונית. מכיוון שמדובר במודול ישראלי בלבד, רוכזו במסך אחד מספר ממשקים, לעיבוד הנתונים, בקרה והפקת הדיווח. לכן, יש להשתמש במודול זה בשלבים, כמתואר להלן.
מנהל המערכת - ישנו הכרח להגדרת שדות נוספים בטבלאות הייפר, למטרת הקמת המודול והפעלתו. למידע נוסף ראה סעיף הגדרת שדות עבור המודול.

השימוש בדוח זה והפקתו מבוצעים על פי הסדר הבא:
 1. איסוף נתונים וחישוב חודש - בשלב זה נלקחים כל הנתונים מפלטפורמות המסחר שהתקבלו במערכת ומבוצע חישוב חודשי של הנתונים והתשואה. נתוני חישוב זה נלקחים ממספר טבלאות בהייפר ותוצאותיו נכנסים לטבלה ייעודית הנמצאת בכרטיס הלקוח (CRM). לביצוע החישוב, לחץ על לחצן חישוב חודש.
  למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
 2. הגדרות מדדים וביטוח - הגדרת כלל המדדים המשתתפים בהשוואת התשואה, פרטי הביטוח והבהרות עבור הדוח. פעולה זו מתבצעת באמצעות לחצן , טרם הפקת הדוח.
  למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
 3. הפעלת הדוח ויצוא נתונים - הפעלת הדוח הרבעוני, הצגת הנתונים על המסך ויצוא הנתונים. פעולה זו מבוצעת באמצעות לחצן הפעל דוח. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.
 4. בחינת הדוחות טרם הפקתם ללקוחות ולרשות - זהו שלב הצגת התצהירים לבחינה וביקורת, המוצגים ברמה רבעונית. ניתן להציג תצהירים של רבעון שעדיין לא הוגשו באופן רשמי למשקיעים. באפשרותו של מנהל התיקים לבחון את התצהירים טרם שליחתם באמצעות בחינה ידנית של חישוב התשואה באופן מדגמי בכרטיס הלקוח, חישוב הרבעון והשוואה לתצהיר שהייפר מציגה. פעולה זו מבוצעת באמצעות לחצן הצג תצהירים לבחינה.
  שים לב - בעת הפקת המקור, לא תוצג תצוגה מקדימה. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.
 5. שליחת התצהירים למשקיעים - שליחת התצהירים מבוצעת באמצעות לחצן שלח תצהירים ללקוחות. התוכנה תבקש פעמיים אישור ומייצרת PDF חותמת דיגיטאלית ושולחת ללקוחות. מי שאין אימייל המערכת תייצר PDF שמחכה בכרטיס הלקוח להדפסה ושליחה בדואר. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.
 6. דיווח במגנא טופס (מ017) - דיווח נתוני הרבעון. הפקת הדוח בהייפר ומילוי הפרטים במגנא. פעולה זו מבוצעת באמצעות לחצן דוח מ017.
  למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.

הקמת המודול - מידע למנהל המערכת

על מנת לאפשר את הפעלת המודול ופעולות החישוב, יש להגדיר שדות נוספים בטבלת הלקוחות hyp_Clients וכמו כן להפעיל את טבלת ההרחבה hyp_client Extra Properties 3 (טבלת התשואה) ולהגדיר בה את השדות כמפורט בסעיף הבא.
שים לב - במקרה של הגדרה חסרה של השדות הנדרשים, המערכת לא תאפשר שימוש במודול ותציג את הודעת השגיאה הבאה :

הודעת שגיאה

הסבר מלא אודות ההגדרות הנדרשות ורישיון השימוש, קיים בתחתית העמוד בפרק של מנהל המערכת.

