Database Table "hyp_Receipts"

תיאור הטבלה

כותרת קבלה - טבלת הקבלות בהייפר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Receipt Number מספר קבלה. מספר ייחודי וסדרתי הניתן על ידי המערכת באופון אוטומטי. Integer 0
Agency סניף. Status 0
Drawer / Station ID קוד קופה / תחנה / כספת. Integer 0
Sales Agent סוכן מכירות. String 40
Client Number מספר הלקוח. Integer 0
Client Full Name שם הלקוח. String 135
Contact Person איש קשר String 135
Address הכתובת הרשמית של הלקוח.
לפי הרשומה הראשית ולא הכתובת למשלוח דואר.
String 300
Phone טלפון Phone 20
Fax פקס Phone 20
Email דואר אלקטרוני String 80
ID Number ת.ז. / ח.פ. של הלקוח. Serial 20
Language שפת המסמך Status 0
International Document מסמך בינ"ל. שדה בוליאני. שדה זה יגדיר את שפת הקבלה. בחירה ב"כן" תיצור קבלה בשפה האנגלית.
אחרת הקבלה תצא לפי הסניף של הלקוח, או לפי השפה של הספק.
Bool 0
Purchaser Currency הדפס מסמך במטבע הלקוח. String 4
Total Amount LC סה"כ תקבולים בש"ח עבור הקבלה הנוכחית. Money 0
Receipt Collection Target LC סכום יעד לגבייה בש"ח. הגדרת הסכום לגבייה. לא ניתן יהיה להפיק את הקבלה עד אשר סכום התקבולים יהיה שווה לסכום זה או גבוה ממנו. Money 0
Return Change to the Client LC עודף ללקוח בש"ח. גם אם הלקוח שילם במטח, חישוב ההחזר יתבצע בשקלים. על המסך יתכן שיוצג חישוב במטח. Money 0
Total Amount on P.C. סה"כ תקבולים במטבע הלקוח. Money 0
Origin Production Time מועד הפקת מקור - שדה זה יקבל את תאריך הפקת הקבלה. המשתמש יכול לשנות את תאריך זה עד לטווח של שבוע ימים לאחור. FixDT 0
Produced By הופק על ידי. בשדה זה ירשם שם המשתמש של מפיק הקבלה. String 40
Electronic Signed PDF מסמך ממוחשב. בשדה זה מעודכן סטאטוס המסמך הממוחשב - האם הופק והאם נשלח. Status 0
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה. כאשר ישנו כרטיס הורה, ניתן לנתב את פקודת היומן הנוצרת בעקבות יצירת מסמך הקבלה, לכרטיס ההורה. Integer 0
Receipt Form Purpose Status 0
Money Laundering הלבנת הון Status 0
Money Laundering Bundle Real 0
Personal ID Verification Made by בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי. שדה זה הינו למטרת רגולציה ומוצג רק לאחר הטמעה רגולטורית של התוכנה. String 40
Reg. Contact Person is Entity איש הקשר הינו ישות בהייפר (רגולציה) Integer 0
Notes הערות. הערות עבור טופס הקבלה, אשר יופיעו על המסמך. String 800
Internal Notes הערות פנימיות - הערות אלה לא יופיעו על גבי מסמך הקבלה. String 100
Responsible Manager מנהל פעיל. String 40
Old Doc Reference מספר מסמך קודם. String 20
Old Software Name שם תוכנה קודמת. String 10
Cancellation Time מועד הביטול. שדה אוטומטי. FixDT 0
Cancelled By בוטל על ידי. שם המשתמש של מבטל המסמך. String 40
Cancellation Reason סיבת הביטול. String 50
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Receipt Items"

