חישוב הקצאות בשל סיכוני שוק (ז013)

דוח זה מופק בהתאם לתקנה 85, קובץ 7445 זירת סוחר לחשבונו העצמי, להלן "הקצאה בשל סיכון שוק". להבנת החומר יש לקרוא גם את תקנות 83, 84 ואת 86.
זירת סוחר מחויבת להתגונן מפני שינויים במחירי מטבעות, סחורות, מניות וכל מכשיר פיננסי אחר שבו הזירה חשופה אל השוק (גם מאזנית).
הדוח מוגש באתר "מגנא טופס", תחת הסימול ז013, בתדירות חודשית, רבעונית ושנתית.
קיימת זיקה לדוח ז012 כאשר הזירה מתכסה על פוזיציות (באופן מלא או חלקי). כל סיכון מכוסה יחושב כסיכון אשראי (בדוח ז012) בלבד. היתר יחושב כסיכון שוק.

חישוב הקצאות בשל סיכוני שוק בתוכנת הייפר

מבוא

על פי תקנות הרשות לניירות ערך בישראל, זירת סוחר מחויבת להתגונן מפני שינויים במחירי מטבעות, סחורות, מניות וכל מכשיר פיננסי אחר שבו הזירה חשופה אל השוק.
 • כל מכשיר פיננסי בו לקוחות הזירה סוחרים והזירה אינה מתכסה בפוזיציה חופפת אצל ספק נזילות מאושר - נחשבת לסיכון שוק. במקרה של התכסות חלקית אזיי החלק שאינו מכוסה.
 • כל החזקת מטבע של כספי החברה שאינו בשקלים (אינו מטבע ניהול הספרים של החברה) נחשב לסיכון שוק. לדוגמה: החזקת פקדון דולרי של הון עצמי.
 • כל החזקת מטבע של כספי הלקוחות בנאמנות שאינם במטבע ניהול החשבון (אינו זהה למטבע Balance הרשום בפלטפורמת המסחר) נחשב לסיכון שוק. לדוגמה: החזקת כספי לקוחות בשקלים.
עבור כל סיכוני השוק מתבצע "ריתוק" הון עצמי של הזירה, בהתאם לנוסחאות בתקנה 85, כך שהזירה תוכל למלא את כל התחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

בחלק העליון של המסך נמצאים שדות הגדרה אותם נסביר בהמשך. בעת הפעלת הדוח, תוכן השדות הללו נשמר באופן אוטומטי וישוחזר בפעם הבאה שתיכנס לדוח זה.
מתחת לשדות נמצאים לחצני ההפעלה של הדוח. חשוב לציין שהפעלת הדוח וכלל הלחצנים אינם מבצעים שינוי במסד הנתונים. כך שניתן להפיק דוחות גם לתרגול ללא חשש.
בשאר המסך נמצאת טבלה ועוד שדות סיכום בהתאם למבנה של אתר "מגנא טופס" ז013, השתדלנו לקיים חפיפה ויזואלית על כמה שניתן.
עבודה נעימה.

