ניהול פיקדונות נושאי ריבית

המודול מיועד לברוקר (מתווך) המנהל פיקדונות עבור לקוחותיו ומתכסה (אופציונלי) אצל ספק נזילות. מטרות המודול הנן: ליצור חוזה (PDF) ללקוח, לנהל מעקב פשוט וליצור פקודות יומן בשלבים הנכונים.
הדרך הנכונה ללמד מתחילה בהבנת רשימת השדות ורק אח"כ נוכל להסביר את ניהול התהליך.


הסבר על שדות ניהול הכסף

שם השדה תיאור
סכום קרן
מטבע
סכום הקרן המופקד ומטבע הפיקדון, זהו המטבע שבו מקבלים בסוף את התמורה כולל הרווח / הפסד.
תאריך הפקדה תאריך התחלת הפיקדון, לחישוב תקופת הריבית וגם לקביעת שער בסיס להצמדה וגם זהו יום לקיחת הקרן מחשבון הלקוח.
תאריך משיכה תאריך סיום הפיקדון, לחישוב תקופת הריבית וגם לקביעת שער הסיום להצמדה וגם זהו יום החזרת הקרן והרווח לחשבון הלקוח.
אורך חיי הפיקדון (ימים קלנדריים) כמות הימים בין שני התאריכים הנ"ל, לפי 365 או 360 ימים בשנה (ראה שדה בהמשך).
בכל מקרה בשנה מעוברת, היום ה- 29 לחודש פברואר נספר כיום נוסף באורך חיי הפיקדון.
% ריבית שנתית ריבית קבועה, ידועה מראש באחוזים לעומת קרן הפיקדון.
ריבית 360 ימים צורת חישוב אורך חיי הפיקדון. שדה בוליאני, לא = 365 ימים בשנה.
השדה גם קובע האם לחלק את כמות הימים ב- 360 או ב- 365 (כי הריבית היא שנתית).
% עמלת ניהול ערך באחוזים מסכום הקרן.
עמלת ניהול תמיד במטבע הפיקדון. השדה מציג את החישוב של האחוז מהשדה הקודם, או מאפשר הקלדת סכום ידני אם השדה הקודם מאופס.
עמלה אחרת עמלה ידנית נוספת, במטבע הפיקדון.
הצמדה למדד בחירת הצמדה של קרן הפיקדון למדד סטטיסטי (כגון מדד המחירים לצרכן של למ"ס) או לריבית בנק מרכזי.
הצמדה למטבע אחר בחירת הצמדה של קרן הפיקדון למטבע אחר בשערים יציגים בלבד.
אפשר לבחור הצמדה רק באחד משני השדות הללו. בחירת ערך בשדה אחד מאפסת את השני.
שער הצמדה למטבע ביום ההפקדה
שער הצמדה למטבע ביום הפירעון
שני השדות לקריאה בלבד, מתמלאים אוטומטית מטבלאות השערים (של הייפר) לפי השדה "תאריך הפקדה" או "תאריך משיכה" בהתאמה.
 • ב-"הצמדה למדד": זהו שער האחרון שפורסם על ידי הלמ"ס או בנק ישראל בתאריך הרלוונטי.
 • ב-"הצמדה למטבע אחר": זהו שער ההמרה היציג ליום ההפקדה/המשיכה ממטבע ההצמדה למטבע הפיקדון.
סכום מזומן להפקדה שדה מחושב לקריאה בלבד. רלוונטי רק כאשר הפיקדון מוצמד למטבע אחר זהו סכום התזרים (גם אצל ספק הנזילות).
כלומר זהו הסכום אשר יופקד בפועל וממנו תינתן הריבית (פיקדון צמוד למטבע אחר מניב ריבית במטבע האחר) ולכן גם רווח הריבית כפוף ל- "שער הצמדה למטבע ביום הפירעון".
סה"כ ריבית רווח ריבית של הלקוח, בלי קשר להצמדה של הקרן, תמיד במטבע הפיקדון.
סך כל העמלות סה"כ עמלות ביחס לקרן, תמיד במטבע הפיקדון.
סה"כ הצמדה חישוב רווח/הפסד במטבע הפיקדון, בגין הצמדה למדד (אחת משתי השיטות לעיל), על הקרן בלבד.
רווח סופי רווח שנותר ללקוח במטבע הפיקדון = סיכום שלושת השדות לעיל.
* במקרה ש- "האופציה מומשה ביום הפירעון" (ראה כותרת באה בעמוד זה), השדה יכיל גם חישוב רווח/הפסד כתוצאה מהמימוש במטבע הפיקדון. החישוב דרוש לצורך ניכוי מס.
% רווח סופי ערך השדה רווח סופי חלקי קרן הפיקדון. נזכיר כי ערכי כל השדות הינם במטבע ההפקדה ולכן החישוב הוא פשוט.
XIRR % בהמשך לשדה הקודם, כאן מציגים חישוב XIRR תזרימי מ- "תאריך הפקדה" ועד "תאריך משיכה".

