Database Table "hyp_TPM Open Positions"

תיאור הטבלה

טבלת תיעוד העסקאות הפתוחות של לקוחות הארגון במערכות המסחר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל העסקאות כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא לשימוש ואמור להיות ריק

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא לשימוש ואמור להיות ריק
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Number מספר לקוח או ספק (נזילות) Integer 0
Trade ID מספר עסקה. מפתח חד ערכי, מספר עסקה בתוכנת המסחר, יתכן שקלול עם מזהה נוסף במקרה של מערכות מורכבות
(קרא אודות Deal ID).
Real 0
Open Time מועד פתיחת העסקה, לפי שעון פלטפורמת המסחר. FixDT 0
Command פקודת מסחר. שדה טקסט, יכול לכלול הרבה ערכים אך רק שניים מוכרים על ידי הייפר כעסקאות אמיתיות: 'BUY' ו- 'SELL'. String 15
Symbol שם הנכס / המכשיר הפיננסי, כפי שמופיע בתוכנת המסחר. String 25
Open Price מחיר פתיחת העסקה, לאחר התאמות להגדרות הלקוח הסוחר. Real 0
Volume כמות הנכס / המכשיר הנסחר בעסקה, ביחידת מדידה של העולם האמיתי (לדוגמא: הערך 1 = חבית נפט אחת). ערכו תמיד חיובי. Real 0
Last Price מחיר אחרון (ציטוט). ע"פ הערך הזה מחושב הרווח / הפסד הנוכחי של העסקה. Real 0
Trade P&L רווח / הפסד נטו (הפרש שערים). רווח או הפסד כתוצאה מהפרש המחירים בלבד - מומר למטבע חשבון הלקוח. Money 0
Swap/Cost עלויות העסקה. ריבית ועמלה ומס בגין ביצוע העסקה - מומר למטבע חשבון הלקוח. ערך שלילי מייצג הוצאה ויתכן ערך חיובי (רווח על ריבית). Money 0
Total P&L סה"כ רווח או הפסד לאחר העמסת עלויות [Trade P&L] + [Swap/Cost], במטבע החשבון של הלקוח. Money 0
Comment טקסט הערה מפלטפורמת המסחר. String 32
Stop Loss שער Stop Loss (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Take Profit שער Take Profit (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Symbol A שם ידידותי (אחיד לכל הארגון) של הנכס הנרכש במכשיר הפיננסי. String 15
Symbol B סימול בינ"ל של המטבע שבאמצעותו רוכשים את הנכס במכשיר הפיננסי. String 5
Symbol A Volume כמות הנכס הנרכש. ערך זהה לשדה Volume, אבל יהיה שלילי אם העסקה הינה מכירה (Command = SELL).
* ערך השדה הזה עלול להיות שגוי בגלל תחזוקה לקוייה של טבלת המכשירים.
Real 0
Symbol B Volume כמות מטבע הרכישה. החשיפה הכמותית למטבע שבו בוצעה העסקה.
החישוב [Symbol A Volume] * [-1] * [Open Price]
Real 0
Volume in Lots כמות מכשיר המסחר בעסקה, כפי שנרשמה בתוכנת המסחר. בעולם ה-CFD מייצג את כמות החוזים. Real 0
Trade P&L in Pips ההפרש בין מחיר הפתיחה למחיר הסגירה של העסקה, על פי כיוון העסקה Buy או Sell.
ערך חיובי מייצג רווח ללקוח.
Real 0
Trade P&L by Symbol רווח/הפסד נטו במטבע הרכישה.
תצוגה של החישוב [Volume] * [Trade P&L in Pips].
Real 0
Trading Account מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג Integer. Integer 0
