Database Table "hyp_Global Definitions"

תיאור הטבלה

טבלת הגדרות כלליות לכל הארגון.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Main Key מפתח ראשי. String 2
Company ID Number מספר הרישום של הישות המשפטית (חברה / עוסק / עמותה) בארץ בה היא רשומה. Serial 20
Company Name in English שם החברה / עוסק / עמותה באנגלית, כפי שיופיע במסמכים בינ"ל. String 100
Company Authority in English מעמד משפטי של החברה / עוסק / עמותה בארץ בה היא רשומה - כאן באנגלית בלבד. String 40
Company Registered in Country הארץ בה רשומה הישות המשפטית ומשלמת בה מסים. קרא הערות על תאגיד בינ"ל ואופן היישום במערכת. String 40
Bookkeeping Currency מטבע ניהול הספרים. אין הכרח שהמטבע יהיה זהה למטבע של המדינה בה נמצא הארגון. לפי מטבע זה תתנהג התוכנה במודולים השונים. String 4
Client Name Stringing שרשור שם לקוח - כיצד יוצג שם הלקוח במערכת. Status 0
Employee Name Stringing שרשור שם עובד - כיצד יוצג שם העובד במערכת. Status 0
Main Phone Country Code (prefix) קידומת הטלפון (ארץ) הראשית שבשימוש החברה Integer 0
Main Country Code on Phone Fields טיפול בקידומת (ארץ) בשדות "טלפון" Status 0
Acceptable Input Languages שפות מותרות לקליטה String 100
Access Authorization Groups רשימת קבוצות ההרשאה בתוכנה. כל שם בשפה אחת בלבד, רצוי באנגלית. String 1000
Force users to change password הכרח משתמשים להחליף את סיסמתם לאחר פרק זמן קבוע. ההגדרה רוחבית לכל הסניפים. Status 0
Allow to Login only from WAN IP Addresses רשימת כתובות IP שמהן מותר למשתמשים להתחבר למערכת, בנוסף להגדרה הפרטית לכל משתמש. String 150
License title instead of company number כותרת רישיון במקום מספר החברה String 80
International Details for A4 Header פרטי התקשרות בינ"ל, באנגלית בלבד, שירשמו באיזור הלוגו בכל מסמך רישמי ובדוחות. String 200
Use Address Wizard השתמש באשף כתובת Status 0
Official Clients Activity Starting from Date פעילות הלקוחות באופן רישמי מתחילה החל מתאריך Date 0
Allow Dial Out through PBX Automation הפעל חייגן דרך PBX המחובר להייפר Bool 0
How to Init "Starting At" for a New Task כיצד לאתחל את השדה "מתחיל ב" עבור משימה חדשה. בחירת אופן הצגת המועד. Status 0
Calendar Graphic View From Hour הצג שורות יומן החל משעה. הגדרת תחום השעות המוצגות בתצוגת היומן. Integer 0
Calendar Graphic View Until Hour הצג שורות יומן עד לשעה Integer 0
Fields for "Calendar Meeting Window" רשימת שדות לתצוגה במשבצת הפגישה ביומן. בשדה זה ניתן לבחור את השדות אשר יופיעו בתצוגה המקדימה בכל משבצת פגישה. String 250
Send Calendar Updates via Email by Default שלח עדכונים לפגישות בדוא"ל - כברירת מחדל. האם לאחר כל עדכון בנתוני פגישה רשומה תישלח הודעת דוא"ל לכל המשתתפים. בבחירה ב"לא", ניתן יהיה לשלוח הודעת דוא"ל רק ביוזמת המשתמש. Bool 0
Send Calendar Updates via SMS by Default שלח עדכונים לפגישות במסרונים (SMS) - כברירת מחדל Bool 0
Calendar Limit Total Number of Participants to הגבלת כמות כלל המשתתפים בפגישות בו זמנית. הגדרת כמות משתתפים מקסימלית לפגישות. השאר שדה זה ריק על מנת שלא להגביל את כמות המשתתפים בפגישות. Integer 0
Required fields when the client is not interested שדות חובה למילוי כאשר הליד אינו מעוניין String 400
Required client fields before first transaction שדות חובה למילוי לפני העסקה הראשונה עם ליד חדש String 400
Invoices Total Rounding Off עיגול אגורות בהפקת חשבוניות. האם לבצע עיגול אגורות בחשבוניות ובאיזה אופן. Bool 0
Download Currency Rates At שעת עדכון שערי מטבעות. מועד עדכון שערי המטבע. העדכון יבוצע על פי מקור הנתונים המצויין בטבלת "רשימת המטבעות שבהם הארגון משתמש" בשדה "מקור הנתונים" שבעמוד זה. Hour 0
Currency Convert Wizards Feed Source מקור מידע מחירים לאשפי המרת מטבע. בחירת אחת מהאפשרויות הבאות: Representative Rate - שער יציג, TP Feed - שער רציף. Status 0
Receipt / Refund Cash UI ממשק מזומן בקבלות והחזרים. ישנן 3 אפשרויות תצוגה לממשק קבלת המזומן:
טבלת שטרות בלבד – ניתן לרשום בטבלה את כמות השטרות / מטבעות שהתקבלו מכל סוג שטר / מטבע והמערכת תחשב את הסכום.
