Database Table "hyp_Clients"

תיאור הטבלה

טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.
דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

לקוחות אמיתיים ולידים בטיפול

אחסון ארכיון (Archive)

לידים שאינם רלוונטיים. ניתן לעדכן בארכיון !

פריטים שנמחקו (Deleted)

בהתאם להרשאות ניתן למחוק תיק לקוח בתנאי שאין לו פגישות או מסמכי מכירות. לקריאה בלבד
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים json
Client Number מספר לקוח Integer 0 Edit Read Only
Key Field
ClientNumber
Agency סניף Status 0 Select Agency
Title תואר String 15 SelectEdit Title
Last Name שם משפחה / חברה Name 50 Edit Mandatory LastName
First Name שם פרטי Name 40 Edit FirstName
3rd Optional Name שם אמצעי / כינוי Name 60 Edit 3rdOptionalName
Client Full Name שם הלקוח String 105 Edit Read Only ClientFullName
Email תיבת דואר אלקטרוני String 100 Edit Mandatory /G:1 Email
Web Page עמוד הבית String 60 Edit WebPage
1st Phone טלפון נייד Phone 20 Edit Mandatory /G:1 1stPhone
2nd Phone טלפון במשרד Phone 20 Edit Mandatory /G:1 2ndPhone
3rd Phone טלפון בעדיפות 3 Phone 20 Edit 3rdPhone
Fax פקס Phone 20 Edit Fax
Street Address רחוב ומספר String 80 Edit StreetAddress
City עיר String 40 Edit City
Region אזור String 40 Edit Region
Country ארץ String 40 Select Country
Zip Code מיקוד String 15 Edit ZipCode
Building / Apartment / Office Instructions הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) String 80 Edit BuildingApartmentOfficeInstructions
Use a Different Mailing Address השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר String 160 TextMemo UseADifferentMailingAddress
Gender מין
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = זכר
2 = נקבה
3 = חברה פרטית
4 = חברה ציבורית
Status 0 Select Gender
Values List:
0 = null, Empty
1 = Male
2 = Female
3 = Private Company
4 = Public Company
Birthday תאריך לידה Date 0 SelectEdit Birthday
ID Number מספר זהות / ח.פ Serial 20 Edit IdNumber
ID Doc Type סוג מסמך זהות
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = תעודת זהות
2 = דרכון
3 = תעודת מסע
4 = תעודה מהמנהל האזרחי
5 = רישום חברה / תאגיד
6 = עמותה
7 = חברה זרה רשומה בישראל
Status 0 Select IdDocType
Values List:
0 = null, Empty
1 = National ID
2 = National Passport
3 = Travel ID (certificate)
4 = ICA ID (certificate)
5 = Corporation ID
6 = Fellowship
7 = Foreign Company Registered Locally
ID Doc Valid Until תוקף תעודה מזהה Month 0 SelectEdit IdDocValidUntil
Country Issuing ID הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות String 40 Select CountryIssuingId
Docs & Forms Language שפת מסמכים וטפסים Status 0 Select DocsFormsLanguage
Handling Status סטטוס הלקוח
רשימת ערכים:
0 = חדש
1 = מעקב
2 = מעקב + פגישה / הצעת מחיר
3 = הלקוח אינו מעוניין
4 = לקוח מאושר
5 = לקוח אמיתי
6 = לקוח מוקפא (קרא הערות)
Status 0 Select Read Only HandlingStatus
Values List:
0 = New
1 = Follow up
2 = Follow up + Meeting / P.Offer
3 = Client Not Interested
4 = Approved Client
5 = Real Client
6 = InActive / Suspended (Read Notes)
Locked Name & ID Bool 0 Edit Hidden
Read Only
LockedNameId
Title in English תואר באנגלית String 15 SelectEdit TitleInEnglish
Values List:
Mr.
Sir
Miss
Mrs.
Ms.
Doctor
Professor
Lord
Last Name in English שם משפחה באנגלית Name 50 Edit LastNameInEnglish
First Name in English שם פרטי באנגלית Name 40 Edit FirstNameInEnglish
ID Number 2 מספר זהות / ח.פ נוסף Serial 20 Edit IdNumber2
ID Doc Type 2 סוג מסמך זהות נוסף
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = תעודת זהות
2 = דרכון
3 = תעודת מסע
4 = תעודה מהמנהל האזרחי
5 = רישום חברה / תאגיד
6 = עמותה
7 = חברה זרה רשומה בישראל
8 = רישיון נהיגה
Status 0 Select IdDocType2
Values List:
0 = null, Empty
1 = National ID
2 = National Passport
3 = Travel ID (certificate)
4 = ICA ID (certificate)
5 = Corporation ID
6 = Fellowship
7 = Foreign Company Registered Locally
8 = Driving License
