Database Table "hyp_Stockroom"

תיאור הטבלה

הגדרת רשימת המחסנים בארגון, פיסיים או מדומים (למטרות הנח"ש ו/או ניהול היצור).
כל מחסן ניתן לחלוקה לתתי איזורים - במקרה ויש חלוקה, זה המלאי ניספר בנפרד לכל תת איזור.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

מחסנים קיימים

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Stockroom Name שם המחסן. String 35
Description תיאור המ חסן. String 50
Type טיפוס המחסן:
חדר / מבנה יעודי / חנות - אחסון סטנדרטי של מוצרים. חנות יכולה להיות גם רכב הפצה.

פס יצור - כאשר מנפיקים רכיבים לפס היצור (לאחר הרכבה/שימוש המלאי יגרע).
וירטואלי (מדומה) - עבור מנהל החשבונות לביצוע פחת או כל שערוך חשבונאי אחר.
Status 0
Agency באיזה סניף נמצא המחסן. Status 0
Section List רשימת איזורי אחסון - לא חובה.
במקרה שיש חלוקה, המלאי ניספר בנפרד לכל תת איזור.
String 250
קישור אל רשימת הטבלאות