טבלת שטרות ושדה חופשי – ניתן לעדכן בטבלה את כמות השטרות / מטבעות שהתקבלו מכל סוג שטר / מטבע או לחילופין לרשום בשדה "סכום" את סך הסכום שהתקבל. לא ניתן לרשום בשדה זה אם נרשמו בטבלה שטרות / מט בעות. תמונת שטרות ומטבעות – יש ללחוץ על תמונת השטר / המטבע הרצויים בהתאם לכמות שהתקבלה. כל לחיצה תעדכן את הסכום שהתקבל ב"סכום התקב
Status 0
Require Client ID beyond Total Amount LC דרוש ת.ז. / ע.מ. בעסקאות מעל # ש"ח. על פי חוקי מדינת ישראל, חובה להציג תעודה מזהה בעסקאות מעל 5000 ₪. בשדה זה ניתן להגדיר סכומים נמוכים יותר בהתאם למדיניות הארגון. Integer 0
Set Sale Docs Agency According to ערך השדה "סניף" במסמכי מכירה נקבע ע"פ. בחירה מרשימה:
ע"פ הסניף של המשתמש שמפיק את המסמך – כפי שהוגדר בשדה "סניף" בכרטיס העובד.
ע"פ הסניף שאליו משויך הלקוח – כפי שהוגדר בשדה "סניף" בכרטיס הלקוח.
Status 0
Copy Sale Docs Agent from Client record field העתק סוכן מכירות מרשומת הלקוח - מהשדה: Status 0
Delete Standing Orders after # months of NO Use מחק הוראות קבע לאחר # חודשים ללא שימוש. קביעת מועד מחיקת הוראת הקבע לפי מדיניות החברה. יש לרשום כמות חודשים (מספר שלם). Integer 0
Default Sales Analysis by Document כברירת מחדל בצע ניתוח מכירות על פי המסמך. Status 0
Number Delivery Notes From מספר תעודות משלוח החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Number Return Goods From מספר תעודות החזרה החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Number Tax Invoices From מספר חשבוניות מס החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Number Receipts From מספר קבלות החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Number Credit Invoices From מספר חשבוניות זיכוי החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Number Refunds From מספר החזרים כספיים החל מ. הגדר מספר עבור המסמך הראשון מסוג זה שיופק. החל ממספר זה ימוספרו ברצף יתר המסמכים המופקים. Integer 0
Print # copies for every Original Delivery Note הדפס # העתקים אחרי כל תעודת משלוח מקורית. בחר כמות העתקים להדפסה, לאחר הפקת מסמך זה. Integer 0
Print # copies for every Original Return Goods הדפס # העתקים אחרי כל תעודת החזרה מקורית. Integer 0
Print # copies for every Original Tax Invoice הדפס # העתקים אחרי כל חשבונית מס מקורית. בחר כמות העתקים להדפסה, לאחר הפקת מסמך זה. Integer 0
Print # copies for every Original Receipt הדפס # העתקים אחרי כל קבלה מקורית. בחר כמות העתקים להדפסה, לאחר הפקת מסמך זה. Integer 0
Print # copies for every Original Credit Invoice הדפס # העתקים אחרי כל חשבונית זיכוי מקורית. בחר כמות העתקים להדפסה, לאחר הפקת מסמך זה. Integer 0
Print # copies for every Original Refund הדפס # העתקים אחרי כל החזר כספי מקורי. בחר כמות העתקים להדפסה, לאחר הפקת מסמך זה. Integer 0
