Database Table "hyp_Clients"

תיאור הטבלה

טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.
דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

לקוחות אמיתיים ולידים בטיפול

אחסון ארכיון (Archive)

לידים שאינם רלוונטיים. ניתן לעדכן בארכיון !

פריטים שנמחקו (Deleted)

בהתאם להרשאות ניתן למחוק תיק לקוח בתנאי שאין לו פגישות או מסמכי מכירות
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים
Client Number מספר לקוח Integer 0 Edit Read Only
Key Field
Agency סניף Status 0 Select
Title תואר String 15 SelectEdit
Last Name שם משפחה / חברה Name 50 Edit Mandatory
First Name שם פרטי Name 40 Edit
3rd Optional Name שם אמצעי / כינוי Name 40 Edit
Client Full Name שם הלקוח String 135 Edit Read Only
Email תיבת דואר אלקטרוני String 100 Edit
Web Page עמוד הבית String 60 Edit
1st Phone טלפון נייד Phone 20 Edit
2nd Phone טלפון במשרד Phone 20 Edit
3rd Phone טלפון בעדיפות 3 Phone 20 Edit
Fax פקס Phone 20 Edit
VoIP Phone טלפון אינטרנטי String 40 Edit
Street Address רחוב ומספר String 80 Edit
City עיר String 40 Edit
Region אזור String 40 Edit
Country ארץ String 40 Select
Zip Code מיקוד String 15 Edit
Building / Apartment / Office Instructions הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) String 80 Edit
Use a Different Mailing Address השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר String 160 TextMemo
Gender מין
רשימת ערכים:
--בחר--
זכר
נקבה
חברה פרטית
חברה ציבורית
Status 0 Select
Birthday תאריך לידה Date 0 SelectEdit
ID Number מספר זהות / ח.פ Serial 20 Edit Mandatory
ID Doc Type סוג מסמך זהות
רשימת ערכים:
--בחר--
תעודת זהות
דרכון
תעודת מסע
תעודה מהמנהל האזרחי
רישום חברה / תאגיד
עמותה
חברה זרה רשומה בישראל
Status 0 Select
ID Doc Valid Until תוקף תעודה מזהה Month 0 SelectEdit
Country Issuing ID הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות String 40 Select
Docs & Forms Language שפת מסמכים וטפסים Status 0 Select
Handling Status סטטוס הלקוח
רשימת ערכים:
חדש
מעקב
מעקב + פגישה / הצעת מחיר
הלקוח אינו מעוניין
לקוח אמיתי
לקוח אמיתי + מועדון / חוזה
לקוח מוקפא
Status 0 Select Read Only
Locked Name & ID נעילת שם ומספר זהות Bool 0 Edit Hidden
Read Only
Created On מועד יצירה FixDT 0 Edit Read Only
Created By נוצר על ידי String 40 Edit Read Only
Parent Client Account כרטיס לקוח הורה Integer 0 Edit Read Only
Parent Client Account Name שם לקוח הורה String 135 PopupList
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה Bool 0 Select
Middleman Account מספר חשבון המתווך Integer 0 Edit Read Only
Middleman Name שם המתווך String 135 PopupList
Middleman Contact Person איש קשר מטעם המתווך String 135 PopupList
Use Currency by Default כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע String 4 Select Mandatory
Committed to pay VAT מחויב לשלם מע"מ Bool 0 Select
Produce International Documents by Default הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל Bool 0 Select
Send Official Documents to Primary Email שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית Bool 0 Select
Print prices on delivery notes הדפס מחירים בתעודות משלוח Bool 0 Select
Default Payment Terms תנאי תשלום ברירת מחדל
רשימת ערכים:
מזומן
אשראי מיום ההזמנה
אשראי שוטף פלוס
תשלומים חודשיים
קונסיגנציה
ללא (מחוץ לגבייה)
Status 0 Select
Credit Months חודשי אשראי Integer 0 Edit
Credit Days ימי אשראי Integer 0 Edit
Export Account to 3rd party מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה Integer 0 Edit
Gov Tax Authorities ID מזהה ברשויות המס String 20 Edit
Money Laundering הלבנת הון
רשימת ערכים:
--בחר--
זוהה מרחוק (אינטרנט)
זוהה פנים מול פנים
חשבון בנק ב-"מערכת סגורה"
