Database Table "hyp_Server Side Automations Settings"

תיאור הטבלה

טבלת הגדרות ליישומים בצד השרת ואתר האינטרנט של הייפר

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Main Key מפתח רשומה String 2
Default Agency סניף ברירת מחדל לאוטומציות, כאשר לא ברור לאיזה סניף שייך הלקוח / הספק / הפעילות !
עבור קליטת לקוחות חדשים (לידים), זה יהיה הסניף אלא אם הועבר שדה סניף ברשומה.
Status 0
Default Translation Language בחירת שפה ראשית עבור הפלטים של השרת, אלא אם הפלט מוגדר על פי רשומת לקוח או ספק (כמו בהפקת מסמכים). Status 0
Default Public Email Address תיבת הדואר הראשית שממנה ישלחו תכתובות, אלא אם הפלט מוגדר לפי סניף המשוייך אל הלקוח או הספק (לסניף יכולה להיות מוגדרת תיבה ציבורית אחרת). String 80
Default SMS "Sent From" Number מספר הטלפון הראשי שממנו ישלחו תכתובות, אלא אם הפלט מוגדר לפי סניף המשוייך אל לקוח או ספק (לסניף ניתן להגדיר מספר טלפון שונה). Phone 20
Use Recent on GMAIL בקריאת דוא"ל מחשבונות gmail, האם להשתמש במנגנון Recent שמאפשר סנכרון על 60 ימי הפעילות האחרונים, גם בדואר נכנס וגם ביוצא. Bool 0
Delete Retrieved EMail Messages האם לאפשר מחיקת מיילים, על פי ההגדרות בתיבות עצמן. ברירת המחדל לשדה הוא "Yes" ואז ההחלטה תלוייה בהגדרה של כל תיבה בהייפר.
עם זאת, ניתן למנוע באופן גורף מחיקה של מיילים בכל התיבות, תוך התעלמות מוחלטת מההגדרות של התיבות בהייפר.
ההגדרה הזאת נועדה לשימושים במקרים חריגים של בחינת תקלות ושלבי הטמעה ראשוניים.
Bool 0
TP Module: Create P&L journal entries האם ליצור פקודות יומן אוטומטיות על פי נתוני המסחר בפלטפורמות המחוברות להייפר.
קיימת תמיכה גם בקרנות גידור (קרא עמוד הדרכה בנושא).
Status 0
TP Module: Produce Statements האם להפיק תצהירים למשקיעים באופן אוטומטי ? ואם כן, אז באיזה תזמון ? Status 0
TP Module: Statements Features במידה והייפר מפיקה תצהירים למשקיעים, בשדה זה ניתן לבחור אפשרויות שונות בנוגע לתוכן התצהירים (קרא עמוד הדרכה בנושא זה). String 500
TP Module: Custom Hour of Daily process (UTC) באיזו שעה לבצע את הפעולות הקשורות ב- Trading Platforms ?
מדובר בעיבוד טורי של פקודות היומן ואח"כ הפקת התצהירים.
יש לשים לב שהעיבוד אינו מתנגש עם העיבוד הלילי של שאר המודולים כפי שיוגדר בשדה הבא (יש לרווח לפחות שעה בין התהליכים).
שעת העיבוד חייבת להיות לפחות חצי שעה לאחר ה-Mark to Market האחרון בשרתי המסחר !
Hour 0
CRM & ERP: Custom Hour of Daily process (UTC) מאפשר למנהל המערכת לשנות את השעה בה הייפר מבצעת את העיבודים היומיים שלה. Hour 0
Digital Signature Thumbprint מפתח חתימה דיגיטלית עבור החברה. אם השדה ריק אזי הייפר לא תאפשר חתימה ושליחת מסמכים דיגיטליים. String 80
X.509 Certificate is installed and valid until תאריך התוקף של החתימה הדיגיטלית, מומלץ להזין יום אחת לפני התאריך בחתימה.
הייפר תתריע 3 חודשים לקראת תפוגת החתימה.
Date 0
Daily Statement Production תאריך הפקת תצהיר יומי אחרון ללקוחות, בהתאם למודול שהותקן (קרא הדרכה בנפרד).
תיקון ערך כאן נדרש רק כאשר מבקשים להפיק מחדש תצהירים ללקוחות.
Date 0
Fortnightly Statement Production תאריך הפקת תצהיר דו שבועי אחרון ללקוחות, בהתאם למודול שהותקן (קרא הדרכה בנפרד).
תיקון ערך כאן נדרש רק כאשר מבקשים להפיק מחדש תצהירים ללקוחות.
Date 0
Monthly Statement Production תאריך הפקת תצהיר חודשי אחרון ללקוחות, בהתאם למודול שהותקן (קרא הדרכה בנפרד).
תיקון ערך כאן נדרש רק כאשר מבקשים להפיק מחדש תצהירים ללקוחות.
Date 0
Import Symbols Feed from SYE String 50
Website API Token String עבור ממשק ה-web של הייפר, מומלץ להוסיף מחרוזת הזדהות אשר "תישמר בסוד בין התוכנה המתחברת לבין הייפר".
כך ניתן לסנן בקלות ניסיונות פריצה / הטעיה. השדה אינו חובה.
String 20
Accept Client Age above # years Integer 0
New Client Dup-Check by Status 0
When an Exist client try to register again Status 0
Identify Owner Accounts Status 0
Website English Title String 20
Website Session Timeout # Minutes Integer 0
Website BCC Every Mail to String 120
Website Purpose String 200
Website Registration Steps String 300
Website Account Verification Status 0
Website Login System Status 0
Website Disable Functions String 1000
Website Payments Interface String 200
Website Limit New Client Payment Status 0
Website Withdraw Request Page String 120
Website Create TP Account on NEW client reg Status 0
Website Create multiple TP Real accounts upto Integer 0
הצג רשימת טבלאות