Database Table "hyp_Attachments_File_Types_Handlers"

תיאור הטבלה

טבלה זו המוגדרת ביסודות המערכת בלשונית Attechments & Templates, משמשת להגדרת טיפוסי הקבצים לשימוש בתוכנת הייפר ואופן הטיפול בקבצים אלו.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Extension סיומת (טיפוס) הקובץ String 10
Way of Handling שיטת הטיפול בקובץ. בחירת שיטת הטיפול בקובץ מתוך רשימת האפשרויות (צפייה / עריכה / שמירה). Status 0
Custom Glyph צלמית (Icon). בחירת צלמית מזהה עבור סוג הקובץ, לנוחות המשתמש. String 30
Old software Compatibility Status 0
Same File with multiple extensions String 20
Keep File Local Backup Bool 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Attachments_Templates"

תיאור הטבלה

טבלה זו משמשת לעדכון מסמכי הארגון בהם ניתן יהיה לבחור ולהשתמש באזורים שונים במערכת הייפר. את שדות הטבלה ניתן להגדיר מענף Attachments & Templates ביסודות המערכת.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Default Filename שם קובץ פיזי String 10
Default File Title שם התבנית אליה משוייך הקובץ, כפי שתופיע באזורים השונים של הייפר. String 50
קישור אל רשימת הטבלאות