תיאור הטבלה

טבלת פרטי התקבול עבור מסמך קבלה.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Receipt Number מספר קבלה. Integer 0
Row Index מספר שורה, החל מ-1. Integer 0
Payment Method אמצעי תשלום או הנכס המתקבל. Status 0
Payment Date תאריך פרעון. Date 0
Total Amount הסכום ששולם במטבע המקור, או שווי נכס מתקבל. Money 0
Currency מטבע המקור - זה שבו בוצע התשלום או זה שבו מוערך שווי הנכס. String 4
Monthly Payments כמות תשלומים חודשיים. Integer 0
First Payment Amount סכום התשלום הראשון, במטבע הנבחר בשורה זו. Money 0
Next Payments Amount סכום התשלומים הבאים, במטבע הנבחר בשורה זו. Money 0
Payments Funding by 3rd Party עסקה בתוכנית מימון תשלומים על ידי צד שלישי. Status 0
Total Amount LC סכום התקבול במטבע הנח"ש (מטבע ניהול הספרים) Money 0
Cheque/CC Number מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות. Serial 15
Bank מזהה הבנק בהתאם למדינה שבה הוא פועל. Serial 10
Branch מספר סניף או קוד ניתוב או swift. Serial 15
Account מספר חשבון מקומי או IBAN. Serial 30
CC Brand Name השדה הזה יוסר String 40
Voucher Number מספר שובר סליקה או עסקה בארנק אלקטרוני. Integer 0
Exchange Rate שער המרה ממטבע התשלום למטבע הנח"ש (מטבע ניהול הספרים). Real 0
Cash Bills Description פירוט שטרות בתקבול מזומן. באם עודכנו כמות השטרות שהתקבלו, הם ירשמו בשדה זה. String 40
Reg. Received from Country הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה). String 40
Reg. Bank Name שם הבנק (רגולציה), או הסולק של כרטיס האשראי (זה שבחוזה עם הארגון) או הארנק האלקטרוני.
ערכים אפשריים יהיו: Paypal או Tranzilla או Qiwi.
String 40
Reg. Bank Address כתובת הבנק (רגולציה). String 100
Reg. No. of Endorsements כמות הסבות בהמחאה (רגולציה). Integer 0
Reg. Account Owner as Contact Person בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה). String 135
Into Internal Account Integer 0
Origin Production Time מועד הפקת מסמך המקור (משוכפל מכותרת הקבלה). FixDT 0
Handling Status סטאטוס טיפול בהמחאה או שטר חוב. Status 0
Postponed Deposit Date לדחות הפקדה לתאריך. Date 0
Sent to Deposit On מועד שליחה להפקדה. FixDT 0
Deposit / Refund Doc No. Integer 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Refunds"

תיאור הטבלה

כותרת החזר כספי. טבלת החזרים כספיים בהייפר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Refund Number מספר טופס החזר כספי. Integer 0
Agency סניף. Status 0
Drawer / Station ID קוד קופה / תחנה / כספת. Integer 0
Sales Agent סוכן מכירות. בשדה זה ניתן לבחור את סוכן המכירות עבור מסמך זה בלבד. String 40
Client Number מספר הלקוח. Integer 0
Client Full Name שם הלקוח. String 135
Contact Person איש קשר. String 135
Address כתובת. String 300
Phone מספר טלפון. Phone 20
Fax פקס. Phone 20
Email דואר אלקטרוני String 80
ID Number מספר זהות. Serial 20
Language Status 0
International Document מסמך בינ"ל. שדה זה יגדיר את שפת המסמך. בחירה ב"כן" תיצור מסמך בשפה האנגלית. כברירת מחדל, מוצגת ההגדרה כפי שנבחרה בשדה "הפק מסמכים בינל כברירת מחדל", בלשונית "תקנות" בכרטיס הלקוח. Bool 0
Purchaser Currency הדפס מסמך במטבע. String 4
Total Refund LC סה"כ החזרים בש"ח. Money 0
Total Refund on P.C. סה"כ החזרים במטבע הלקוח. Money 0
Origin Production Time מועד הפקת מקור. FixDT 0
Produced By הופק על ידי. שם המשתמש של מפיק המסמך. String 40
Electronic Signed PDF מסמך ממוחשב. Status 0
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה. כאשר ישנו כרטיס הורה, ניתן להפנות את פקודת היומן הנוצרת בעקבות הפקת המסמך, אל כרטיס זה. Integer 0
Refund Form Purpose מטרת טופס המשיכה Status 0
Money Laundering הלבנת הון Status 0
Money Laundering Bundle Real 0
Personal ID Verification Made by בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי. שדה זה הינו למטרת רגולציה ומוצג רק לאחר הטמעה רגולטורית של התוכנה והגדרת שדה "החברה מפוקחת על ידי רגולציה" בענף Bookkeeping ביסודות המערכת. String 40
Loan Property Details תיאור ההלוואה או הנכס String 100
Loan Serial Number מספר סידורי של ההלוואה String 20
Amount of Payments for Loan Repayment כמות תשלומים להחזר ההלוואה Integer 0
Loan Termination Date תאריך סיום ההלוואה Date 0
Reg. Contact Person is Entity Integer 0
Notes הערות. הערות המיועדות להרשם על המסמך המופק. String 800
Internal Notes הערות פנימיות. הערות אלה לא ירשמו על טופס ההחזר הכספי / משיכה. String 100
Responsible Manager מנהל פעיל. String 40
Old Doc Reference מספר מסמך קודם. String 20
Old Software Name שם תוכנה קודמת. String 10
Cancellation Time מועד הביטול. שדה אוטומטי. מועד ביטול המסמך. FixDT 0
Cancelled By בוטל על ידי. שם המשתמש שביטל את המסמך. String 40
Cancellation Reason סיבת הביטול. String 50
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Refund Items"