Last Update מועד העדכון האחרון של הרשומה (או חישוב ערכים מחדש) על ידי יישום היבוא שלנו, בשעון UTC ! FixDT 0
Data Source מקור המידע: מזהה שרת המסחר ברשימת המערכות המחוברות אל הייפר. String 2
Position ID מזהה פוזיציה.
במערכות המנהלות פוזיציות והוראות בנפרד, שדה זה יכיל את מספר הפוזיציה המשותף לכל ההוראות.
בחיבור אל MT4, הייפר שומרת שרשור סגירה חלקית של עסקאות, כך שהשדה הזה מכיל את מספר העסקה שהתחילה את השרשור.
Real 0
Deal ID מספר הוראה / עסקה. השדה המשלים לשדה "מזהה פוזיציה" (Position ID).
בחיבור אל MT4 ובמקרה של סגירה בחלקים, השדה הזה יכיל את מספר העסקה הקודמת, שסגירתה גרמה ליצירת הרשומה הנוכחית.
עבור העסקה הראשונה שנסגרת (מספרה הוא מספר העסקה המקורית שהתחילה את הכל), ערך השדה יהיה אפס !
Real 0
Hyper Status Flag סטאטוס עסקה פנימי (תו בודד):
ריק = עסקה רגילה ותקינה.
I = עסקה עתידית (טריגר).
D = עסקה שנמחקה מהפלטפורמה.
M = עסקה שנסגרה בגלל מחסור בבטחונות (כסף).
String 1
Open Trade Convertion Rate שער ההמרה ממטבע הרכישה של הנכס (Symbol B) למטבע החשבון של הלקוח - בזמן פתיחת העסקה. Real 0
Commission רק העמלה בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Money 0
Swap רק הריבית בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Money 0
Commission USD רק העמלה בנפרד מומרת לדולר ע"פ השער במועד הפתיחה. Money 0
Swap USD רק הריבית בנפרד מומרת לדולר ע"פ השער במועד הסגירה. Money 0
Total P&L USD סה"כ רווח או הפסד של העסקה (כולל ריבית ועמלה) - מומר למטבע USD בשער הסמוך לזמן הסגירה. Money 0
Spread at Open הפרש המחירים (בין BID ל-ASK) ברגע פתיחת העסקה. Real 0
Open Spread in Deposit Currency סה"כ מרווח (בעת הפתיחה) במטבע הלקוח.
[Volume] * [Spread at Open] מומר למטבע החשבון של הלקוח ע"פ המחירים במועד הפתיחה.
Money 0
Open Spread in USD סה"כ מרווח (בעת הפתיחה) בדולר, [Volume] * [Spread at Open] מומר לדולר ע"פ המחירים במועד הפתיחה. Money 0
Open Trade Volume in USD מחזור פתיחה ב-USD = ערך ה- Volume מוכפל במחיר הפתיחה ואז מומר לדולר ע"פ השער במועד הפתיחה. Money 0
TP Open Volume Backup גיבוי כמות בפתיחת העסקה בפלטפורמה. רק במועד הוספת הרשומה להייפר וב-Lots (ללא הכפלה בגודל החוזה). Real 0
Open Time UTC מועד פתיחת העסקה, לפי שעון UTC.
* ערך השדה הזה עלול להיות שגוי בגלל תחזוקה לקוייה של טבלת המערכות המסחר המקושרות - בהייפר עצמה.
FixDT 0
Trading Account String מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג String. String 15
Spread at Open to Deposit Currency Convertion Rate גיבוי שער ההמרה ממטבע הרכישה (Symbol B) למטבע החשבון של הלקוח. Real 0
Spread at Open to USD Convertion Rate גיבוי שער ההמרה ממטבע הרכישה (Symbol B) למטבע USD. Real 0
Open by Device Flag מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה String 1
Open State Flag דגל פתיחה String 1
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Closed Positions"