ID Doc Valid Until 2 תוקף מסמך זהות נוסף Month 0 SelectEdit IdDocValidUntil2
Country Issuing ID 2 הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות הנוסף String 40 Select CountryIssuingId2
Created On מועד יצירה FixDT 0 Edit Read Only CreatedOn
Created By נוצר על ידי String 40 Edit Read Only CreatedBy
Parent Client Account כרטיס לקוח הורה Integer 0 Edit Read Only ParentClientAccount
Parent Client Account Name שם לקוח הורה String 105 PopupList ParentClientAccountName
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה Bool 0 Select AssignJournalEntriesToParent
Middleman Account מספר חשבון המתווך Integer 0 Edit Read Only MiddlemanAccount
Middleman Name שם המתווך String 105 PopupList MiddlemanName
Middleman Contact Person איש קשר מטעם המתווך String 105 PopupList MiddlemanContactPerson
Use Currency by Default מטבע ברירת מחדל String 5 Select Mandatory UseCurrencyByDefault
Committed to pay VAT מחויב לשלם מע"מ Bool 0 Select CommittedToPayVat
Produce International Documents by Default הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל Bool 0 Select ProduceInternationalDocumentsByDefault
Send Official Documents to Primary Email שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית Bool 0 Select SendOfficialDocumentsToPrimaryEmail
Prevent Sending / Printing of the following: String 60 GroupSelect PreventSendingPrintingOfTheFollowing
Values List:
Receipt
Refund
Default Payment Terms תנאי תשלום ברירת מחדל
רשימת ערכים:
0 = מזומן
1 = אשראי מיום ההזמנה
2 = אשראי שוטף פלוס
3 = תשלומים חודשיים
4 = קונסיגנציה
5 = ללא (מחוץ לגבייה)
Status 0 Select DefaultPaymentTerms
Values List:
0 = Cash
1 = Standard Credit
2 = Extra Credit
3 = Monthly Payments
4 = Consignation
5 = None
Credit Months חודשי אשראי Integer 0 Edit CreditMonths
Credit Days ימי אשראי Integer 0 Edit CreditDays
Export Account to 3rd party מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה Integer 0 Edit ExportAccountTo3rdParty
Gov Tax Authorities ID מזהה ברשויות המס String 20 Edit GovTaxAuthoritiesId
Money Laundering הלבנת הון
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = זוהה מרחוק (אינטרנט)
2 = זוהה פנים מול פנים
3 = חשבון בנק ב-"מערכת סגורה"
4 = ללא רגולציה
Status 0 Select MoneyLaundering
Values List:
0 = null, Empty
1 = Remote Detection
2 = Face-to-face Identification
3 = Back Account "Closed Circuit"
4 = Not Regulated
SEC Regulation פיקוח רשות ניירות ערך
רשימת ערכים:
0 = רגיל
1 = ללא רגולציה
Status 0 Select SecRegulation
Values List:
0 = Normal
1 = Not Regulated
Industry Classification Code מספר ענף תעשייה Integer 0 Edit Read Only IndustryClassificationCode
Industry Classification ענף תעשייה String 100 PopupList IndustryClassification
GIS Latitude Real 0 Edit Read Only GisLatitude
GIS Longitude Real 0 Edit Read Only GisLongitude
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only DataSource
Role for Loan Module תפקיד במודול הלוואות
רשימת ערכים:
0 = ללא
1 = מבקש מימון
2 = חייב (משלם)
3 = מבקש מימון וגם חייב
4 = משקיע
Status 0 Select RoleForLoanModule
Values List:
0 = None
1 = Borrower
2 = Debtor
3 = Borrower & Debtor
4 = Investor
Default Sales Agent סוכן מכירות ב.מ. String 40 PopupList DefaultSalesAgent
Default Relationship Manager מנהל תיק לקוח ב.מ. String 40 PopupList DefaultRelationshipManager
Spare Agent 1 String 40 PopupList SpareAgent1
Spare Agent 2 String 40 PopupList SpareAgent2
Spare Agent 3 String 40 PopupList SpareAgent3
Price List מחירון String 50 Select PriceList
Accept Commercial Info by these channles מסכים לקבל מידע שיווקי בערוצים הבאים
רשימת ערכים:
0 = אסור לשלוח אליו חומר שיווקי
1 = סמס
2 = דוא"ל
3 = סמס + דוא"ל
4 = דואר רגיל
5 = מותר בכל הערוצים
Status 0 Select Hidden
Read Only
AcceptCommercialInfoByTheseChannles
Values List:
0 = None
1 = SMS
2 = EMail
3 = SMS + EMail
4 = Traditional Mail
5 = All Channels
Accept Commercial Info to Cell phone מסכים לקבל מידע שיווקי לסלולארי FixDT 0 SelectEdit Read Only AcceptCommercialInfoToCellPhone