Default Notes for International Delivery Note הערות קבועות אשר יופיעו על גבי תעודת משלוח בין לאומית. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default Notes for International Return Goods הערות קבועות אשר יופיעו על גבי תעודת החזרה בין לאומית. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default Notes for International Tax Invoice הערות קבועות אשר יופיעו על גבי חשבונית (מס) בין לאומית. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default Notes for International Credit Invoice הערות קבועות אשר יופיעו על גבי חשבונית זיכוי בין לאומית. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default Notes for International Receipt Form הערות קבועות אשר יופיעו על גבי קבלה בין לאומית. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default Notes for International Refund Form הערות קבועות אשר יופיעו על גבי טופס "החזר כספי" / "משיכה" בין לאומי. יש להזין באנגלית בלבד. String 400
Default International Product Return Policy נוסח מדיניות החזרת מוצרים בינ"ל, יש להזין באנגלית בלבד. הערה זו תופיע על גבי חשבוניות, תעודות משלוח והזמנות. String 500
Financial Institution מוסד פיננסי Bool 0
Money Laundering מודול הלבנת הון Status 0
Default Refund Form Purpose מטרה ב.מ. של טפסי המשיכה / החזר כספי Status 0
Editing Journal Entries after Creation רמת עריכה של פקודות היומן לאחר יצירתן.
הגדרת ההרשאה לעריכת פקודות יומן לאחר יצירתן במערכת, מתוך האפשרויות הבאות:
הרשומה תהיה לקריאה בלבד לאחר 30 דקות (סטורנו). התר מחיקה / שחזור, אך הרשומה לקריאה בלבד - לא ניתן לבצע כל שינוי בנתוני פקודת היומן, אך ניתן למחקה או לשחזרה בהתאם לצורך.
התר עריכה למעט השדות: סכום ושער מט"ח (מומלץ). ניתן לערוך את שדות פקודת היומן, פרט לשדות ערכי פקודת היומן ושערי המט"ח.
כל השדות מותרים לעריכה. הרשאה לביצוע שינויים בכלל השדות בפקודת היומן.
Status 0
Minimal BK Entry Date תאריך מינימאלי להזנת פקודות יומן. תאריך זה נקבע בפעם הראשונה כתחילת שנת העבודה על מערכת הייפר. בכל סגירת שנת כספים התאריך יהפוך להיות תחילת השנה הנוכחית. Date 0
Minimal Government Report Date תאריך מינימאלי לדוח PCN874 הבא Date 0
Company TDS ID מספר תיק ניכויים, במדינת הרישום... Integer 0
Tax Invoice "Tax Free" Default Account חשבון הכנסות פטורות ממע"מ / שיעור אפס. Integer 0
Tax Invoice "Tax Liable" Default Account חשבון הכנסות חייבות במע"מ. Integer 0
Receipt Cash Default Account חשבון תקבולים במזומן. Integer 0
Receipt Cheque Default Account חשבון שטרות לקבל (המחאות). Integer 0
Receipt C.C. Default Account חשבון לתקבולים בכרטיסי אשראי. Integer 0
Bank Transfer Default Account חשבון לניהול העברות בנקאיות (לא חובה) Integer 0
Receipt Assignment of Rights Default Account חשבון המחאות זכות (קבלה / החזרה) Integer 0
Payment Cheque Default Account חשבון שטרות לפירעון (המחאות) Integer 0
Clients Payment Interface Settling Account קופת התחשבנות ממשק גביה מלקוחות Integer 0
Suppliers Payment Interface Settling Account קופת התחשבנות ממשק תשלומים לספקים Integer 0
Clients Deduction At Source Default Account חשבון ניכוי מס במקור על ידי לקוחות Integer 0
Suppliers Deduction At Source Default Account חשבון ניכוי מס במקור מספקים. Integer 0
Currency Swaps Default Account חשבון ב.מ. להמרות מטבע. Integer 0
Currency Swap for Clients Account חשבון המרות עבור לקוחות Integer 0
Currency Swap for Suppliers Account חשבון המרות עבור ספקים Integer 0
Currency Swap for Projects Account חשבון המרות עבור פרוייקטים Integer 0
TPM Profit & Loss Account חשבון רווח/הפסד לקוחות (מודול TP) Integer 0
