Database Table "hyp_Clients"

תיאור הטבלה

טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.
דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

לקוחות אמיתיים ולידים בטיפול

אחסון ארכיון (Archive)

לידים שאינם רלוונטיים. ניתן לעדכן בארכיון !

פריטים שנמחקו (Deleted)

בהתאם להרשאות ניתן למחוק תיק לקוח בתנאי שאין לו פגישות או מסמכי מכירות
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים
Client Number מספר לקוח Integer 0 Edit Read Only
Key Field
Agency סניף Status 0 Select
Title תואר String 15 SelectEdit
Last Name שם משפחה / חברה Name 50 Edit Mandatory
First Name שם פרטי Name 40 Edit
3rd Optional Name שם אמצעי / כינוי Name 40 Edit
Client Full Name שם הלקוח String 135 Edit Read Only
Email תיבת דואר אלקטרוני String 100 Edit
Web Page עמוד הבית String 60 Edit
1st Phone טלפון נייד Phone 20 Edit
2nd Phone טלפון במשרד Phone 20 Edit
3rd Phone טלפון בעדיפות 3 Phone 20 Edit
Fax פקס Phone 20 Edit
VoIP Phone טלפון אינטרנטי String 40 Edit
Street Address רחוב ומספר String 80 Edit
City עיר String 40 Edit
Region אזור String 40 Edit
Country ארץ String 40 Select
Zip Code מיקוד String 15 Edit
Building / Apartment / Office Instructions הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) String 80 Edit
Use a Different Mailing Address השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר String 160 TextMemo
Gender מין
רשימת ערכים:
--בחר--
זכר
נקבה
חברה פרטית
חברה ציבורית
Status 0 Select
Birthday תאריך לידה Date 0 SelectEdit
ID Number מספר זהות / ח.פ Serial 20 Edit Mandatory
ID Doc Type סוג מסמך זהות
רשימת ערכים:
--בחר--
תעודת זהות
דרכון
תעודת מסע
תעודה מהמנהל האזרחי
רישום חברה / תאגיד
עמותה
חברה זרה רשומה בישראל
Status 0 Select
ID Doc Valid Until תוקף תעודה מזהה Month 0 SelectEdit
Country Issuing ID הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות String 40 Select
Docs & Forms Language שפת מסמכים וטפסים Status 0 Select
Handling Status סטטוס הלקוח
רשימת ערכים:
חדש
מעקב
מעקב + פגישה / הצעת מחיר
הלקוח אינו מעוניין
לקוח אמיתי
לקוח אמיתי + מועדון / חוזה
לקוח מוקפא
Status 0 Select Read Only
Locked Name & ID נעילת שם ומספר זהות Bool 0 Edit Hidden
Read Only
Created On מועד יצירה FixDT 0 Edit Read Only
Created By נוצר על ידי String 40 Edit Read Only
Parent Client Account כרטיס לקוח הורה Integer 0 Edit Read Only
Parent Client Account Name שם לקוח הורה String 135 PopupList
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה Bool 0 Select
Middleman Account מספר חשבון המתווך Integer 0 Edit Read Only
Middleman Name שם המתווך String 135 PopupList
Middleman Contact Person איש קשר מטעם המתווך String 135 PopupList
Use Currency by Default כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע String 4 Select Mandatory
Committed to pay VAT מחויב לשלם מע"מ Bool 0 Select
Produce International Documents by Default הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל Bool 0 Select
Send Official Documents to Primary Email שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית Bool 0 Select
Print prices on delivery notes הדפס מחירים בתעודות משלוח Bool 0 Select
Default Payment Terms תנאי תשלום ברירת מחדל
רשימת ערכים:
מזומן
אשראי מיום ההזמנה
אשראי שוטף פלוס
תשלומים חודשיים
קונסיגנציה
ללא (מחוץ לגבייה)
Status 0 Select
Credit Months חודשי אשראי Integer 0 Edit
Credit Days ימי אשראי Integer 0 Edit
Export Account to 3rd party מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה Integer 0 Edit