איסוף נתונים וחישוב חודש

את חישוב הנתונים יש להריץ באמצעות לחצן חישוב חודש. כלי זה מייצר את הדיווח ושומר את הנתונים בטבלה בכרטיסי הלקוחות. יש לבחור את החודש הרצוי לחישוב, עבור כל חודש ברבעון הנדרש לדוח. עם סיום חישובו של כל חודש נבחר, תציג המערכת הודעה שהחישוב בוצע והסתיים בהצלחה.
החישוב מבוצע על פי נתוני העסקאות ומצב החשבון המעודכנים בטבלאות הייפר ותוצאותיו מוצגים בשדות טבלת ההרחבה Extra Properties 3, כפי שיפורט בהמשך.
תרשים 1. חישוב טבלת התשואה Extra Properties 3

דוח רבעוני למנהלי תיקים (מ017)

דוח זה מוצג בכרטיס הלקוח, בלשונית "תשואה בשח", הנמצאת בתוך "מידע נוסף". חישוב זה מבוצע מהנתונים המתקבלים בהייפר מפלטפורמות המסחר השונות, כדוגמת Meta Trader.
שים לב - ברגע שמגישים דוח ללקוחות, באמצעות לחצן שלח תצהירים ללקוחות (מתוך דוח רבעוני למנהלי תיקים), הרבעון ננעל ולא ניתן יותר לבצע עבורו חישוב מחדש.
בכל תחילת חודש יש להריץ חישוב של החודש שנגמר. חישוב מחדש של נתונים אלו מתאפשר לצרכי רענון ועדכון הנתונים ועל מנת לוודא את נכונותם. פעולה זו ניתנת לביצוע עבור הרבעון האחרון בלבד.

הצגת החישובים בכרטיס הלקוח

לאחר ביצוע חישוב חודש, כמתואר בסעיף הקודם, יוצגו תוצאות החישוב בכרטיס הלקוח, בלשונית "תשואה בשח". הדוח משמש לצרכי שקיפות בפני הלקוח ולמתן תמונת מצב אודות הפעילות בתיק, מעקב אחר שווי התיק והתשואה, פעולות ההפקדה והמשיכה, רווחים והפסדים, עלויות ויתרות. המידע המוצג משמש גם לצורכי ביקורת ווידוא נתונים.
תשואה בתוכנת הייפר לפי הגדרות רשות ניע הישראלית

כעת נסביר בפירוט את אופן החישוב של השדות שאינם "ברורים מאליהם":

חישוב שיעור תשואת תיק ההשקעות לתקופה:

על פי התקנות בישראל (סעיף ראשי מספר 8), יש לבצע נוסחא המשכללת את תזרים המזומנים בתיק ואת התשואה היחסית לכסף המוחזק בכל יום מסחר.
להלן ציטוט המשוואות מהתקנות:
נוסחת חישוב שיעור תיק ההשקעות
Y - שיעור התשואה האישית הנומינלית לתיק המנוהל לתקופה.
T - מספר ימי מסחר בתקופה.
r - שיעור התשואה הפנימית ליום מסחר לתיק המנוהל, שתחושב לפי הנוסחה הבאה:
נוסחת חישוב שיעור התשואה הפנימית ליום מסחר
אם ננטרל את גורם ההפקדה והמשיכה (תזרים מזומנים) מהמשוואות לעיל, נקבל חישוב אחוז תשואה פשטני (המכונה גם TWR):

Y = (([End Equity] / [Start Equity]) -1) * 100
בחודש בו קיים תזרים, פתרון שתי המשוואות דורש לולאה במשוואה השנייה עד לכיול הערך r באמצעות שיוויון בין האגפים (בתוכנת Microsoft Excel הפונקציה נקראת goalto).
לכן בכדי לאפשר ביקורת קלה למנהל התיקים, נרשם הפרמטר r כפי שחושב, בשדה מידע נוסף בטבלת "התשואה" בכרטיס הלקוח.

חישוב ערך יום אחזקה ראשון / אחרון

היום הראשון בתקופה המחושבת (חודש / רבעון) שבו היה כסף בחשבון (גם אם לא בוצע מסחר). היום האחרון הנו היום האחרון שהיה כסף בחשבון (גם אם הפסיק את המסחר לפני כן).
שים לב - תיתכן תשואה בתקופה שבין יום האחזקה הראשון / אחרון לבין יום המסחר הראשון / אחרון, מכיוון שהכסף מוחזק בדולרים וקיימים שינויים של שער הדולר היציג מול השקל.