תיאור הטבלה

טבלת פרטי ההחזרים הכספיים / משיכות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Refund Number מספר טופס החזר כספי. Integer 0
Row Index מספר שורה. Integer 0
Refund Method אמצעי החזר תשלום. Status 0
Refund Date תאריך פרעון. Date 0
Total Amount סכום. Money 0
Currency מטבע. String 4
Monthly Payments כמות תשלומים חודשיים. שדה זה זמין בהתאם לאמצעי החזר התשלום. Integer 0
First Payment Amount סכום התשלום הראשון. Money 0
Next Payments Amount סכום התשלומים הבאים. Money 0
Total Refund LC סה"כ החזרים בש"ח. Money 0
Cheque/CC Number מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות. Serial 10
Bank בנק. Serial 10
Branch סניף בנק. Serial 15
Account חשבון. Serial 30
CC Brand Name מותג אשראי. String 40
Voucher Number מספר שובר. Integer 0
Exchange Rate שער המרה. Real 0
Cash Bills Description פירוט שטרות בהחזר במזומן. כאשר נרשם פירוט של השטרות בהחזר כספי / משיכה, יופיע הפירוט בשדה זה. String 40
Reg. Refund to Country הארץ שאליה נשלח הכסף (רגולציה). String 40
Reg. Bank Name שם הבנק (רגולציה). String 40
Reg. Bank Address כתובת הבנק (רגולציה). String 100
Reg. Swift Code Swift Code (רגולציה). String 12
Reg. Account Owner as Contact Person בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה). String 135
From Internal Account Integer 0
Origin Production Time מועד הפקת מקור. FixDT 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Journal"

תיאור הטבלה

טבלת פקודות יומן הנח"ש.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל הפקודות מאז המאזן החתום האחרון כולל יתרות פתיחה

אחסון ארכיון (Archive)

כל הפקודות לאחר סגירת מאזנים

פריטים שנמחקו (Deleted)