Gov Tax Authorities ID מזהה ברשויות המס String 20 Edit
Money Laundering הלבנת הון
רשימת ערכים:
--בחר--
זוהה מרחוק (אינטרנט)
זוהה פנים מול פנים
חשבון בנק ב-"מערכת סגורה"
ללא רגולציה
Status 0 Select
SEC Regulation פיקוח רשות ניירות ערך
רשימת ערכים:
רגיל
ללא רגולציה
Status 0 Select
Industry Classification Code מספר ענף תעשייה Integer 0 Edit Read Only
Industry Classification ענף תעשייה String 100 PopupList
Contract CID Counter Integer 0 Edit Hidden
Read Only
GIS Latitude Real 0 Edit Read Only
GIS Longitude Real 0 Edit Read Only
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only
Website Password סיסמא לאתר האינטרנט String 50 Edit Hidden
Read Only
Website EMail Verification Status מצב וידוי כתובת דוא"ל ראשית Status 0 Select Hidden
Read Only
Website Phone Verification Status מצב וידוי טלפון (נייד) ראשי Status 0 Select Hidden
Read Only
Website Last Token String 10 Edit Hidden
Read Only
Website Hidden Script Monetary Trans Auth String 1 Edit Hidden
Read Only
Website Shop / TP Activity פעילות בחנות אינטרנטית / TP
רשימת ערכים:
חשבון סגור
לקריאה בלבד
חשבון פעיל
Status 0 Select
Website Registration Flags String 5 Edit Hidden
Read Only
Role for Loan Module תפקיד במודול הלוואות
רשימת ערכים:
ללא
מבקש מימון
חייב (משלם)
משקיע
Status 0 Select
Default Sales Agent סוכן מכירות ב.מ. String 40 PopupList
Default Relationship Manager מנהל תיק לקוח ב.מ. String 40 PopupList
Spare Agent 1 String 40 PopupList
Spare Agent 2 String 40 PopupList
Spare Agent 3 String 40 PopupList
Price List מחירון String 50 Select
Accept Commercial Info by these channles מסכים לקבל מידע שיווקי בערוצים הבאים
רשימת ערכים:
אסור לשלוח אליו חומר שיווקי
סמס
דוא"ל
סמס + דוא"ל
דואר רגיל
מותר בכל הערוצים
Status 0 Select
Popup Serious Note הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח String 160 Edit
Relationship Abstract תקציר האירועים האחרונים String 1000 Memo Read Only
Last Phone call On מועד שיחת טלפון אחרונה FixDT 0 Edit Read Only
Last Phone call By שיחת טלפון אחרונה על ידי String 40 Edit Read Only
Last Phone call / Try to call Result סטאטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון
רשימת ערכים:
--אין שיחה עדיין--
אין תשובה
השארתי הודעה
שיחה קצרה
שיחה עם תוכן
Status 0 Select Read Only
Next Phone call On מועד שיחת הטלפון הבאה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Next Phone call By שיחת הטלפון הבאה על ידי String 40 Edit Read Only
Last Contact On מועד המגע האחרון FixDT 0 Edit Read Only
Last Meeting On מועד הפגישה האחרונה FixDT 0 Edit Read Only
First Meeting On מועד הפגישה הראשונה FixDT 0 Edit Read Only
First Price Quotation On מועד הצעת מחיר ראשונה Status 0 Select Read Only
Became a Real Client On Date תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי Date 0 SelectEdit Read Only
Not Interested Reason מדוע הלקוח אינו מעוניין
רשימת ערכים:
--בחר--
יקר מידי ללקוח
לא מה שהלקוח דמיין / ציפה
מעדיף את המתחרה שלנו
לא הבין את הקמפיין
Status 0 Select Read Only
Assigned by Wizard On מועד הקצאה אחרונה דרך האשף FixDT 0 Edit Read Only
Lead Supplier הליד הגיע דרך String 60 Select
Lead Status סטטוס ליד Status 0 Select
Mandatory Documents מילוי מסמכים חיוניים
רשימת ערכים:
לא נבחן עדיין
ריק (אין קבצים)
חסרים קבצים
קבצים הועלו
Status 0 Select
Review Status מצב סקירה
רשימת ערכים:
אין צורך לסקור
ממתין
הקובץ מאושר
הקובץ נדחה / שגוי
Status 0 Select
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Closed Positions"