תיאור הטבלה

תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Number מספר לקוח או ספק (נזילות) Integer 0
Trade ID מספר עסקה. מפתח חד ערכי, מספר עסקה בתוכנת המסחר, יתכן שקלול עם מזהה נוסף במקרה של מערכות מורכבות
(קרא אודות Deal ID).
Real 0
Open Time מועד פתיחת העסקה, לפי שעון פלטפורמת המסחר. FixDT 0
Command פקודת מסחר. שדה טקסט, יכול לכלול הרבה ערכים אך רק שניים מוכרים על ידי הייפר כעסקאות אמיתיות: 'BUY' ו- 'SELL'. String 15
Symbol שם הנכס / המכשיר הפיננסי, כפי שמופיע בתוכנת המסחר. String 25
Open Price מחיר פתיחת העסקה, לאחר התאמות להגדרות הלקוח הסוחר. Real 0
Volume כמות הנכס / המכשיר הנסחר בעסקה, ביחידת מדידה של העולם האמיתי (לדוגמא: הערך 1 = חבית נפט אחת). ערכו תמיד חיובי. Real 0
Close Time מועד סגירת העסקה, לפי שעון פלטפורמת המסחר. FixDT 0
Close Price מחיר הסגירה של העסקה, לאחר התאמות להגדרות הלקוח הסוחר. Real 0
Trade P&L רווח / הפסד נטו (הפרש שערים). רווח או הפסד כתוצאה מהפרש המחירים בלבד - מומר למטבע חשבון הלקוח. Money 0
Swap/Cost עלויות העסקה. ריבית ועמלה ומס בגין ביצוע העסקה - מומר למטבע חשבון הלקוח. ערך שלילי מייצג הוצאה ויתכן ערך חיובי (רווח על ריבית). Money 0
Total P&L סה"כ רווח או הפסד לאחר העמסת עלויות [Trade P&L] + [Swap/Cost], במטבע החשבון של הלקוח. Money 0
Comment טקסט הערה מפלטפורמת המסחר. String 32
Stop Loss שער Stop Loss (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Take Profit שער Take Profit (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Symbol A שם ידידותי (אחיד לכל הארגון) של הנכס הנרכש במכשיר הפיננסי. String 15
Symbol B סימול בינ"ל של המטבע שבאמצעותו רוכשים את הנכס במכשיר הפיננסי. String 5
Symbol A Volume כמות הנכס הנרכש. ערך זהה לשדה Volume, אבל יהיה שלילי אם העסקה הינה מכירה (Command = SELL).
* ערך השדה הזה עלול להיות שגוי בגלל תחזוקה לקוייה של טבלת המכשירים.
Real 0
Symbol B Volume כמות מטבע הרכישה. החשיפה הכמותית למטבע שבו בוצעה העסקה.
החישוב [Symbol A Volume] * [-1] * [Open Price]
Real 0
Volume in Lots כמות מכשיר המסחר בעסקה, כפי שנרשמה בתוכנת המסחר. בעולם ה-CFD מייצג את כמות החוזים. Real 0
Trade P&L in Pips ההפרש בין מחיר הפתיחה למחיר הסגירה של העסקה, על פי כיוון העסקה Buy או Sell.
ערך חיובי מייצג רווח ללקוח.
Real 0
Trade P&L by Symbol רווח/הפסד נטו במטבע הרכישה.
תצוגה של החישוב [Volume] * [Trade P&L in Pips].
Real 0
Trading Account מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג Integer. Integer 0
Last Update מועד העדכון האחרון של הרשומה (או חישוב ערכים מחדש) על ידי יישום היבוא שלנו, בשעון UTC ! FixDT 0
Data Source מקור המידע: מזהה שרת המסחר ברשימת המערכות המחוברות אל הייפר. String 2
Commission רק העמלה בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Real 0
Swap רק הריבית בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Real 0
Position ID מזהה פוזיציה.
במערכות המנהלות פוזיציות והוראות בנפרד, שדה זה יכיל את מספר הפוזיציה המשותף לכל ההוראות.
בחיבור אל MT4, הייפר שומרת שרשור סגירה חלקית של עסקאות, כך שהשדה הזה מכיל את מספר העסקה שהתחילה את השרשור.
Real 0
Deal ID מספר הוראה / עסקה. השדה המשלים לשדה "מזהה פוזיציה" (Position ID).