TPM Dividend Account חשבון דיבידנד ללקוחות (מודול TP) Integer 0
TPM Rollover Account חשבון גלגול חוזים ללקוחות (מודול TP) Integer 0
TPM Other Commission Account חשבון עמלות מלקוחות (מודול TP) Integer 0
Cheque "Payable to Payee only" הדפס המחאות למוטב בלבד - כברירת מחדל. Bool 0
Cheque Default A4 Format פורמט הדפסת המחאה על A4 כברירת מחדל String 20
Include "Admin Fee" in Clients TDS calc כלול עמלות ניהול בחישוב נ.מ.ב ללקוחות Bool 0
Price Index Linkage Definition רשימת שמות מדדים String 200
Activate "CRM Spare Table 1" Module (at Homepage) Activate "CRM Spare Table 1" Module (at Homepage) Status 0
Activate "CRM Spare Table 3" Module (at Homepage) Activate "CRM Spare Table 3" Module (at Homepage) Status 0
Activate "CRM Spare Table 5" Module (at Homepage) Activate "CRM Spare Table 5" Module (at Homepage) Status 0
Activate "CRM Spare Table 6" Module (at Homepage) Activate "CRM Spare Table 6" Module (at Homepage) Status 0
Activate "Client Extra Properties 1" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 1" בכרטיס לקוח Status 0
Activate "Client Extra Properties 2" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 2" בכרטיס לקוח Status 0
Activate "Client Extra Properties 3" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 3" בכרטיס לקוח Status 0
Activate "Client Extra Properties 4" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 4" בכרטיס לקוח Status 0
Activate "Client Extra Properties 5" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 5" בכרטיס לקוח Status 0
Activate "Client Extra Properties 6" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 6" בכרטיס לקוח Status 0
Client Extra Properties Turn him to Active הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הלקוח ל-"אמיתי" Bool 0
Activate "Supplier Extra Properties 1" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 1" בכרטיס ספק Status 0
Activate "Supplier Extra Properties 2" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 2" בכרטיס ספק Status 0
Activate "Supplier Extra Properties 3" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 3" בכרטיס ספק Status 0
Activate "Supplier Extra Properties 4" הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 4" בכרטיס ספק Status 0
Supplier Extra Properties Turn him to Active הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הספק ל-"אמיתי" Bool 0
Activate Point of Sale Module הפעל מודול נקודת מכירה (קופה). בחירה בערך "כן", תהפוך את מודול "עמדת מכירה (קופה)" לזמין. Bool 0
Activate Construction Site Module הפעל מודול שיווק לאתרי בנייה. בחירה בערך "כן", תהפוך את מודול "אתרי בנייה" לזמין. Bool 0
Activate 3rd Party Billing Module הפעל מודול חיובים מצד שלישי Bool 0
Activate Trading Platforms Module Activate Trading Platforms Module Bool 0
Number Primary Accounts in High Range מספר חשבונות ראשיים בטווח הגבוה Bool 0
Number Clients in High Range מספר לקוחות בטווח הגבוה Bool 0
Number Suppliers in High Range מספר ספקים בטווח הגבוה Bool 0
Trading Data in Archive until date המועד האחרון עבורו נמצאים נתונים בארכיון. Date 0