הפעלת הדוח

להלן רשימת השדות למילוי בעת הפקת הדוח:
שדה הסבר
עסקאות פתוחות לסוף יום בחר את יום המסחר עבורו יופק הדוח. כברירת מחדל מוצג היום האחרון בחודש החולף.
הדוח מחושב על העסקאות שהיו פתוחות בתאריך הנבחר, בשנייה האחרונה 23:59:59.500, לפי שעון פלטפורמת המסחר - להלן "מועד חיתוך הדוח".
מבחינה חשבונאית (חשיפה מטבעית על פיקדונות וכיו) נאספות פקודות היומן עד וכולל תאריך האסמכתה הנקוב בשדה זה.
שימו לב: אם תשאירו את השדה ריק, הייפר תפיק דוח עבור הרגע בהווה ! במקרה זה היא תמשוך נתונים רק מטבלת העסקאות הפתוחות והמחירים יהיו האחרונים שנקלטו מה-Feed בפלטפורמת המסחר.
תקופת הדיווח בחר את תקופת הדיווח הנדרשת: חודשי, רבעוני, שנתי.
ספקי נזילות ? מציג 3 אפשרויות לבחירה:
 • אינם כלולים בדיווח: הצג חישוב חשיפת שוק מלאה על העסקאות של הלקוחות. עבור חברה שמתכסה (אפילו באופן חלקי) מצג זה שימושי בתור סימולטור לקבלת החלטות.
 • הנח התכסות טכנולוגית בפלטפורמה: כאשר פלטפורמת המסחר של הזירה ניתנת לה על ידי ספק הנזילות או כאשר קיים פתרון טכנולוגי הרמטי להתכסות של 100% על כל הפוזיציות.
  במצב זה הייפר תחשב תאורטית כיסוי של 100% מבלי לקרוא ולבחון חשבונות התכסות אצל ספקי הנזילות. ניתן להשתמש בפונקציה זו בהתאם לחוות דעת משפטית וחוזה כיסוי בין הצדדים.
 • קרא חשבונות התכסות ממערכת הספקים: זהו המצב הטבעי לזירה שמתכסה באופן חלקי או באמצעות העתקת פוזיציות לחשבונות ההתכסות (Bridge).
  במצב זה הייפר קוראת את חשבונות ספקי הנזילות של הזירה ומעתיקה את מצב הפוזיציות. בעת הפעלת הדוח עסקאות הנזילות מקוזזות עם חשיפת הלקוחות והיתרה מחושבת כסיכון שוק.
סיכון חשבונאי כשהמטבע אינו שקל (מספרי חשבונות) זהו שדה מזכר אותו יש למלא ברשימה של מספרי חשבונות ממערכת ההנח"ש של הייפר. כל מספר חשבון יופיע בשורה נפרדת.
היתרות בחשבונות הללו יבחנו נכון לתאריך הפקת הדוח (השדה הראשון) וכל יתרת מט"ח תחושב כסיכון שוק ללא כיסוי בכל מקרה.
עם זאת יבוצע קיזוז מטבעות בין החשבונות השונים.
סיכון חשבונאי כשהמטבע אינו דולר (מספרי חשבונות) זהו שדה מזכר אותו יש למלא ברשימה של מספרי חשבונות ממערכת ההנח"ש של הייפר. כל מספר חשבון יופיע בשורה נפרדת.
היתרות בחשבונות הללו יבחנו נכון לתאריך הפקת הדוח (השדה הראשון) וכל יתרת מטבע שאינו דולר (USD) תחושב כסיכון שוק ללא כיסוי בכל מקרה.
עם זאת יבוצע קיזוז מטבעות בין החשבונות השונים.
שימו לב: פונקציה זו נכתבה כאשר כל הזירות בישראל מנהלות את חשבונות הלקוחות במטבע USD בפלטפורמות המסחר.
זירה שרוצה לנהל חשבונות לקוחות במטבע אחר צריכה לפנות לפיתוח של הייפר בטרם עת.
שימו לב: יש להקפיד שלא למלא את אותו מספר חשבון בשני השדות האחרונים. במקרה זה הייפר תחשב סיכון מול השקל בעדיפות על פי הדולר.
לאחר הגדרת השדות, לחץ על לחצן "הפעל דוח".

כעת נסקור את הלחצנים הזמינים במודול:

הפעל דוח ביצוע שאילתה על מסד הנתונים וחישוב דוח סיכוני שוק. במידה ונמצאו נתונים, יהפכו יתר לחצני הפעולה לזמינים.
יצוא נתונים לחצן זה מחולל גיליון אלקטרוני עם שתי טבלאות הדיווח, ללא טבלאות חישוב או חומרים נסתרים אחרים (למשל: בניגוד לדוח ז004 שחושף טבלאות חישוב).
הדפסה הדפסה של הדוח למטרות תיעוד פנים ואף החתמה פיזית לפני הדיווח במגנא (לא חובה כלל).
קובץ ז13: ערך מחושב של כל הרכיבים יצוא קובץ לפי הפורמט של רנ"ע. בכדי להגיש את הדוח במגנא יש להעלות את הקובץ הזה בכותרת חלק א' - הקצאה בשל סיכון שוק
ותחתיה בכותרת טבלה 1: חישוב ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק.
לחץ כאן לצפיה בפורמט הקובץ אותו הייפר מפיקה

איסוף הנתונים להפקת הדוח

דוח זה מסכם נתונים גולמיים כפי שנדגמו ממערכות המסחר ונרשמו בספרי החשבונות של החברה; ומופק ממקורות המידע הבאים:
 • hyp_Trading System Symbols   רשימת הסימבולים כולל אלו מהעבר (ארכיון), בתנאי שאינם מוגדרים בסטטוס ידני untradable או בארכיון Disable.
  לפי דרישת רנ"ע, יש לדווח את כל הסימבולים שנמצאים במסחר פעיל, גם אם אין בהם חשיפה. סימבולים בסטטוס סגירה או "לא פעיל" מותר להסיר מהדוח.
 • hyp_Trading System Exp Sym Reg Translation   טבלת הגדרת הנכסים הבודדים - בגלל דרישת רנ"ע בקובץ הטקסט (טבלה 3 נספח ב).
 • hyp_TPM Open Positions   מטבלת העסקאות הפתוחות, נשלפות פוזיציות שנפתחו עד לנקודת החיתוך של הדוח.
 • hyp_TPM Closed Positions   מטבלת העסקאות הסגורות, נשלפות פוזיציות שהיו פתוחות בנקודת החיתוך של הדוח.
 • hyp_Trading System Feed VaR   טבלת דגימת מחירים ממערכת המסחר נכון לסוף יום הדיווח.
 • hyp_Journal   טבלת פקודות יומן כאשר תאריך האסמכתא וגם תאריך התזרים של הפקודות קטנים ממועד החיתוך של הדוח !