בחיבור אל MT4 ובמקרה של סגירה בחלקים, השדה הזה יכיל את מספר העסקה הקודמת, שסגירתה גרמה ליצירת הרשומה הנוכחית.
עבור העסקה הראשונה שנסגרת (מספרה הוא מספר העסקה המקורית שהתחילה את הכל), ערך השדה יהיה אפס !
בסגירה כנגד עסקה אחרת (Hedge Close by) יצביע השדה על העסקה שנסגרה מנגד.
Real 0
Open Time UTC מועד פתיחת העסקה, לפי שעון UTC.
* ערך השדה הזה עלול להיות שגוי בגלל תחזוקה לקוייה של טבלת המערכות המסחר המקושרות - בהייפר עצמה.
FixDT 0
Hyper Status Flag סטאטוס עסקה פנימי (תו בודד):
ריק = עסקה רגילה ותקינה.
I = עסקה עתידית (טריגר).
D = עסקה שנמחקה מהפלטפורמה.
M = עסקה שנסגרה בגלל מחסור בבטחונות (כסף).
String 1
Close Time UTC מועד סגירת העסקה, לפי שעון UTC.
* ערך השדה הזה עלול להיות שגוי בגלל תחזוקה לקוייה של טבלת המערכות המסחר המקושרות - בהייפר עצמה.
FixDT 0
Sync Status Flag סטאטוס סנכרון העסקה מול הפלטפורמה (תו בודד):
L = סנכרון זמן אמת (כך אמור להיות).
M = עסקה שהייתה חסרה בהייפר.
R = סנכרון רטרו של עסקה שהייתה קיימת בהייפר עם פרטים שגויים !
A = עסקה שלא נכנסה בזמן אמת והסימבול שלה בארכיון (ישן - לא נסחר בזמן הסנכרון).
String 1
Total P&L USD סה"כ רווח או הפסד של העסקה (כולל ריבית ועמלה) - מומר למטבע USD בשער הסמוך לזמן הסגירה. Money 0
TP Open Volume Backup גיבוי כמות בפתיחת העסקה בפלטפורמה. רק במועד הוספת הרשומה להייפר וב-Lots (ללא הכפלה בגודל החוזה). Real 0
Open Trade Convertion Rate שער ההמרה ממטבע הרכישה של הנכס (Symbol B) למטבע החשבון של הלקוח - בזמן פתיחת העסקה. Real 0
Close Trade Convertion Rate שער ההמרה ממטבע הרכישה של הנכס (Symbol B) למטבע החשבון של הלקוח - בזמן סגירת העסקה. Real 0
Open Trade Volume in USD מחזור פתיחה ב-USD = ערך ה- Volume מוכפל במחיר הפתיחה ואז מומר לדולר ע"פ השער במועד הפתיחה. Money 0
Close Trade Volume in USD מחזור סגירה ב-USD = ערך ה- Volume מוכפל במחיר הסגירה ואז מומר לדולר ע"פ השער במועד הסגירה. Money 0
Commission USD רק העמלה בנפרד מומרת לדולר ע"פ השער במועד הפתיחה. Money 0
Swap USD רק הריבית בנפרד מומרת לדולר ע"פ השער במועד הסגירה. Money 0
Spread at Open הפרש המחירים (בין BID ל-ASK) ברגע פתיחת העסקה. Real 0
Spread at Close הפרש המחירים (בין BID ל-ASK) ברגע סגירת העסקה. Real 0
Open Spread in Deposit Currency סה"כ מרווח (בעת הפתיחה) במטבע הלקוח.
[Volume] * [Spread at Open] מומר למטבע החשבון של הלקוח ע"פ המחירים במועד הפתיחה.
Money 0
Close Spread in Deposit Currency סה"כ מרווח (בעת הסגירה) במטבע הלקוח.
[Volume] * [Spread at Close] מומר למטבע החשבון של הלקוח ע"פ המחירים במועד הסגירה.
Money 0
Open Spread in USD סה"כ מרווח (בעת הפתיחה) בדולר, [Volume] * [Spread at Open] מומר לדולר ע"פ המחירים במועד הפתיחה. Money 0
Close Spread in USD סה"כ מרווח (בעת הסגירה) בדולר, [Volume] * [Spread at Close] מומר לדולר ע"פ המחירים במועד הסגירה. Money 0
Trading Account String מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג String. String 15
Open by Device Flag מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה String 1
Close by Device Flag מחשב/התקן ממנו נסגרה העסקה String 1
Open State Flag דגל פתיחה String 1
Close State Flag דגל סגירה String 1
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Commands"