חישוב עסקאות בחודש: רווח והפסד נטו, עלויות וריבית במסחר

שדות אלו מחושבים מטבלת מצב העסקאות בחצות Trading System Pnl History וטבלת העסקאות הסגורות Client Trade Log, באופן הבא:
סכום הערכים "pnl של עסקאות פתוחות בסוף החודש" + "pnl עסקאות סגורות במהלך החודש" וחיסור הערך "pnl עסקאות פתוחות בתחילת החודש".
דוגמא: לקוח התחיל את החודש עם PnL של 1000$ בעסקאות הפתוחות, סיים את החודש עם PnL של 2000$ בעסקאות הפתוחות וסגר עסקאות בשווי 500$. הלקוח הרוויח 1500$ באותו החודש. את התוצאה מפרידים כך שרווח הפסד נטו זהו רק הפרש המחירים בעסקאות עצמן, עלויות וריביות הינן ערכי ה Swap וה- Commission ורווח הפסד ברוטו הנו חישוב שני הגורמים יחד.

חישוב דמי טכנולוגיה בתקופה

לצורך חישוב דמי הטכנולוגיה, נלקח ערך השדה "דמי טכנולוגיה לחודש USD". חישוב דמי הטכנולוגיה בשקלים הנו: שער הדולר בסוף החודש * "דמי טכנולוגיה לחודש USD".
שים לב - המערכת לוקחת את ערכו הנוכחי של שדה זה, כפי שמוגדר ברשומת הלקוח ולא על פי ערכים הסטוריים. לפיכך, מומלץ לבצע שינויים בהגדרת דמי הטכנולוגיה בסוף רבעון, לאחר הפקת הדוחות הרשמיים.

שיערוך לפי שער יציג

ערך השער היציג של תחילת חודש הינו השער היציג של סוף החודש הקודם. ערך השער היציג של סוף חודש הינו השער היציג של היום האחרון בחודש.

חישוב עמלה ישירה שנגבית מהלקוח

לצורך חישוב דמי הטכנולוגיה, נלקח האחוז משווי התיק המוגדר בכרטיס הלקוח (שדה "אחוז דמי ניהול לשנה"). המערכת מחלקת את האחוז השנתי ב 252 ימי המסחר ומכפילים בכל יום את ערך ה Equity (שווי התיק) לפי האחוז היומי היחסי. את ערך זה משערכים לשקלים לפי השער היציג של אותו היום. שווי התיק היומי הנו הכסף בתיק בסוף היום (לאחר רווח / הפסד יומי) בתוספת המשיכות שבוצעו באותו יום. החישוב המצטבר של כלל הימים באופן חודשי / שנתי הינו עמלת הניהול של התיק.
שים לב - המערכת לוקחת את ערכו הנוכחי של שדה זה, כפי שמוגדר ברשומת הלקוח ולא על פי ערכים הסטוריים. לפיכך, מומלץ לבצע שינויים בהגדרת דמי הטכנולוגיה בסוף רבעון, לאחר הפקת הדוחות הרשמיים.

חישוב סך ההפקדות / משיכות

המערכת מחשבת שדות אלו על פי מטרת ההפקדה / משיכה המוגדרת עבור הפקודה. החישוב כולל את הפקודות שמטרותיהן הינן: העברת כסף מול הלקוח, הפקדה ראשונה / כסף חדש, העברה בין חשבונות. כאשר מטרת הפקודה הינה עמלות, ריביות וכו', יחושב ערכן כחלק מערך העלויות וריביות במסחר.

ימי מסחר לתקופה

המערכת סופרת את כמות הימים בהם בוצע מסחר וגם קיים בהם כסף בתיק. חישוב זה נעזר בערכי השדות "יום אחזקה ראשון" ו - "יום אחזקה אחרון", המציגים את היום הראשון / אחרון מתוך החודש או הרבעון, בו היה מוחזק כסף בתיק. המערכת מתאימה עצמה לפלטפורמת המסחר, כך שבהתאם לפלטפורמה יספרו ימי המסחר הרלוונטיים (שני - שישי).