Product Image #1 Title כותרת לתמונת מוצר 1 String 20
Product Image #2 Title כותרת לתמונת מוצר 2 String 20
Product Image #3 Title כותרת לתמונת מוצר 3 String 20
Product Image #2 Resolution (WxH) רזולוציה לתמונת מוצר 2 (WxH) String 9
Product Image #3 Resolution (WxH) רזולוציה לתמונת מוצר 3 (WxH) String 9
Enable Product Price History אפשר מחירון היסטורי ותמחיר ע"פ תאריך מהעבר. שדה דו ערכי. כאשר בוחרים ב"כן", המערכת מאפשרת שמירת מחירונים היסטוריים מספקים. המחירונים הינם למידע בלבד ולא ניתן להזמין מהם. כאשר בוחרים "לא", אין אפשרות לשמור מחירון היסטורי והתמחור הינו ע"פ מחירון אקטואלי בלבד. Bool 0
Enable Product Valid Suppliers List אפשר רשימת הצעות מחיר מספקים לכל פריט. שדה דו ערכי. כאשר בוחרים "כן" ניתן לראות בתוך פריט הצעות מחיר מספקים שונים. כאשר בוחרים "לא" יופיע רק המחיר הרשום במוצר. Bool 0
Offers are Valid for # Days כמות ימי תוקף לכל הצעת מחיר. כמה ימים הצעת מחיר תקפה ואינה מבוטלת באופן אוטומטי על ידי המערכת. הייפר שמה כברירת מחדל 14 ימים (ימים קלאנדרים לא ימי עבודה) עד למחיקת הצעת מחיר. ניתן לשנות מספר זה לכל מספר ימים אחר באופן פרטני, בעת יצירת הזמנה חדשה. Integer 0
Fields for "ERP New Order" popup window רשימת שדות לחלון "יצירת הצעה/הזמנה חדשה". בשדה זה יש לבחור שדות אשר יופיעו בחלון שיקפוץ בעת פתיחת הזמנה חדשה. את השדות שיתווספו יש לערוך לפי הצורך בעמוד ההזמנה. String 400
Order Prototype Virtual Menu Node ID אפשר לשונית "אב טיפוס" בהזמנות מצומת מספר. הוספת צומת עם מספר מק"טים המשפיעים על אופי ההזמנה. להוספת אפשרות זו פנה לבית התוכנה. Integer 0
Order Prototype Display Node Fields סוגי שדות לתצוגה על צמתים בעץ האב טיפוס. יש להגדיר אילו סוגי שדות מתוך מאפייני המוצר יוצגו . הגדרת השדות נעשית באמצעות רישום האותיות הבאות:
D = שדות דינאמיים שהוספו על ידי המשתמש.
Q = שדות כמות.
M = שדות המידות.
P = שדות המחיר.
W = שדות המשקל.
סדר רישום האותיות משמאל לימין יהיה סדר הופעת השדות בתצוגה.
String 5
Order Items Display Node Fields סוגי שדות לתצוגה על צמתים בעץ ההזמנה. יש להגדיר אילו סוגי שדות מתוך מאפייני המוצר יוצגו. הגדרת השדות נעשית באמצעות רישום האותיות הבאות:
D = שדות דינאמיים שהוספו על ידי המשתמש.
Q = שדות כמות.
M = שדות המידות.
P = שדות המחיר.
W = שדות המשקל.
סדר רישום האותיות משמאל לימין יהיה סדר הופעת השדות בתצוגה.
String 5
Order Items Display Node Fields for PP&C סוגי שדות לתצוגה על צמתים בעץ ההזמנה עבור תפ"י. יש להגדיר אילו סוגי שדות מתוך מאפייני המוצר יוצגו. הגדרת השדות נעשית באמצעות רישום האותיות הבאות:
D = שדות דינאמיים שהוספו על ידי המשתמש.
Q = שדות כמות.
M = שדות המידות.
P = שדות המחיר.
W = שדות המשקל.
סדר רישום האותיות משמאל לימין יהיה סדר הופעת השדות בתצוגה.
String 5
Order Default CAD File קובץ CAD ב.מ. להזמנות. הוספת קובץ נספח כברירת מחדל מתוך הקבצים שהועלו ל - Attachments & Templates, הניתן לפתיחה מההזמנה. עם זאת, ניתן יהיה לייבא כל קובץ אחר מהמחשב המקומי כנספח בעת יצירת הזמנה. String 30
How to use Order Subject in Tax Invoice אופן השימוש בשדה "נושא ההזמנה" בחשבוניות מס. Status 0
Enable "Order Content Import" Interface אפשר מימשק ליבוא תוכן הזמנה מתוכנה חיצונית Status 0
קישור אל רשימת הטבלאות