Database Table "hyp_Orders"

תיאור הטבלה

כלל נתוני ההזמנה ופרטיה. נתונים אלו כוללים גם את פרטי הלקוח המזמין, תשלומים , נתוני אספקה ועוד.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Order Number מספר הזמנה. מספר ייחודי להזמנה הניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת. Real 0
Agency סניף. בחירת הסניף בו בוצעה ההזמנה מתוך רשימת סניפי הארגון. Status 0
Drawer / Station ID קוד קופה / תחנה / כספת. Integer 0
Order Application ההזמנה נוצרה דרך היישום. שם האוטומציה באמצעותה נוצרה ההזמנה. String 3
Client Number מספר הלקוח. מספר כרטיס הלקוח אליו משוייכת ההזמנה. Integer 0
Client Full Name שם לקוח. שם הלקוח אליו משוייכת ההזמנה. String 135
Contact Person איש קשר. איש הקשר של הלקוח / הארגון, הנוגע להזמנה זו. הגדרה זו מיועדת לטובת המסמכים. String 135
Directed to מופנה אל. בשדה זה יש לבחור את הגוף אליו מיועד המסמך. Status 0
Sales Agent סוכן מכירות. סוכן המכירות אליו משוייכת ההזמנה. String 40
Subject נושא ההזמנה. String 60
Type טיפוס הזמנה. בחירת סוג ההזמנה: מכירה חדשה / שירות ללקוח / MRP. Status 0
Status סטאטוס. סטאטוס ההזמנה, כפי שהוגדר בלשונית המכירות בכרטיס הלקוח. Status 0
Order Approved On מועד אישור ההזמנה. מועד עדכון סטאטוס ההזמנה כמאושרת. FixDT 0
Offer/Order Cancelled On מועד דחיית ההצעה / ביטול הזמנה. FixDT 0
Order Sent to Production On מועד שליחת ההזמנה לייצור. מועד שינוי סטאטוס ההזמנה כ"נשלחה לייצור / ביצוע". FixDT 0
International Document מסמך בינ"ל - בחירה ב-"כן" תדפיס מסמך זה בשפה האנגלית. Bool 0
Delivery Address כתובת לאספקה. כברירת מחדל, מופיעה בשדה זה כתובת הלקוח. String 100
City עיר. String 40
Region איזור. String 40
Country מדינה. String 40
Distribution Area איזור הפצה. מספר אזור ההפצה, באם הוגדר. String 40
Requested Delivery Date תאריך אספקה מבוקש. FixDT 0
Final Delivery Date תאריך אספקה סופי. FixDT 0
Project Number מספר פרוייקט. Integer 0
Project Title כותרת הפרוייקט. String 100
Project Entrepreneur שם קבלן הפרוייקט. String 100
Location in Project Map מיקום במפת פרוייקט. String 100
Credit Client due to Project זיכוי כספי בגין פרויקט. Money 0
PriceList Date of Value תאריך מחירון ושער המרת מט"ח. Date 0
Tax Rate Percent % מע"מ. Money 0
Total Tax Free LC סה"כ פטורים ממע"מ. Money 0
Total Tax Liable LC סה"כ חייבים במע"מ. Money 0
Total Tax LC סה"כ מע"מ. Money 0
Total Charge LC סך כל ההזמנה בש"ח. Money 0
Purchaser Currency הדפס מסמך במטבע. בחירת המטבע הרצוי עבור מסמך הצעת המחיר / הזמנה. String 4
Total Charge on P.C. סה"כ לתשלום במטבע הלקוח. Money 0
Created On מועד יצירה. FixDT 0
Created By נוצר על ידי. שם המשתמש שיצר את ההזמנה. String 40
Last Update עדכון אחרון. מועד ביצוע העדכון האחרון בנתוני ההזמנה. FixDT 0
Updated By עודכן על ידי. שם המשתמש מבצע העדכון האחרון בנתוני ההזמנה. String 40