Question to use cell phone הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לסלולארי
רשימת ערכים:
0 = לא נשאל
1 = טופס באתר אינטרנט
2 = דף נחיתה
3 = בשיחת טלפון איתנו
4 = בהודעת דוא"ל
5 = בהודעת טקסט (sms)
6 = טופס נייר
Status 0 Select QuestionToUseCellPhone
Values List:
0 = Not Asked Yet
1 = Website Form
2 = Landing Page
3 = Phone Conversation
4 = Email
5 = Text Message
6 = Paper Form
Accept Commercial Info to Email מסכים לקבל מידע שיווקי לדוא"ל FixDT 0 SelectEdit Read Only AcceptCommercialInfoToEmail
Question to use Email הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לדוא"ל
רשימת ערכים:
0 = לא נשאל
1 = טופס באתר אינטרנט
2 = דף נחיתה
3 = בשיחת טלפון איתנו
4 = בהודעת דוא"ל
5 = בהודעת טקסט (sms)
6 = טופס נייר
Status 0 Select QuestionToUseEmail
Values List:
0 = Not Asked Yet
1 = Website Form
2 = Landing Page
3 = Phone Conversation
4 = Email
5 = Text Message
6 = Paper Form
Popup Serious Note הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח String 300 TextMemo Spare Field PopupSeriousNote
Relationship Abstract תקציר האירועים האחרונים String 1000 Memo Read Only RelationshipAbstract
Last Phone call On מועד שיחת טלפון אחרונה FixDT 0 Edit Read Only LastPhoneCallOn
Last Phone call By שיחת טלפון אחרונה על ידי String 40 Edit Read Only LastPhoneCallBy
Last Phone call / Try to call Result סטאטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = אין תשובה
2 = השארתי הודעה
3 = שיחה קצרה
4 = שיחה עם תוכן
Status 0 Select Read Only LastPhoneCallTryToCallResult
Values List:
0 = null, Empty
1 = No Answer
2 = Left a Message
3 = Short Conversation
4 = Long Conversation
Next Phone call On מועד שיחת הטלפון הבאה FixDT 0 SelectEdit Read Only NextPhoneCallOn
Next Phone call By שיחת הטלפון הבאה על ידי String 40 Edit Read Only NextPhoneCallBy
Last Contact On מועד המגע האחרון FixDT 0 Edit Read Only LastContactOn
Last Meeting On מועד הפגישה האחרונה FixDT 0 Edit Read Only LastMeetingOn
First Meeting On מועד הפגישה הראשונה FixDT 0 Edit Read Only FirstMeetingOn
First Proposal / Quotation On מועד הצעת מחיר ראשונה FixDT 0 Edit Read Only FirstProposalQuotationOn
Client Approval Date תאריך אישור/דחיית הלקוח Date 0 SelectEdit Read Only ClientApprovalDate
First Transaction Date תאריך עסקה ראשונה Date 0 SelectEdit Read Only FirstTransactionDate
Last Transaction Date תאריך עסקה אחרונה Date 0 SelectEdit Read Only LastTransactionDate
Mandatory Documents מילוי מסמכים חיוניים
רשימת ערכים:
0 = לא נבחן עדיין
1 = ריק (אין קבצים)
2 = חסרים קבצים
3 = קבצים הועלו
Status 0 Select Read Only MandatoryDocuments
Values List:
0 = Not Tested Yet
1 = Empty
2 = Missing
3 = OK
Review Status מצב סקירה
רשימת ערכים:
0 = אין צורך לסקור
1 = ממתין
2 = הקובץ מאושר
3 = הקובץ נדחה / שגוי
Status 0 Select Read Only ReviewStatus
Values List:
0 = No Need
1 = Waiting
2 = Confirmed
3 = Denied / Wrong
Lead Supplier הליד הגיע דרך String 100 Select LeadSupplier
Lead Status סטטוס ליד
רשימת ערכים:
0 = רגיל
1 = נוצר לאחרונה
2 = ליד חם
3 = מתעניין שוב
Status 0 Select LeadStatus
Values List:
0 = Normal
1 = Newly Created
2 = HOT Lead
3 = Interested Again
Last Lead Input מועד קליטת ליד אחרון FixDT 0 SelectEdit Read Only LastLeadInput
Not Interested Reason מדוע הלקוח אינו מעוניין
רשימת ערכים:
0 = ריק, null
1 = יקר מידי ללקוח
2 = לא מה שהלקוח דמיין / ציפה
3 = מעדיף את המתחרה שלנו
4 = לא הבין את הקמפיין
Status 0 Select NotInterestedReason
Values List:
0 = null, Empty
1 = Too Expensive
2 = Not what he imagined
3 = Prefer the competitor
4 = Did not understand the campaign
Assigned by Wizard On מועד הקצאה אחרונה דרך האשף FixDT 0 Edit Read Only AssignedByWizardOn
Alert Open Positions Beyond Integer 0 Edit AlertOpenPositionsBeyond
Alert Collateral Requirement Beyond Integer 0 Edit AlertCollateralRequirementBeyond
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_TPM Equity History"