אופציה להמרת מטבע בסוף הפיקדון

השדות הבאים מאפשרים לשרשר אופציה להמרת מטבע בסוף הפיקדון לפי שער טריגר.
שימו לב שהמודול הזה מנהל רק את צד הלקוח ועליכם להזין את האופציה מול ספק הנזילות במודול ניהול עסקאות מטח.
שם השדה תיאור
אופציה להמרת הקרן למטבע אם בחרת מטבע בשדה השדה (שונה כמובן ממטבע הפיקדון), הייפר תנהל ותדפיס ללקוח אופציה להמרה בפירעון.
ההתחייבות החוזית היא מראש על קרן הפיקדון ובלי קשר לרווח או הפסד (אפשרי) של הפיקדון אשר יועבר בנפרד לחשבון של הלקוח.
שימו לב שאם הלקוח הפסיד לעומת הקרן, אזי ייווצר לו חוב בחשבון הלקוח במטבע הפיקדון ועדיין מימוש האופציה במלואה.
שער טריגר לאופציה שער המרה = טריגר אופציה בהתאם לשדה הבא.
מימוש האופציה אם שער השוק הוא קובע את הטקסט בחוזה הלקוח. האם המימוש יהיה כאשר שער השוק הוא "מתחת הטריגר" או "מעל הטריגר".
האופציה מומשה ביום הפירעון הייפר לא מחליטה האם אופציה מומשה. יש כאן תלות בספק הנזילות ולכן יש להזין ידנית (או API) מה עלה בגורלה של האופציה.
זהו שדה בוליאני, אם ערכו "כן" אזי הייפר תרשום פקודת המרה נפרדת בחשבון הלקוח (מול חשבון המרות), תמיד לאחר פקודת הסגירה של הפיקדון (במטבע הפיקדון).
סכום לאחר מימוש אופציה חישוב מראש של הסכום אשר ימסר ללקוח במקום קרן הפיקדון, במידה והאופציה תמומש.