אין למחוק רשומות, ביטול פקודה נעשה על ידי סטאטוס
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Entry ID מספר פקודה. מספר ייחודי לכל פקודה הניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת. Integer 0
Description תיאור. הסבר על פקודת היומן. ישנה חשיבות למילוי שדה זה באופן ברור וענייני, לשם איתור פקודת היומן בהמשך ושיוכה לפעולה שבוצעה. זהו שדה חובה. String 80
BK Entry Date תאריך רישום (אסמכתא). תאריך יצירת פקודת היומן המקורית בספרים. בחירה מתוך לוח שנה. זהו שדה חובה. Date 0
Reference Document Type סיווג מסמך מקור. בחירה מתוך רשימה. Status 0
Reference Document אסמכתא. עבור חשבוניות וקבלות מספר האסמכתא הינו אוטומטי. Integer 0
Cash Flow Date תאריך תזרים (ערך). התאריך בו בוצע התשלום בפועל. אם לא יבחר תאריך. חתימת תאריך אוטומטית של תאריך רישום (אסמכתא). בחירה מתוך לוח שנה. Date 0
Creation Time מועד היצירה. חותמת אוטומטית של תאריך ושעת יצירת הפקודה. FixDT 0
Created By נוצרה על ידי. חותמת אוטומטית של שם המשתמש אשר יצר את הפקודה. String 40
Cancellation Time מועד הביטול. אם יש ערך אזי הפקודה לא תיכלל באף דוח או חישוב חשבונאי. חותמת זמן אוטומטית בעת ביצוע הביטול. FixDT 0
Cancelled By בוטלה על ידי. שדה אוטומטי. שם המשתמש אשר ביצע את הביטול. String 40
Batch From ID רצף החל מפקודה. עבור רצף רשומות בפקודה (3 ומעלה). עבור פקודות רצף תירשם אוטומטית מספר הפקודה הראשונה ברצף. Integer 0
Batch Until ID רצף עד לפקודה. עבור רצף רשומות בפקודה (3 ומעלה). עבור פקודות רצף תירשם אוטומטית מספר הפקודה האחרונה ברצף. Integer 0
1st Debit Account Number מספר חשבון חובה. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
1st Debit Account Name שם חשבון חובה לחיוב הראשון בפקודה. שם החשבון לחיוב. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
1st Debit Transferred Amount סכום לחיוב. Money 0
1st Debit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
1st Debit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
1st Debit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת Real 0
2nd Debit Account Number מספר חשבון חובה. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
2nd Debit Account Name שם חשבון חובה לחיוב השני בפקודה. שם החשבון לחיוב. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
2nd Debit Transferred Amount סכום לחיוב. Money 0
2nd Debit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
2nd Debit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
2nd Debit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת Real 0
3rd Debit Account Number מספר חשבון חובה. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
3rd Debit Account Name שם חשבון חובה לחיוב השלישי בפקודה. שם החשבון לחיוב. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
3rd Debit Transferred Amount סכום לחיוב. Money 0
3rd Debit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
3rd Debit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
3rd Debit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת Real 0
1st Credit Account Number מספר חשבון זכות. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
1st Credit Account Name שם חשבון זכות לחיוב הראשון בפקודה. שם החשבון לזיכוי. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
1st Credit Transferred Amount סכום לזיכוי Money 0
1st Credit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
1st Credit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
1st Credit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת Real 0
2nd Credit Account Number מספר חשבון זכות. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
2nd Credit Account Name שם חשבון זכות לחיוב השני בפקודה. שם החשבון לזיכוי. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
2nd Credit Transferred Amount סכום לזיכוי Money 0
2nd Credit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
2nd Credit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
2nd Credit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת Real 0
3rd Credit Account Number מספר חשבון זכות. מספר החשבון הנבחר. שדה אוטומטי לפי שם החשבון הנבחר. Integer 0
3rd Credit Account Name שם חשבון זכות לחיוב השלישי בפקודה. שם החשבון לזיכוי. לבחירה מתוך רשימה של לקוחות / ספקים / חשבונות פנימיים / פרוייקטים. String 50
3rd Credit Transferred Amount סכום לזיכוי Money 0
3rd Credit Currency מטבע. בחירת המטבע מתוך רשימה. String 4
3rd Credit Exchange Rate שער המרה. שער ההמרה בין המטבע הנבחר בשדה "מטבע" לבין המטבע הקבוע בספרים. Real 0
3rd Credit Bundle Number מספר התאמה בכרטסת. Real 0
Government Report Date חודש דיווח PCN874. חודש דיווח למע"מ. שדה בחירה מתוך לוח שנה. Month 0
1st Debit Private Description הערה פרטנית עבור שורת החיוב הראשונה בפקודה. String 35
2nd Debit Private Description הערה פרטנית עבור שורת החיוב השנייה בפקודה. String 35
3rd Debit Private Description הערה פרטנית עבור שורת החיוב השלישית בפקודה. String 35
1st Credit Private Description הערה פרטנית עבור שורת הזיכוי הראשונה בפקודה. String 35
2nd Credit Private Description הערה פרטנית עבור שורת הזיכוי השנייה בפקודה. String 35
3rd Credit Private Description הערה פרטנית עבור שורת הזיכוי השלישית בפקודה. String 35
Internal Notes הערות פנימיות. String 100
Total Amount LC סכום כל הפקודה בש"ח. שדה אוטומטי המכיל את סיכום הפקודה. Money 0
Standard / Philosophy לפי סטנדרט / פילוסופיה חשבונאית Status 0
TDS Rate % % ניכוי במקור. במידה וישנו אישור לאחוזי ניכוי מס במקור, יש לרשום את הערך בשדה זה. Real 0
Internal Entry Type טיפוס פקודה פנימי של הייפר. פקודות סגירת השנה (מאזן שנתי) יסומנו באות B. String 1
Money Laundering Bundle מקבץ הלבנת הון Real 0
Currency Exchange ID Verification Made by זיהוי הלקוח ואישור המרת מטבע על ידי. String 40
Attached File Ext String 10
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Accounts"

תיאור הטבלה

מודול הנהלת חשבונות. משמש להגדרת החשבונות הפנימיים. חשבונות אלו יוצגו במאזן הבוחן בצד הימני אל מול חשבונות הלקוחות והספקים אשר יוצגו בצידו השמאלי של המאזן.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