תיאור הטבלה

טבלה זו מכילה את מצב הלקוח לתחילת כל יום מסחר וכוללת את נתוני היתרה (Balance), שווי תיק (Equity), מסגרת אשראי (Credit) ושווי בטחונות (Margin).

אחסון רגיל/הווה (Normal)

עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה כותרת בעברית טיפוס אורך הטקסט עורך מאפיינים json
File Number מספר תיק בהייפר Integer 0 Edit Hidden
Read Only
Key Field
FileNumber
Created On מועד יצירה FixDT 0 SelectEdit Read Only
Key Field
CreatedOn
Beginning of Day לתחילת יום Date 0 SelectEdit Read Only BeginningOfDay
Balance יתרה נזילה Money 0 Edit Read Only Balance
Equity שווי תיק Money 0 Edit Read Only Equity
Credit מסגרת אשראי Money 0 Edit Read Only Credit
Margin שווי ביטחונות Money 0 Edit Read Only Margin
Margin Level רמת ביטחונות Money 0 Edit Read Only MarginLevel
Data Source מקור הרשומה String 2 Edit Read Only DataSource
Trading Account מספר חשבון מסחר Integer 0 Edit Read Only
Spare Field
TradingAccount
Trading Account String סימול חשבון מסחר String 15 Edit Read Only
Spare Field
TradingAccountString
Account Status סטאטוס השימוש בחשבון Status 0 Select Read Only
Spare Field
AccountStatus
Values List:
0 = Unknown
1 = Closed
2 = Readonly
3 = Active
Sync Status Flag דגל סנכרון מול הפלטפורמה String 1 Edit Read Only SyncStatusFlag
TP Capture Time מועד סנכרון מול הפלטפורמה UTC FixDT 0 SelectEdit Read Only
Spare Field
TpCaptureTime
Account Currency מטבע החשבון String 5 Select Read Only AccountCurrency
קישור אל רשימת הטבלאות