תיאור הטבלה

תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים
File Number מספר תיק Integer 0 Edit Hidden
Read Only
Key Field
Trade ID מספר עסקה Real 0 Edit Read Only
Key Field
Open Time מועד פתיחת העסקה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Command פקודת מסחר String 15 Select Read Only
Symbol סימול נכס מדויק String 25 Edit Read Only
Open Price מחיר פתיחה Real 0 Edit Read Only
Volume כמות הנכס Real 0 Edit Read Only
Close Time מועד סגירת העסקה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Close Price מחיר סגירה Real 0 Edit Read Only
Trade P&L רווח/הפסד נטו (הפרש שערים) Money 0 Edit Read Only
Swap/Cost עלויות העסקה Money 0 Edit Read Only
Total P&L סה"כ רווח/הפסד במטבע החשבון Money 0 Edit Read Only
Comment הערות String 32 Edit Read Only
Stop Loss Real 0 Edit Read Only
Take Profit Real 0 Edit Read Only
Symbol A הנכס הנרכש String 15 Edit Read Only
Symbol B מטבע הרכישה String 5 Edit Read Only
Symbol A Volume כמות הנכס הנרכש Real 0 Edit Read Only
Symbol B Volume כמות מטבע הרכישה Real 0 Edit Read Only
Volume in Lots כמות ב-Lots Real 0 Edit Read Only
Trade P&L in Pips רווח/הפסד במחיר ליחידה Real 0 Edit Read Only
Trade P&L by Symbol רווח/הפסד נטו במטבע הנכס Real 0 Edit Read Only
Trading Account מספר חשבון מסחר Integer 0 Edit Read Only
Last Update עדכון אחרון FixDT 0 SelectEdit Read Only
Data Source מקור String 2 Edit Read Only
Commission עמלה במטבע החשבון Real 0 Edit Read Only
Swap ריבית במטבע החשבון Real 0 Edit Read Only
Position ID מזהה פוזיציה Real 0 Edit Read Only
Deal ID מזהה פעולה Real 0 Edit Read Only
Open Time UTC מועד פתיחת העסקה UTC FixDT 0 SelectEdit Read Only
Hyper Status Flag סטאטוס עסקה פנימי String 1 Edit Hidden
Read Only
Close Time UTC מועד סגירת העסקה בשעון UTC FixDT 0 SelectEdit Read Only
Sync Status Flag סטאטוס סנכרון מול הפלטפורמה String 1 Edit Hidden
Read Only
Total P&L USD סה"כ רווח/הפסד ב-USD Money 0 Edit Read Only
TP Open Volume Backup גיבוי הכמות בעת פתיחת העסקה לראשונה Real 0 Edit Hidden
Read Only
Open Trade Convertion Rate שער המרה למטבע החשבון בפתיחת העסקה Real 0 Edit Read Only
Close Trade Convertion Rate שער המרה למטבע החשבון בסגירת העסקה Real 0 Edit Read Only
Open Trade Volume in USD מחזור פתיחה ב-USD Money 0 Edit Read Only
Close Trade Volume in USD מחזור סגירה ב-USD Money 0 Edit Read Only
Commission USD עמלה ב-USD Money 0 Edit Read Only
Swap USD ריבית ב-USD Money 0 Edit Read Only
Spread at Open מרווח מחירים בעת פתיחת העסקה Real 0 Edit Read Only
Spread at Close מרווח מחירים בעת סגירת העסקה Real 0 Edit Read Only
Open Spread in Deposit Currency מרווח פתיחה במטבע החשבון Money 0 Edit Read Only
Close Spread in Deposit Currency מרווח סגירה במטבע החשבון Money 0 Edit Read Only
Open Spread in USD מרווח פתיחה במטבע USD Money 0 Edit Read Only
Close Spread in USD מרווח סגירה במטבע USD Money 0 Edit Read Only
Trading Account String סימול חשבון מסחר String 15 Edit Read Only
Open by Device Flag מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה String 1 Edit Read Only
Close by Device Flag מחשב/התקן ממנו נסגרה העסקה String 1 Edit Read Only
Open State Flag דגל פתיחה String 1 Edit Read Only
Close State Flag דגל סגירה String 1 Edit Read Only
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Commands"

תיאור הטבלה

בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים
File Number מספר תיק בהייפר Integer 0 Edit Hidden
Read Only
Key Field
Created On מועד יצירה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Created By Username נוצר על ידי String 40 Edit Read Only
Created By Module מודול תוכנה יוצר String 10 Edit Read Only
Command פקודה לפלטפורמה
רשימת ערכים:
--בחר--
יצירת משתמש חדש
הפקדת כסף לחשבון
משיכת כסף מהחשבון
שינוי מסגרת אשראי
החלפת סיסמא לחשבון אמיתי
יצירת חשבון הדגמה
החלפת סיסמא לחשבון הדגמה
הטענת חשבון מסחר בכסף
אפשור מסחר בחשבון
מניעת מסחר בחשבון
סגירת חשבון מסחר
החלפת קבוצה בחשבון המסחר
החלפת קבוצה בחשבון ההדגמה
Status 0 Select Read Only
Value סכום (במטבע החשבון) Money 0 Edit Read Only
Comment הערה String 50 SelectEdit Read Only
Spare Field
Status סטאטוס ביצוע
רשימת ערכים:
ממתין בתור לביצוע
בוצע בהצלחה
נכשל / תקלה
Status 0 Select Read Only
Response Notes תגובת הפלטפורמה String 100 Edit Read Only
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only
Dep/Wd Purpose מטרת הפקדה/משיכה
רשימת ערכים:
לא ידוע
העברת כסף מול הלקוח
בונוס
מיסים
תיקון תקלה/טעות
רווח/הפסד ממסחר
עמלה
"הפקדה ראשונה" / "כסף חדש"
ריבית
דיבידנד
שמיטת חוב
העברה בין חשבונות
גלגול חוזה
עמלת ניהול חשבון
Status 0 Select
Platform Processing at מועד ביצוע בפלטפורמה FixDT 0 SelectEdit Read Only
DateTime UTC מועד בקשה / ביצוע בשעון UTC FixDT 0 SelectEdit Read Only
Trading Account מספר חשבון מסחר Integer 0 Edit Read Only
Trading Account String סימול חשבון מסחר String 15 Edit Read Only
Order / Ticket ID מספר הוראה בפלטפורמה Real 0 Edit Read Only
Account Currency מטבע החשבון String 4 Edit Read Only
Commission to Username ציין עמלה למשתמש String 40 PopupList Read Only
קישור אל רשימת הטבלאות