הגדרות מדדים וביטוח

לטובת הפקת הדוח, יש להגדיר את כלל המדדים המשתתפים בהשוואת התשואה ואת ההבהרות עבור הדוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן לפתיחת חלון ההגדרות.
  הגדרות מדדים וביטוח
 2. בטבלה הגדרת המדדים, הוסף את פרטי המדדים הנדרשים (כפי שמוגדרים בלשונית Sales, ביסודות המערכת). יש לוודא כי נתוני מדדים אלו מעודכנים במודול הנהלת חשבונות, בלשונית מדד המחירים שבארגז הכלים. כמו כן, הוסף את שמות הסימבולים, כפי שמעודכנים בלשונית Trading Symbols ביסודות המערכת.
  עבור כל אחד מהמדדים והסימבולים, עדכן את הסיווג בשדה Type:
  • Price Index Linkage - מדד מחירים.
  • TP Instrument - מכשיר פיננסי.
  בשדה Report Full Name, רשום את תיאור המדדים.
 3. בטבלת טקסטים לפרק הסיום של הדוח, יש למלא את פרטי הביטוח ואת ההערות וההבהרות שיופיעו בסיומו של הדוח המופק, בסעיף מידע נוסף.

הפעלת הדוח

הפעלת הדוח מבוצעת באמצעות לחיצה על לחצן הפעל דוח. על פי החודש הנבחר בעת הרצת הדוח, תציג המערכת את הנתונים עבור הרבעון של חודש זה. הדוח מופק עבור חודשים מלאים בלבד, כך שהחישוב תמיד יבוצע החל מיום המסחר הראשון של החודש ועד ליום המסחר האחרון של החודש. פעולה זו תציג מידע אודות כלל הלקוחות בטבלה במרכז העמוד, כפי שמתואר בסעיף הבא (פלט הדוח). כמו כן, לאחר הפעלת הדוח, ניתן לבצע מעמוד זה את הפעולות הבאות:

 • יצוא ובחינת נתונים. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.
 • שליחת התצהירים - שליחת תצהירים ללקוחות והפקת דוח מ017 לאתר מגנא טופס. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.

פלט הדוח

פלט הדוח הרבעוני המרכז את כלל הלקוחות, נוצר בלחיצה על לחצן הפעל דוח, מוצג בטבלה במרכז העמוד ומציג בכל שורה רשומת לקוח. בטבלה זו יוצגו אך ורק לקוחות אשר ביצעו פעילות בתקופת הדוח הנבחרת. יש לבצע פעולה זו לאחר הרצת חישוב הדוח.
סימון רשומה באמצעות לחיצה על השורה, תציג מידע נוסף בשדות המידע הנמצאים בחלקו התחתון של העמוד (ניתן לבחור שדות בהתאם להעדפות המשתמש). לחיצה כפולה תפתח את כרטיס הלקוח, למטרת צפייה בדוח התשואה (בלשונית מידע נוסף). דוח רבעוני למנהלי תיקים (מ017)
כברירת מחדל, הנתונים המוצגים הינם עבור הרבעון האחרון בלבד. בעמוד זה מוצגים שדות המידע מתוך טבלאות hyp_Client Extra Properties3 ו- hyp_Clients. כמו כן, מוצגים שדות המידע הבאים:

שדה הסבר
כמות עסקאות שנפתחו כמות סך העסקאות שנפתחו במהלך תקופת הדוח.
כמות עסקאות שנסגרו (מימוש) כמות העסקאות שנסגרו במהלך תקופת הדוח.
נפח מסחר (USD) נפח המסחר שבוצע במהלך התקופה בחישוב לפי מטבע USD. זהו סך שווי העסקאות שבוצעו (קנייה / מכירה).
שווי נכסים חריגים שווי נכסים שערכם חורג באופן קיצוני מהשווי שנקבע לנכס הבסיס או משווי המימוש, להערכת מנהל התיקים. כמו כן, נכסים חריגים הינם נכסים שבמועד קבלת הנתונים לגביהם, חלפו לפחות שלושה ימי מסחר מאז הפסקת המסחר בהם.
שווי נכסים דלי סחירות שווי העסקאות הפתוחות בתיק המסחר ובסוף התקופה, שבמועד קבלת הנתונים לגביהם, חלפו לפחות שלושה ימי מסחר מאז שנעשתה בהם עסקה בבורסה.