תיאור הטבלה

בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Number מספר לקוח או ספק (נזילות). Integer 0
Created On מועד יצירת הרשומה בשעון UTC. FixDT 0
Created By Username שם משתמש בהייפר שיצר את הבקשה או התהליך שייבא אותה (תיעוד בלבד). String 40
Created By Module שם המודול שממנו נוצרה הבקשה (תיעוד בלבד). String 10
Command רשימת פקודות לביצוע על ידי הפלטפורמה, כאשר רק הפקדה ומשיכה יכולות להסתנכרן מהפלטפורמה בחזרה אל הייפר:
Create New User
Deposit Funds
Withdraw Funds
Modify Account's Credit
Modify Real Password
Create Demo Account
Modify Demo Password
Recharge Demo Account
Enable Trading on Account
Disable Trading on Account
Close Trading Account
Status 0
Value סכום הפעולה במטבע החשבון, ערך חיובי בלבד.
סכום להפקדה / משיכה / שינוי מסגרת אשראי.
Money 0
Comment טקסט הערה עבור הפעולה (מועתק לפלטפורמה ויש לבחון באילו שפות ניתן לעבוד).
* ניתן להגדיר רשימת טקסטים לבחירה מתוך הייפר.
String 50
Status סטאטוס ביצוע. ממתינה בתור לביצוע / בוצעה בהצלחה / ביצוע נכשל. Status 0
Response Notes תגובת הפלטפורמה. טקסט תשובה מה-API של מערכת המסחר. String 100
Data Source מקור המידע: מזהה שרת המסחר ברשימת המערכות המחוברות אל הייפר. String 2
Dep/Wd Purpose מטרת הפקדה / משיכה, קריטי להפקת הדוחות בצורה תקינה. Status 0
Platform Processing at מועד ביצוע בפלטפורמה, לפי שעון שרת המסחר ! FixDT 0
DateTime UTC מועד ביצוע בפלטפורמה, מומר לשעון UTC.
* הערך בשדה זה יכול להפגע כתוצאה מתחזוקה לקוייה של הגדרות איזור הזמן של הפלטפורמה, או יבוא נתונים רטרו בתקופה בה שעון הקיץ היה שונה !
FixDT 0
Trading Account מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג Integer. Integer 0
Trading Account String מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג String. String 15
Order / Ticket ID מספר הוראה בפלטפורמה. Real 0
Account Currency מטבע החשבון String 4
Commission to Username ציין עמלה למשתמש. String 40
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Equity History"

תיאור הטבלה

טבלה זו מכילה את מצב הלקוח לתחילת כל יום מסחר וכוללת את נתוני היתרה (Balance), שווי תיק (Equity), מסגרת אשראי (Credit) ושווי בטחונות (Margin).

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Number מספר לקוח או ספק (נזילות) Integer 0
Created On מועד יצירת הרשומה (UTC) ותת מפתח לטבלה FixDT 0
Beginning of Day הנתונים לתחילת יום "עסקים" Date 0
Balance יתרת מזומן בחשבון Money 0
Equity שווי החשבון כולל הפיזיציות הפתוחות שבו Money 0
Credit מסגרת אשראי - בסיכון של הברוקר Money 0
Margin שווי בטחונות נדרשות במטבע החשבון Money 0
Margin Level רמת ביטחונות באחוזים - לפי הנוסחא של פלטפורמת המסחר.
* החישוב יכול להיות שונה מסוג מערכת CFD לסוג מערכת מניות !
בתוכנת MT4 החישוב הינו: (Equity / Margin) * 100
Money 0
Data Source מקור המידע: מזהה שרת המסחר ברשימת המערכות המחוברות אל הייפר. String 2
Trading Account מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג Integer. Integer 0
Trading Account String מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג String. String 15
Account Status סטאטוס גישת הלקוח לחשבון בזמן דגימה חיה:
Unknown - הערך הזה יתקבל בסנכרון מצב חשבון בדיעבד (דרך תוכנית שחזור) !
Closed
Readonly
Active
Status 0
Sync Status Flag סטאטוס סנכרון העסקה מול הפלטפורמה (תו בודד):
S = דגימה חיה על ידי הממשק של הייפר (הכי טוב).
R = סנכרון בדיעבד מהפלטפורמה (יודע לשלב מידע עם רשומות מסוג S אבל מחליף להן סטאטוס).
C = השלמת רשומת יתרה במידה ובחשבון היה כסף ורק הייתה חסרה דגימה.
String 1
TP Capture Time מועד הדגימה על פי שעון הפלטפורמה.
בסנכרון בדיעבד (שחזור) ירשם מועד ה-M2M על פי הפלטפורמה.
FixDT 0
Account Currency מטבע החשבון String 4
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Positions PnL History"