הסבר על שדות ספק נזילות

השדות רלוונטיים רק כאשר הפיקדון שייך ללקוח. בפיקדון נוסטרו אין להזין את השדות הללו.
שם השדה תיאור
חשבון ספק נזילות (בנק)
מספר חשבון נזילות
חשבון העו"ש התזרימי בו בוצעה ההתכסות (חשבון ראשיתי בהייפר). מכאן יגרע הכסף בהקמת הפיקדון...
חשבון "חניה" ספק נזילות לכל חשבון עוש תזרימי צריך שיהיה חשבון נוסף אשר מייצג את הפיקדונות הפעילים בו (הבנק עצמו מחזיק תת חשבון נפרד לכל פיקדון).
אופן הקישור בהגדרת החשבונות הראשיתיים הוא באמצעות הערה "חניון פיקדון" או "Deposit Parking" ואחריה רווח (ואפשר כל מלל נוסף) והעיקר מספר חשבון ראשיתי של החניון.
הייפר מפענת לבד את הקישור בעת בחירת ספק נזילות או כאשר הלקוח הראשי הוא חשבון עו"ש.
% ריבית ספק נזילות ריבית התכסות קבועה ידועה מראש, במטבע הפיקדון או ההצמדה (במקרה של הצמדה למטח).
סימול פיקדון אצל ספק הנזילות שדה טקסט חופשי, סימול הפיקדון באתר הבנק.
רווח צפוי אצל ספק הנזילות חישוב הרווח המצופה מספק הנזילות - במטבע הפיקדון או ההצמדה (במקרה של הצמדה למטח).
במקרה של הצמדה למדד סטטיסטי (למ"ס) השדה הזה יכלול גם את הרווח/הפסד על הקרן מעצם ההצמדה למדד (חיבור בין ריבית נקיה להצמדה על הקרן).
רווח אמיתי אצל ספק הנזילות הזנה ידנית של הרווח/הפסד האמיתי מספק הנזילות - במטבע הפיקדון או ההצמדה (במקרה של הצמדה למטח).

הסבר על שדות קשרי לקוחות, שיווק ואחרים

שם השדה תיאור
מספר פיקדון מספר רץ במערכת הייפר. לא קשור לעולם החיצוני.
סטטוס טיפול אנו מתיחסים למשמעות השדה, ניהול התהליך מוסבר בהמשך העמוד (לחצני פעולה).
 • חוזה חדש / הצעה: הלקוח הסכים והתחייב מול הדילר, כעת על צוות התפעול להשלים מידע ולגבות את קרן הפיקדון.
  במקרה של פיקדון עו"ש, עדיין נידרש אישור הפעלה והפקדה ראשונה.
 • פיקדון פעיל: נוצרו פקודות יומן ונשלח החוזה ללקוח. כעת מחכים ליום סיום הפיקדון.
  במקרה של פיקדון עו"ש, זהו הסטטוס במצב שיש יתרה ללקוח.
 • הסתיים בהצלחה: הפיקדון נסגר בהצלחה בהתאם לחוזה. כל היתרות הועברו לחשבונות הנזילות / לקוח.
 • שבור - מחכה להחלטה: ממש על פי המלל, המשתמש יכול להזין כל פרמטר שיחפוץ באופן חופשי.
 • שבור וסגור: הפיקדון נסגר (כולל פקודות יומן) לפי התנאים של השבירה.
מספר הלקוח
שם הלקוח
הלקוח הוא בעל הפיקדון ומקבל הרווח. ניתן לבחור כאן ספק נזילות עבור פיקדון בתיק הנוסטרו של החברה.
איש קשר מבצע הפעולה מצד הלקוח - נדרש רק עבור דוחות הלבנת הון.
שפה שפת הממשק מול הלקוח. כרגע המודול תומך בעברית בלבד, בהדפסות ללקוח.
הערות זהירות: בלוק הערות להדפסה ללקוח! במסגרת החוזה. כי אי אפשר באמת לכסות את כל הניסוחים בתכנות מראש.
הערות פנימיות את כל מידע הפנים יש להזין כאן. השדה אינו נחשף החוצה.
מועד שליחת חוזה ללקוח
החוזה נשלח על ידי
השדות מתייחסים לפעם האחרונה בה נשלח חוזה ללקוח. שכן המודול תומך בעדכוני חוזה, בעיקר במקרה של שבירה.
סוכן מכירות חלוקת עמלה פנים ארגונית.
עמלה למשווק חיצוני רשומת מתווך מטבלת הספקים של הייפר.
אחוז עמלה למשווק זהירות: זהו אחוז הקצאה מקרן הפיקדון. בד"כ תשלום עמלה מתבסס על פרומיל מהכסף שגוייס.
סכום עמלה למשווק השדה מציג את החישוב של השדה הקודם או מאפשר הזנה ידנית של עמלה למשווק. הסכום כאן תמיד במטבע קרן הפיקדון.
תשלום עמלה שדה אישור תשלום העמלה למשווק, בלי אישור כאן העמלה לא תיכנס לדוח בתיק הספק.
שלושה ערכים אפשריים לבחירה: ממתין לאישור / מאושר לתשלום / נדחה - אין לשלם !