Payment Terms תנאי תשלום. תנאי התשלום של הלקוח עבור ההזמנה. בבחירה בתשלום באשראי, יש למלא את שדות "חודשי אשראי" ו"ימי אשראי" בהתאם. בחירה באפשרות לתשלום ב"תשלומים חודשיים" ניתן לבחור את כמות התשלומים בעת הפקת החשבונית. הזמנות שעבורן הוגדר אמצעי תשלום כ"קונסיגנציה" או "ללא", לא יכללו בדוחות צפי ההכנסות החשבונאיים. Status 0
Monthly Payments מספר תשלומים. זמינות השדה הינה בהתאם להגדרת תנאי התשלום כ"תשלומים חודשיים". Integer 0
Credit Months חודשי אשראי. זמינות שדה זה הינה בהתאם להגדרת תנאי התשלום כתשלום באשראי. Integer 0
Credit Days ימי אשראי. זמינות שדה זה הינה בהתאם להגדרת תנאי התשלום כתשלום באשראי. Integer 0
Due Date תאריך גמר פרעון. Date 0
This offer is Valid for # Days ההצעה בתוקף ל-x ימים. לאחר תקופה זו ישתנה סטאטוס ההצעה ל"מבוטלת" Integer 0
Order Header דברי פתיחה - הערות פתיחה לטופס ההזמנה. תוכן שדה זה ניתן ליבוא מתוך דברי פתיחה/סיום המוגדרים במערכת (בתוך ענף ביסודות המערכת). String 800
Order Footer דברי סיום והערות - הערות סיום לטופס ההזמנה. תוכן שדה זה ניתן ליבוא מתוך דברי פתיחה/סיום המוגדרים במערכת (בתוך ענף Orders Header & Footer ביסודות המערכת). String 1500
Inhouse Operational Notes הערות פנימיות - תוכן שדה זה לא יועבר לטופס ההזמנה. String 1500
Middleman Account מספר חשבון המתווך. באם נבחר מתווך בשדה "שם המתווך" תציג המערכת את מספר החשבון באופן אוטומטי בשדה זה. Integer 0
Middleman Name שם המתווך. באם ההזמנה בוצעה באמצעות מתווך המוגדר בתוכנה, יש לבחור אותו בשדה זה, מתוך רשימת המתווכים. String 135
Middleman Commission % Rate אחוז עמלה למתווך. אחוז עמלה למתווך המחושבת מסך כל ההזמנה. Real 0
Gross Profit LC רווח גולמי בש"ח (ללא מע"מ). Money 0
Winning Order Number מספר הזמנה חלופית שזכתה. באם התקבלה הזמנה אחרת שבעת אישורה עודכן כי החליפה את הצעת מחיר זו, יופיע בשדה זה מס פרה . Real 0
Last Confirmation Step השלב האחרון שביצועו אושר בשרשרת האישורים. String 30
Next Confirmation Step השלב הבא לביצוע שיש לבצע בשרשרת האישורים. String 30
Next Confirmation Step Deadline יש לבצע את השלב הבא עד לתאריך - תאריך לביצוע השלב הבא. Date 0
Old Doc Reference מספר מסמך קודם. String 20
Old Software Name שם תוכנה קודמת. String 10
Against Purchase Order אסמכתא מצד הלקוח (הזמנת רכש). String 20
Don't Print SubTotal אל תדפיס סה"כ (הצעת אלטרנטיבות). Bool 0
Print Order Contract הדפס חוזה בצירוף להזמנה. בחירה מתוך הגדרות דברי הפתיחה והסיום כפי שהוגדרו בענף Orders Header & Footer ביסודות המערכת (ע"פ שם הכותרת הידידותית). String 30
Rounding Off עיגול אגורות Bool 0
Need Crane to Floor Number צריך מנוף לקומה מספר. Integer 0
CAD File Extention CAD File Extention. String 5
CAD File Name String 20
Spare Agent 1 Spare Agent 1. String 40
Spare Agent 2 Spare Agent 2.. String 40
Delivery Channel רכב / קבלן אספקה. String 20
Delivery Channel Attrib סוג ערוץ אספקה. String 1
Unloading Order סדר פריקה מהמשאית. Integer 0
Language Status 0
הצג רשימת טבלאות