ללא רגולציה
Status 0 Select
SEC Regulation פיקוח רשות ניירות ערך
רשימת ערכים:
רגיל
ללא רגולציה
Status 0 Select
Industry Classification Code מספר ענף תעשייה Integer 0 Edit Read Only
Industry Classification ענף תעשייה String 100 PopupList
Contract CID Counter Integer 0 Edit Hidden
Read Only
GIS Latitude Real 0 Edit Read Only
GIS Longitude Real 0 Edit Read Only
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only
Website Password סיסמא לאתר האינטרנט String 50 Edit Hidden
Read Only
Website EMail Verification Status מצב וידוי כתובת דוא"ל ראשית Status 0 Select Hidden
Read Only
Website Phone Verification Status מצב וידוי טלפון (נייד) ראשי Status 0 Select Hidden
Read Only
Website Last Token String 10 Edit Hidden
Read Only
Website Hidden Script Monetary Trans Auth String 1 Edit Hidden
Read Only
Website Shop / TP Activity פעילות בחנות אינטרנטית / TP
רשימת ערכים:
חשבון סגור
לקריאה בלבד
חשבון פעיל
Status 0 Select
Website Registration Flags String 5 Edit Hidden
Read Only
Role for Loan Module תפקיד במודול הלוואות
רשימת ערכים:
ללא
מבקש מימון
חייב (משלם)
משקיע
Status 0 Select
Default Sales Agent סוכן מכירות ב.מ. String 40 PopupList
Default Relationship Manager מנהל תיק לקוח ב.מ. String 40 PopupList
Spare Agent 1 String 40 PopupList
Spare Agent 2 String 40 PopupList
Spare Agent 3 String 40 PopupList
Price List מחירון String 50 Select
Accept Commercial Info by these channles מסכים לקבל מידע שיווקי בערוצים הבאים
רשימת ערכים:
אסור לשלוח אליו חומר שיווקי
סמס
דוא"ל
סמס + דוא"ל
דואר רגיל
מותר בכל הערוצים
Status 0 Select
Popup Serious Note הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח String 160 Edit
Relationship Abstract תקציר האירועים האחרונים String 1000 Memo Read Only
Last Phone call On מועד שיחת טלפון אחרונה FixDT 0 Edit Read Only
Last Phone call By שיחת טלפון אחרונה על ידי String 40 Edit Read Only
Last Phone call / Try to call Result סטאטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון
רשימת ערכים:
--אין שיחה עדיין--
אין תשובה
השארתי הודעה
שיחה קצרה
שיחה עם תוכן
Status 0 Select Read Only
Next Phone call On מועד שיחת הטלפון הבאה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Next Phone call By שיחת הטלפון הבאה על ידי String 40 Edit Read Only
Last Contact On מועד המגע האחרון FixDT 0 Edit Read Only
Last Meeting On מועד הפגישה האחרונה FixDT 0 Edit Read Only
First Meeting On מועד הפגישה הראשונה FixDT 0 Edit Read Only
First Price Quotation On מועד הצעת מחיר ראשונה Status 0 Select Read Only
Became a Real Client On Date תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי Date 0 SelectEdit Read Only
Not Interested Reason מדוע הלקוח אינו מעוניין
רשימת ערכים:
--בחר--
יקר מידי ללקוח
לא מה שהלקוח דמיין / ציפה
מעדיף את המתחרה שלנו
לא הבין את הקמפיין
Status 0 Select Read Only
Assigned by Wizard On מועד הקצאה אחרונה דרך האשף FixDT 0 Edit Read Only
Lead Supplier הליד הגיע דרך String 60 Select
Lead Status סטטוס ליד Status 0 Select
Mandatory Documents מילוי מסמכים חיוניים
רשימת ערכים:
לא נבחן עדיין
ריק (אין קבצים)
חסרים קבצים
קבצים הועלו
Status 0 Select
Review Status מצב סקירה
רשימת ערכים:
אין צורך לסקור
ממתין
הקובץ מאושר
הקובץ נדחה / שגוי
Status 0 Select
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Price Index Linkage Definition"

תיאור הטבלה

רשימת המדדים בהם החברה משתמשת.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים
Index ID מספר מדד Integer 0 Edit Read Only
Key Field
Country ארץ String 40 SelectEdit Mandatory
Index Title כותרת המדד String 50 Edit Mandatory
Manual הזנה ידנית Bool 0 Select
קישור אל רשימת הטבלאות