רגיל

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Account ID מספר חשבון פנימי Integer 0
Account Name שם החשבון String 50
Account Purpose מטרת החשבון. לבחירה מתוך רשימה מוגדרת מראש Status 0
Notes הערה. רשימת הערות הנוגעות למטרת החשבון String 250
VAT Account ID מספר חשבון מע"מ Integer 0
VAT Account Name שם חשבון מע"מ String 50
VAT % to Derive אחוז מע"מ להעברה Real 0
Enabled חשבון פעיל. ערך בוליאני. ערך אוטומטי חיובי לאחר פתיחה. ניתן לשינוי בעריכת השדה רק לאחר יצירתו. Bool 0
Created On מועד יצירה. חותמת אוטומטית לפי מועד היצירה. שעה ותאריך. FixDT 0
Created By נוצר על ידי. חותמת אוטומטית לפי המשתמש שיצר את החשבון String 40
Account Name in English שם החשבון באנגלית String 50
Positive Balance Class ID סעיף מאזן כאשר היתרה חיובית Integer 0
Negative Balance Class ID סעיף מאזן כאשר היתרה שלילית Integer 0
Balance Sheet Category סעיף בדוחות כספיים Status 0
Bank Account ID for Cash Flow Forecast חשבון עו"ש נגדי עבור דוח תזרים Integer 0
Export Account to 3rd party מספר חשבון ליצוא מתוכנה זרה. לדוגמא: לקבלת חשבון מתוכנת פריוריטי או אורקל. Integer 0
Old Software Account חשבון בתוכנה קודמת Integer 0
Old Software Name שם תוכנה קודמת. שם התוכנה הקודמת בה בוצע שימוש. String 10
Reg. Bank or Property on Country הארץ שבא מוחזק הכסף או הנכס (רגולציה) String 40
Bank ID מספר / מזהה בנק Serial 10
Branch / Routing / Swift סניף / ניתוב / Swift Serial 15
Account (Local or IBAN) מספר חשבון מקומי / IBAN Serial 30
Reg. Bank Name שם הבנק (רגולציה) String 40
Reg. Bank Address כתובת הבנק (רגולציה) String 100
Hyper Integrations חיבור למודולים בהייפר String 200
Letter Addressee Block בלוק נמענים למכתב String 400
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Money Laundering Conversion Extended List"

תיאור הטבלה

טבלת פקודות יומן הנח"ש.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל הפקודות מאז המאזן החתום האחרון כולל יתרות פתיחה

אחסון ארכיון (Archive)

כל הפקודות לאחר סגירת מאזנים

פריטים שנמחקו (Deleted)

אין למחוק רשומות, ביטול פקודה נעשה על ידי סטאטוס
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Entry Number מספר תנועה Integer 0
Cash Flow Date תאריך תזרים (ערך). התאריך בו בוצעה ההמרה בפועל. Date 0
Description הסבר על ההמרה. בניגוד למערכת החשבונאית, זהו אינו שדה חובה. String 80
Account Number מספר חשבון - כרגע לקוח בלבד Integer 0
Account Name שם החשבון String 130
From Currency 1 המרה ממטבע 1 - המטבע שהתקבל מהלקוח String 4
Amount Curr.1 סכום במטבע 1 Money 0
To Currency 2 אל מטבע 2 - המטבע שניתן ללקוח בתמורה String 4
Amount Curr.2 סכום מטבע 2 Money 0
Exchange Rate שער חליפין Real 0
Creation Time מועד היצירה. חותמת אוטומטית של תאריך ושעת יצירת הפקודה. FixDT 0
Created By נוצרה על ידי. חותמת אוטומטית של שם המשתמש אשר יצר את הפקודה. String 40
Cancellation Time מועד הביטול. אם יש ערך אזי הפקודה לא תיכלל באף דוח או חישוב חשבונאי. חותמת זמן אוטומטית בעת ביצוע הביטול. FixDT 0
Cancelled By בוטלה על ידי. שדה אוטומטי. שם המשתמש אשר ביצע את הביטול. String 40
Total Amount LC סכום כל הפקודה בש"ח Money 0
Report Anyway דווח בכל מקרה. כאשר הפעולה מוגדרת כחריגה ויש לדווח אותה לרשויות ללא תנאי. Bool 0
ID Verification Made by זיהוי הלקוח ואישור המרת מטבע על ידי - נדרש לדיווח במדינות מסויימות. String 40
Internal Notes הערות פנימיות. String 80
קישור אל רשימת הטבלאות