יצוא ובחינת נתונים

לאחר הפעלת הדוח, ניתן לייצא ולבחון את הנתונים טרם שליחת הדוח למשקיעים והגשת הדוח לרשות לניירות ערך. פעולות אלה מתבצעות באמצעות לחצני הפעולה הבאים:

יצא נתונים באמצעות לחצן זה ניתן לייצא לקובץ אקסל את נתוני כלל הלקוחות המוצגים בטבלה.
הצג תצהירים לבחינה לחצן זה משמש לצרכי בחינת הנתונים ולביקורת פנימית. מתצוגה זו ניתן להדפיס / לשמור כקובץ PDF / לשלוח בדוא"ל את נתוני הלקוחות. ישנה חשיבות רבה לבחינת התצהירים טרם שליחתם ללקוחות וניתן לבצעה באמצעות בחינה ידנית ומדגמית של חישוב התשואה בכרטיס הלקוח, חישוב הרבעון והשוואה לתצהיר שהייפר מציגה. התצהירים מוצגים עבור כל אחד מהלקוחות וברצף.

שליחת התצהירים

כחלק מחובת הדיווח ללקוחות על ניהול תיקי ההשקעות, מאפשרת המערכת את שליחת התצהירים באופן הבא:

שלח תצהירים ללקוחות באמצעות לחצן זה ישלחו נתוני תיק ההשקעות אל תיבות הדואל" של כל אחד מהלקוחות. מכיוון שפעולה זו אינה הפיכה וכל המידע המוצג בדוח ישלח ללקוח, מתריעה המערכת ומבקשת אישור נוסף טרם ביצוע השליחה.
שים לב - לאחר הגשת התצהירים ללקוחות, הרבעון ננעל ולא ניתן לבצע חישוב חודש נוסף עבור מועד זה. טרם שליחת התצהירים מומלץ לבחון את תקינותם.
דוח מ017 לחצן זה משמש להגשת הנתונים לרשות לניירות ערך באמצעות אתר מגנא. את דוח זה ניתן להפיק פעם נוספת באופן רטרואקטיבי.
שים לב - לא ניתן להפיק דוח עבור חודש שטרם נגמר ויש להמנע מהפקת תצהירים חוזרת. ישנו מנגנון הגנה המונע ביצוע הפקת תצהירים חוזרת לאותו רבעון (המערכת תזהיר טרם ביצוע פעולה זו). כמו כן, לאחר שליחת תצהיר, חל איסור על ביצוע חישוב חוזר לנתונים.

מנהל המערכת

דרוש רשיון הפעלה נפרד למודול הזה

מודול זה הינו מודול לניהול תיקים בישראל בלבד, על פי הגדרות הרשות לניירות ערך. מכיוון שתוכנת הייפר הינה תוכנה בינ"ל, המודול נמצא בספרייה ייעודית לישראל ועל מנת להפעילו יש צורך ברשיון הפעלה מיוחד מטעם בית התוכנה. על מנת להפוך את מודול זה לזמין, יש לפנות לבית התוכנה לקבלת הרשאה ועדכון ההגדרות המתאימות.

הגדרות בטבלת הלקוחות, hyp_Clients

על מנת לבצע את החישובים, מחפשת המערכת את השדות הבאים הנדרשים להגדרה מראש בכרטיס הלקוח:
שדה איפיון
TP Login חשבון הלקוח במערכת המסחר.
דיווח לרשות לני"ע
Spare ExtFld; Kind = Status, Editor Type = Select
Values List - את רשימת הסטאטוסים יש לעדכן באופן הבא:
 • 0 = ללא. בחירה בסטאטוס זה, לא תכלול את הלקוח בדוח. ניתן לשנות את ערך השדה.
 • 1 = מיועץ.
 • 2 = מנוהל.
שים לב - סטאטוסים 1 (מיועץ) ו- 2 (מנוהל) הינם קבועים ויש להקפיד ולהגדירם כך ובמיקום זה ברשימה, לטובת הדוח.
את ערך סטאטוס 0 (ללא) ניתן לשנות, בהתאם לצרכי הארגון.
אחוז דמי ניהול לשנה Spare ExtFld; Kind = Real, Editor Type = Edit
דמי טכנולוגיה לחודש USD Spare ExtFld; Kind = Money, Editor Type = Edit
מדיניות השקעה בחוזה עם הלקוח Spare Spare Group StrFld; Kind = String, Editor Type = Memo