Database Table "hyp_Order Items"

תיאור הטבלה

טבלת הפריטים בהזמנה. הטבלה מכילה את כל המידע הנוגע לפריטים אלו.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Order Number מספר הזמנה. Real 0
Item ID מזהה שורה חד ערכי (מועתק למסמכי ההמשך). Real 0
Catalogic Number מספר קטלוגי. מספר המוצר בהייפר. String 30
Product Name שם המוצר בעברית, כפי שהוגדר בכרטיס המוצר. String 120
Unit of measure יחידת מידה. Status 0
Integer Unit Quantity כמות רכש/מכירה במספר שלם. Bool 0
Unit Width mm רוחב יחידה במ"מ. Real 0
Unit Height mm גובה יחידה במ"מ. Real 0
Unit Depth mm עומק יחידה במ"מ. Real 0
Unit Weight kg משקל יחידה בק"ג. Real 0
Tax-Free Cost Price מחיר עלות פטור ממע"מ. Real 0
Taxable Cost Price מחיר עלות חייב במע"מ. Real 0
Cost Currency מטבע העלות. String 4
Tax-Free Selling Price מחיר מכירה פטור ממע"מ. Real 0
Taxable Selling Price מחיר לפני מע"מ. Real 0
Selling Currency מטבע המכירה. String 4
Warranty Period in months חודשי אחריות. Real 0
Discount Note הסבר אודות ההנחה. String 10
Discount % אחוז הנחה. Real 0
Quantity כמות. Real 0
Total Tax Free LC סה"כ פטורים ממע"מ. Money 0
Total Tax Liable LC סה"כ לפני מע"מ. Money 0
Total Tax LC סה"כ מע"מ. Money 0
Total Charge LC סה"כ לתשלום בש"ח. סה"כ לתשלום כולל מע"מ. Money 0
Total Charge on P.C. סה"כ כולל מע"מ במטבע הלקוח. Money 0
Exchange Rate שער המרה. Real 0
Discount Type סוג הנחה (אוטומטית / ידנית). String 10
Manual Product Name Manual Product Name String 1
הצג רשימת טבלאות

Database Table "hyp_Client Open Billing or Supply"

תיאור הטבלה

מעקב ייצור, אספקה וחיוב לקוחות על פי הזמנותיהם. לאחר שפריט סופק וחויב באופן מלא - השורה "נמחקת" מהרשימה ומועברת לארכיון. טבלה זו מוצגת בלשונית "מעקב ביצוע" באזור המכירות בכרטיס הלקוח.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

רשומות פתוחות לאספקה וחיוב.

אחסון ארכיון (Archive)