הוראות הפעלה

הלחצנים במודול מתחלקים לשתי קבוצות: ניהול מסמך וניהול תהליך הפיקדון. קודם נלמד לנהל את המסמך, ראה לחצנים בפינה השמאלית העליונה:
ביטול סגירת העמוד ושחרור הנעילה הלוגית על הרשומה. במידה וישנם שינויים שלא נשמרו, יופיע דיאלוג אזהרה. הלחצן הזה הוא האפשרות היחידה לסגור את העמוד מבלי לשמור שינויים.
שמור לחצן שמירה (בלי לסגור את העמוד). בטרם השמירה מתבצעות בדיקת שדות חובה ובדיקות לוגיות.
שמור וסגור סגירה של העמוד לאחר שמירה מוצלחת.
הדפסה הלחצן מדפיס העתק חוזה עבור פיקדון שכבר אושר ללקוח.
יומן שינויים מציג את יומן השינויים והפעולות בעסקה.
ערוך את העסקה הלחצן מאפשר לערוך מחדש את פרטי הפיקדון ולתקן את פקודת היומן הראשונה ("החניית הכסף").
עריכה מחדש מחייבת ללחוץ שוב על "התחל פיקדון" ובכך ישלח ללקוח חוזה מעודכן !
יש לאפשר את הלחצן רק למנהלים של חדר המסחר.
מחק הלחצן מוחק את הפיקדון ומבטל את פקודות היומן הקשורות אליו.
יש לאפשר את הלחצן רק למנהל בכיר.

* נציין שבאיפיון קיים פיקדון מסוג "חשבון עובר ושב" אשר מחשב את הריבית על היתרה היומית. היכולות האלו לא פותחו עדיין.

ניהול תהליך "חוזה ידוע מראש"

חוזה ידוע מראש, יש לו תאריך התחלה ותאריך סיום. בין התאריכים יתכן מצב של שבירה לבקשת הלקוח.
בלשונית "ביצוע" הייפר חושפת בפני המשתמש את יתרות הלקוח ואת הלחצנים האפשריים לשימוש בהתאם למצב הפיקדון.
תצוגת היתרה (מרקר צהוב בצילום) משקפת רק את פקודות היומן, מבלי להתייחס למסגרת אשראי ולבטחונות אחרים. קליק כפול על השורה גורם לריענון (שאילתה מחדש).
כעת נסקור את כל הלחצנים הקיימים בקוד, שים לב להערות על תהליכים אוטומטיים בצד השרת:

התחל פיקדון הלחצן זמין בסטטוס "הצעה / חוזה חדש". הלקוח הסכים והתחייב מול הדילר, כעת על צוות התפעול להשלים מידע ולגבות את קרן הפיקדון.
 1. בדיקת שדות חובה ברמה 2 !   (עד כה נבחנו רק ברמה 1) ובדיקה חשבונאית לרבות תקופת הפיקדון.
 2. הפקת טופס הפיקדון בתצוגה לפני הדפסה. על המשתמש לאשר את כל הפרטים.
  אגב השלב הזה מתבצע רק עבור לקוחות ורק לאחר עריכה של שדות מהותיים, אחרת הייפר תדלג על ההפקה.
 3. בדיקה האם ללקוח יש מספיק כסף להפקדה. כרגע אין אכיפה בנושא ואם חסר כסף הייפר מסתפקת בבקשת אישור פשוטה.
 4. רישום פקודת יומן חיוב לקוח, זיכוי "חניון לקוחות".
  אם הלקוח חייב בתשלום עמלות, הן יגבו מחשבונו כעת (חיוב לקוח, זיכוי הכנסות מעמלות).
 5. במקרה שמוזן ספק נזילות, תירשם פקודת יומן לחיוב חשבון הפיקדונות בבנק וזיכוי חשבון עו"ש מקושר (לצורך מאזן מנהלים שני חשבונות בהייפר בכדי למדוד יתרות עוש מול פיקדונות).
 6. שליחת חוזה פיקדון ללקוח בדואר אלקטרוני. אם הלקוח הוא ספק נזילות (תיק נוסטרו), אזי לא ייווצר חוזה.
שבור פיקדון הלחצן מכניס את הפיקדון למצב עריכה מלא, הפעם תחת סטטוס "שבור", בלי לגעת בפקודות היומן על פתיחת הפיקדון.
השדה "תאריך משיכה" יקבל את הערך של היום.
כעת אתה יכול להכניס את כל הפרטים על שבירת החוזה. להחליט האם לתת ללקוח ריבית, או אפילו לקנוס אותו בעמלה.
לאחר שהכל מוכן, לחץ על "סיים פיקדון". שים לב שאפשר לשמור פיקדון בסטטוס שבור ולחזור אליו בעתיד לאחר החלטה סופית.
סיים פיקדון הלחצן זמין בסטטוס "פיקדון פעיל" או "שבור". כרגע כל הפיקדונות נסגרים ידנית.
 1. בדיקת שדות חובה ברמה 2 ותקינות חישוב רווח/הפסד.
 2. אם מדובר בפיקדון נוסטרו (התכסות בלבד), אז יופיע דיאלוג פשוט לאישור. אחרת עבור לקוח:
  יופק טופס הפיקדון - "הודעה על פירעון" בתצוגה לפני הדפסה. על המשתמש לאשר את כל הפרטים.
 3. אם מדובר בפיקדון שבור: פקודות היומן של התחלת הפיקדון (הפקדה + עמלה) ירשמו מחדש בכדי לשקף שינויים.
 4. רישום פקודת יומן זיכוי לקוח וחיוב "חניון לקוחות" - על כל קרן הפיקדון כפי שהייתה במקור !
  אם הפיקדון היה מוצמד למטבע אחר, אזי תירשם כאן פקודת המרה הפעם בשער אחר. במקרה הזה חלק מהרווח/הפסד מבוטא בקרן !
 5. תוספת לפקודה האחרונה לזיכוי או חיוב הלקוח בגין הריבית במטבע הפיקדון (והצמדה ללמ"ס), כנגד החשבון "הכנסות מריבית בהלוואות".
 6. אם היתה התכסות בפיקדון הזה, אזי תירשם פקודת פירעון חובה חן עו"ש וזכות חניון עו"ש בבנק. קרן הפיקדון תמיד חוזרת בשלמותה בשורה הראשונה.
  שימו לב שבבנק הייפר רושמת את הרווח או ההפסד בשורה נפרדת, בין העו"ש לבין החשבון "הכנסות מריבית בהלוואות".
  בעסקה סטנדרטית בה גם הדילר מרוויח בבנק וגם הלקוח, ההפרש בין הרווחים (כולל הצמדה) יכלא בחשבון "הכנסות מריבית בהלוואות".
 7. אם הוגדרה אופציה להמרת קרן הפיקדון למטבע אחר, וערך השדה "האופציה מומשה ביום הפירעון" הינו "כן" (True), אזי תירשם פקודת יומן נפרדת להמרת קרן הפיקדון.
  הפקודה תירשם מחשבון הלקוח, לחשבון המרות ואז בחזרה לחן הלקוח.
 8. טופס פירעון ישלח בדוא"ל ללקוח.
 9. הפעלת ניכוי מס במקור בסוף התהליך.