הגדרות בטבלת ההרחבה Extra Properties 3 - טבלת התשואה

ראשית יש להפוך את טבלת ההרחבה Extra Properties 3 לזמינה.
על מנת לעשות זאת, יש לפתוח את לשונית Expansion Modules ביסודות המערכת. בשדה "הפעל טבלת הרחבה Extra Properties 3 בכרטיס לקוח", בחר באפשרות "Yes, as READ ONLY data source".
לאחר הפיכתה לזמינה, ניכנס לכרטיס לקוח כלשהוא וניתן את השם "תשואה" ללשונית החדשה שנפתחה לנו.
נגדיר בטבלה זו את השדות הבאים:
Field Name Custom Visual Name Local Lang Kind הסבר הערות
Client Number לא integer מספר הלקוח. שדה קיים בטבלה. מפתח רשומה חבוי
Property ID מועד חישוב סטטיסטי לא real שדה קיים בטבלה. מפתח רשומה חבוי
Spare ExtFld 01 עבור חודש כן month חודש החישוב או החודש האחרון ברבעון
Spare ExtFld 02 שווי תיק בהתחלה לא money Equity - שווי התיק בתחילת התקופה, ביום הראשון לחודש או לרבעון. כאשר הפעילות בתיק החלה במהלך החודש ולא ביום המסחר הראשון, לא יוצג מידע בשדה זה.
Spare ExtFld 03 שווי תיק בסוף לא money Equity - שווי התיק בסוף התקופה (חודש / רבעון) שנבחרה עבור הדוח. כאשר הפעילות בתיק הסתיימה במהלך החודש ולא ביום המסחר האחרון, לא יוצג מידע בשדה זה.
Spare ExtFld 04 יתרת מזומן בהתחלה לא money Balance - יתרת המזומן בתחילת התקופה. יתרה זו מסכמת את ערכי השדות "שווי תיק בהתחלה" (של החודש הנוכחי) ו-"שווי נכסים דלי סחירות" (של החודש הקודם). יתרת המזומן הינה בשער המקומי ומחושבת על פי שער יציג. כאשר הפעילות בתיק החלה במהלך החודש ולא ביום המסחר הראשון, לא יוצג מידע בשדה זה.
Spare ExtFld 05 יתרת מזומן בסוף לא money Balance - יתרת המזומן בסוף התקופה. יתרה זו מסכמת את ערכי השדות "שווי תיק בסוף" ו- "שווי נכסים דלי סחירות". יתרת המזומן הינה בשער המקומי ומחושבת על פי השער היציג ושדה "יתרת מט"ח מזומן בסוף". כאשר הפעילות בתיק הסתיימה במהלך החודש ולא ביום המסחר האחרון, לא יוצג מידע בשדה זה.
Spare ExtFld 06 סך כל ההפקדות לא money סך ההפקדות שבוצעו בתקופת הדוח, משוערכות לשקלים ממט"ח ע"פ שער יציג ביום ההפקדה. החישוב כולל את הפקודות שמטרתן המוגדרת הינה אחת מהבאות: העברת כסף מול הלקוח, הפקדה ראשונה / כסף חדש, העברה בין חשבונות.
Spare ExtFld 07 סך כל המשיכות לא money סך המשיכות שבוצעו בתקופת הדוח, משוערכות לשקלים ממט"ח ע"פ שער יציג ביום המשיכה. החישוב כולל את הפקודות שמטרתן המוגדרת הינה אחת מהבאות: העברת כסף מול הלקוח, העברה בין חשבונות.
Spare ExtFld 08 רווח / הפסד נטו במסחר לא money רק על הפרשי המחירים בין פתיחת העסקה לסגירתה (או ליום האחרון של החודש אם העסקה עדיין פתוחה). ערך חיובי = רווח ללקוח. שערוך כלל העסקאות מתבצע לפי שער יציג ביום האחרון של החודש. מחושבים נטו מתוך טבלת העסקאות בחצות Trading System Pnl History וטבלת העסקאות הסגורות Client Trade Log.
חישוב שדה זה הינו:
סכום הערכים "pnl של עסקאות פתוחות בסוף החודש" + "pnl עסקאות סגורות במהלך החודש" וחיסור הערך "pnl עסקאות פתוחות בתחילת החודש".
Spare ExtFld 09 עלויות וריבית במסחר לא money רק עמלות וריביות מהמסחר עצמו. מחושב מטבלת מצב העסקאות בחצות Trading System Pnl History וטבלת העסקאות הסגורות Client Trade Log. העסקאות הפתוחות בחצות בסוף התקופה בחיסור ה PNL של העסקאות בתחילת החודש + ה PNL של העסקאות שנסגרו. ערך חיובי מייצג הפסד ללקוח (הלקוח שילם את העמלה).
Spare ExtFld 10 סה"ח רווח / הפסד במסחר לא money שדה "רווח / הפסד נטו במסחר" בחיסור "עלויות וריבית במסחר".
Spare ExtFld 11 דמי טכנולוגיה בתקופה לא money ערך זה נלקח משדה ברשומת הלקוח ומשוערך לשקלים לפי השער היציג בסוף החודש.
Spare ExtFld 12 עמלה ישירה שנגבית מהלקוח לא money ערך זה מחושב על פי הגדרת העמלה השנתית (מוגדרת באחוזים) ברשומת הלקוח. התוכנה מחשבת את העמלה היומית היחסית, לכל יום מסחר (252 ימים בשנה), ע"פ שווי התיק בשקלים בסוף כל יום. זהו סיכום סך העמלות הנגבות ישירות מהלקוח עבור כלל ימי התקופה.
Spare ExtFld 13 אחוז תשואה IRR לא Money תשואה לפי המשוואה הישראלית. אחוז התשואה עבור התקופה מחושב בהתאם להגדרות הרשות לניירות ערך, וכפי שמוסבר בסעיף חישוב הדוח.
Spare ExtFld 14 פרמטר R לבחינת התשואה לא Real הגדרת מסכת שדה שבר עשרוני ##0.00########. בשדה זה מוצג ערכו של פרמטר R בנוסחת חישוב בתשואה של הרשות, עבור הלקוח.
שים לב - אם לא בוצעו פעולות הפקדה / משיכה בתקופה, ערך שדה זה יהיה 0, שכן החישוב מבוצע על פי הנוסחה הבסיסית הכוללת את נתוני תחילת התקופה וסוף התקופה בלבד.
Spare ExtFld 16 ימי מסחר בתקופה לא Integer ימים בהם היו הפקדות או משיכות או מסחר פעיל שגרם לשינוי שווי התיק במעל שקל אחד.
שים לב - המערכת סופרת אך ורק את הימים בהם היה כסף בחשבון, כך שמציגה את כמות ימי המסחר בהם הוחזק כסף בתיק.
Spare ExtFld 17 יום אחזקה ראשון לא Date היום הראשון מתוך החודש או הרבעון בו היה מוחזק כסף בתיק.
Spare ExtFld 18 יום אחזקה אחרון לא Date היום האחרון בחודש או ברבעון בו היה מוחזק כסף בתיק.
Spare ExtFld 19 תקלה בחישוב כן Bool אם אירעה תקלה בעיבוד הנתונים, המערכת רושמת "כן" בשדה, וכך יכולים התומכים של הייפר לטפל בתקלה. בנוסף, לא ניתן להפיק דוח רבעוני אם לאחד מהלקוחות יש תקלה בחישוב - כלומר השדה מספק הגנה מפני הפקה שגויה.
Spare ExtFld 20 תקופת החישוב כן Status בהתאם לחודש החישוב. תקופת החישוב עבור כל חודש הינה "חודשי". כמו כן, עבור כל רבעון, מוצג סיכום שלושת חודשי הרבעון לצד שם החודש האחרון באותו רבעון. תקופת החישוב עבור רשומה זו הינה "רבעוני". הערכים עבור שדה זה הינם: לא תקין / חודשי / רבעוני.
Spare StrFld 01 מטבע מוחזק בחשבון כן String מועתק משדה ברשומת הלקוח, המועתק בתורו מפלטפורמת המסחר.
Last Update מועד חישוב לא FixDT
Updated By שם המשתמש שהפעיל את החישוב לא String