רשומות מעקב שסופקו וחוייבו במלואן

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Client Number מספר לקוח. Integer 0
SubRecord ID מזהה רשומת מעקב - חד ערכי (GUTS) ומועתק לשדה Trace SubRecord ID בתעודת המשלוח ובחשבונית. Real 0
Order Number מספר מסמך הזמנה. Real 0
Item ID מפתח רשומה חד ערכי של השורה בהזמנה (hyp_Order Items). Real 0
Catalogic Number מספר קטלוגי. String 30
Description תיאור הפריט. שדה זה מועתק מההזמנה. String 120
Quantity כמות בהזמנה. Real 0
Unit of measure יחידת מידה. Status 0
Commitment ID הופעל סעיף התחייבות מספר. באם הופעל, זהו מפתח רשומה לסעיף ההתחייבות החוזית מול הלקוח (hyp_Client Contract). Integer 0
CFP Tax-Free Selling Price מחיר מכירה פטור ממע"מ - ע"פ התחייבות (hyp_Client Contract). Real 0
CFP Taxable Selling Price מחיר מכירה חייב במע"מ - ע"פ התחייבות (hyp_Client Contract). Real 0
CFP Selling Currency מטבע המכירה - ע"פ התחייבות (hyp_Client Contract). String 4
Deadline יעד לאספקה (באם הוגדר). FixDT 0
Quantity Ready to Supply כמות מוכנה לאספקה - כמות יחידות המוצרים המוכנה לאספקה. ניתן לעדכן כמות חלקית / מלאה. Real 0
Quantity on Delivery Note כמות שהועברה לתעודות משלוח. כמות המוצרים המוכנים שהועברו לתעודת המשלוח. כמות זו מתעדכנת באופן אוטומטי לאחר הוצאת תעודת משלוח. Real 0
Quantity on Tax Invoice כמות שהועברה לחשבוניות. כמות המוצרים המוכנים שהועברו לחשבוניות. כמות זו מתעדכנת באופן אוטומטי לאחר הנפקת חשבונית. Real 0
Delivery Notes Reference אסמכתא תעודות משלוח. באם הופקה תעודת משלוח, יירשם מספרה בשדה זה. String 80
Integer Unit Quantity כמות מכירה במספר שלם. שדה בוליאני - האם מכירת המוצר הוגדרה לכמות מספרים שלמים. Bool 0
PP&C Handling שדה בוליאני: דורש ייצור ו/או אספקה (מוצר פיסי).
ערך False מייצג שירותים וחיובים בלבד.
Bool 0
Prepaid שדה בוליאני: שולם מראש וקוזז מהחוזה ולכן אין להפיק חשבונית מס Bool 0
Production Order On מועד שליחה לייצור. שדה אוטומטי, על פי תאריך עדכון ההזמנה כנשלחה לייצור. FixDT 0
Production Order By נשלח לייצור על ידי. שם המשתמש שעדכן את סטאטוס ההזמנה כנשלחה לייצור. String 40
הצג רשימת טבלאות

Database Table "hyp_Client Contract"

תיאור הטבלה

טבלה זו מרכזת את כלל המוצרים ששולמו מראש על ידי הלקוח, את פרטיהם ואת הכמות מתוכם שסופקה בפועל ללקוח. טבלה זו מוצגת בתקנות המכירה של הלקוח, בלשונית "מוצרים ששולמו מראש או שיש לגביהם הסכמים מיוחדים" ובהתאם להגדרות שנקבעו בחשבונית ששולמה מראש.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון ארכיון (Archive)

פריטים שנמחקו (Deleted)

שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Client Number מספר הלקוח. Integer 0
Commitment ID סעיף התחייבות. מספר ייחודי בהייפר של סעיף ההתחייבות, הניתן על ידי המערכת. Integer 0
Catalogic Number מספר קטלוגי של המוצר ששולם מראש או שיש עבורו הסכם מיוחד. String 30
Product Name שם המוצר. String 120
Units Supplied כמות יחידות שסופקו. כמות הפריטים שמומשו במסגרת החוזה. Real 0
Prepaid שולם מראש. שדה בוליאני אוטומטי (הרשומה נוצרת מתוך חשבונית מס בלבד). אם המוצר שולם מראש, ערך השדה יהיה"כן". Bool 0
Committed Until Date התחייבות עד לתאריך. המערכת תאפשר שימוש בסעיף התחייבות זה עד לתאריך פקיעת התוקף שעודכן בשדה זה. Date 0
Committed Units כמות יחידות בהתחייבות. המערכת תאפשר שימוש בסעיף זה עד להגעה למכסה שתעודכן בשדה זה. Real 0
Selling Method שיטת מחירון Status 0
Tax-Free Selling Price מחיר מכירה פטור ממע"מ. Real 0
Taxable Selling Price מחיר המכירה חייב במע"מ. Real 0
Selling Price inc Tax מחיר מכירה כולל מע"מ Money 0
Selling Currency מטבע המכירה. String 4
Last Update עדכון אחרון. שדה אוטומטי. תאריך ביצוע העדכון האחרון. FixDT 0
Updated By עודכן על ידי. שדה אוטומטי, שם המשתמש שביצע את העדכון האחרון. String 40
הצג רשימת טבלאות