תיאור הטבלה

טבלה זו כוללת את הנתונים של סוף היום ותחילת היום הבא עבור כל העסקאות הפתוחות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
File Number מספר לקוח או ספק (נזילות) Integer 0
Created On מועד יצירה FixDT 0
Beginning of Day לתחילת יום Date 0
Trade ID מספר עסקה. מפתח חד ערכי, מספר עסקה בתוכנת המסחר, יתכן שקלול עם מזהה נוסף במקרה של מערכות מורכבות
(קרא אודות Deal ID).
Real 0
Command פקודת מסחר. שדה טקסט, יכול לכלול הרבה ערכים אך רק שניים מוכרים על ידי הייפר כעסקאות אמיתיות: 'BUY' ו- 'SELL'. String 15
Symbol שם הנכס / המכשיר הפיננסי, כפי שמופיע בתוכנת המסחר. String 25
Volume כמות הנכס / המכשיר הנסחר בעסקה, ביחידת מדידה של העולם האמיתי (לדוגמא: הערך 1 = חבית נפט אחת). ערכו תמיד חיובי. Real 0
Close Price מחיר הסגירה של העסקה, לאחר התאמות להגדרות הלקוח הסוחר. Real 0
Trade P&L רווח / הפסד נטו (הפרש שערים). רווח או הפסד כתוצאה מהפרש המחירים בלבד - מומר למטבע חשבון הלקוח. Money 0
Swap רק הריבית בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Money 0
Commission רק העמלה בנפרד, במטבע חשבון הלקוח. Money 0
Comment טקסט הערה מפלטפורמת המסחר. String 32
Data Source מקור המידע: מזהה שרת המסחר ברשימת המערכות המחוברות אל הייפר. String 2
Trading Account מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג Integer. Integer 0
TP Amount Backup גיבוי כמות בפלטפורמה Real 0
Hyper Status Flag סטאטוס עסקה פנימי (תו בודד):
ריק = עסקה רגילה ותקינה.
I = עסקה עתידית (טריגר).
D = עסקה שנמחקה מהפלטפורמה.
M = עסקה שנסגרה בגלל מחסור בבטחונות (כסף).
String 1
Trading Account String מזהה חשבון המסחר של הלקוח בפלטפורמת המסחר, בשדה מסוג String. String 15
Open Price מחיר פתיחת העסקה, לאחר התאמות להגדרות הלקוח הסוחר. Real 0
Stop Loss שער Stop Loss (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Take Profit שער Take Profit (אם נתמך בתוכנת המסחר). Real 0
Open Time מועד פתיחת העסקה FixDT 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Trading System Feed History"

תיאור הטבלה

טבלת דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים

אחסון רגיל/הווה (Normal)

שנת העבודה הנוכחית

אחסון ארכיון (Archive)

שנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
System Name מזהה מערכת המסחר String 2
Sample Time (GUTS) מועד הדגימה בממשק הייפר, שעון UTC FixDT 0
Symbol Name שם המכשיר הפיננסי (נכס) String 25
Bid מחיר למכירה Real 0
Ask מחיר לקניה Real 0
Tick Time מועד הציטוט לפי שעון מערכת המסחר FixDT 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Trading System Feed VaR"

תיאור הטבלה

סיכום דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכונים

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Created On מועד היצירה בהייפר או בשרת, בשעון UTC FixDT 0
For Date רשומת סיכום ליום Date 0
Symbol Name שם המכשיר הפיננסי בפלטפורמה String 25
First Sample מחיר BID ראשון ביום המסחר Real 0
Close Price מחיר BID אחרון ביום המסחר Real 0
Low מחיר BID הנמוך ביותר ביום המסחר Real 0
High מחיר BID הגבוה ביותר ביום המסחר Real 0
Daily Read from TP (UTC) מתי בוצע הסנכרון מול הפלטפורמה (רלוונטי לשדות ה-BID שלמעלה) FixDT 0
Close Spread המרווח בין המחיר BID למחיר ASK בדגימה האחרונה ביום המסחר Real 0
Low Spread המרווח הנמוך ביותר בין המחיר BID למחיר ASK בכל היום Real 0
High Spread המרווח הגבוה ביותר בין המחיר BID למחיר ASK בכל היום Real 0
First Sample Time מועד הדגימה הראשונה ביום המסחר, לפי שעון הפלטפורמה FixDT 0
Last Sample Time מועד הדגימה האחרונה ביום המסחר, לפי שעון הפלטפורמה FixDT 0
Exposure Symbol A שם ידידותי (אחיד לכל הארגון) של הנכס הנרכש במכשיר הפיננסי String 15
Exposure Symbol B סימול בינ"ל של המטבע שבאמצעותו רוכשים את הנכס במכשיר הפיננסי String 5
Calc from feed table (UTC) FixDT 0
קישור אל רשימת הטבלאות