פלט הדוח

הטבלה המרכזית מכילה נתונים אשר מיוצאים לקובץ TXT כהגדרת רנ"ע . חשוב לעיין בהם בטרם ההגשה שכן הם לב הדיווח.
טבלה 1: חישוב ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק הכולל פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון שיש להם אותו נכס בסיס, ובלבד שהן נובעות ממכשירים פיננסים שתנאיהם זהים.
לפי ההנחיות שהגיעו מרנ"ע לאחר תחילת דיווחי הזירות, יש להמיר מ-USD ו-EUR לשקלים דרך השער היציג של בנק ישראל.
שדה הסבר מספר שדה
בקובץ TXT
סימול המכשיר הפיננסי מזהה המכשיר בפלטפורמת המסחר כפי שנרשם גם ברנ"ע (טופס ז007). במידה וקיימים סימבולים נוספים במזהים אחרים, הייפר יודעת לחבר אותם לפי הגדרת Primary=No.
בסיכון חשבונאי מיוצר צמד מטבעות בהתאם לחשיפה, בלי קשר לטבלת המכשירים בפלטפורמות.
3
תיאור המכשיר הפיננסי כאשר סימבול נקלט בהייפר, שדה ה-Description של הפלטפורמה מיובא לטבלת הסימבולים.
לאחר מכן קצין הציות נדרש לערוך את הטקסט בהתאם לטבלה 2 בנספח ב. הטקסט אינו "נדרס" בסנכרון עם הפלטפורמה ויוצא בקובץ ה-TXT ובדוחות האחרים (VaR).
בסיכון חשבונאי מיוצר כאן טקסט לפי פורמט הרשות באמצעות הטקסטים של טבלה 3 דווקא ועם לוכסן בין שמות המטבעות.
5
טיפוס סוג המכשיר הפיננסי (מטבעות, מניות וכיו'). שדה זה נערך ידנית בטבלה של הייפר, אינו מיוצא ישירות ל-TXT אבל משפיע על הפקת הדוח (מגדיר את השדות "סיווג רכיב סיכון"). ללא
הנכס הנרכש סימול הנכס הנרכש = רכיב הסיכון הראשון.
בתצוגה בהייפר מופיע סימול הנכס המקוצר אבל בקובץ הטקסט נכתב השם הארוך, בהתאם לטבלה 3 בנספח ב.
6
מטבע הרכישה סימול מטבע הרכישה = רכיב הסיכון המשני. טכנית, יכול להיות גם נכס כגון סחורה / מטבע קריפטו.
בתצוגה בהייפר מופיע סימול המטבע המקוצר אבל בקובץ הטקסט נכתב השם הארוך, בהתאם לטבלה 3 בנספח ב.
בסיכון חשבונאי יופיע כאן המטבע הקיים במאזן הזירה.
11
טיפוס מכשיר פיננסי שדה זה יכול לקבל אחד משני ערכים: 'חוזה הפרשים' (עבור הפוזיציות של הלקוחות וספקי הנזילות) ו- 'אחר' (עבור חשיפה חשבונאית).
השדה נכתב בקובץ בהתאם לטבלה 1 בנספח ב. השם של רנ"ע בפורמט הקובץ ("שם המכשיר הפיננסי") מאוד מבלבל ולכן ניסחנו אחר.
בסיכון חשבונאי יופיע כאן המטבע שהיה צריך להיות במאזן הזירה (שקל או דולר) ומולו מחשבים סיכון שוק.
2
סך כמות בעסקאות קניה הפוזיציה של הזירה בכיוון Long = כאשר הלקוח הסוחר בזירה ביצע עסקת Short (פקודת SELL). ללא
סך כמות בעסקאות מכירה הפוזיציה של הזירה בכיוון Short = כאשר הלקוח הסוחר בזירה ביצע עסקת Long (פקודת BUY). ללא
סך כמות מקוזזת סיכום שני השדות הקודמים אשר מוצגים בערך מוחלט ואילו בשדה זה ערך שלילי משמעו שהזירה נמצאת בפוזיציית Short בסיכום כלל העסקאות.
במצב התכסות מלאה ותקינה, יהיה ערכו של השדה אפס.
ללא
סיווג רכיב סיכון ראשון בהתאם לשדה "טיפוס מכשיר פיננסי" יהיה ערכו של השדה אחד מהטקסטים הבאים:
'מטבעי' / 'תלוי סחורה' / 'מנייתי' (גם למדדים) / 'תלוי ריבית' / 'שיורי'.
7
ערך רכיב סיכון ראשון לונג ILS ערך בשקלים = [סך כמות בעסקאות קניה] * [שער המרה]. ערכו תמיד חיובי. 8
ערך רכיב סיכון ראשון שורט ILS ערך בשקלים = [סך כמות בעסקאות מכירה] * [שער המרה] * (1-). ערכו תמיד שלילי. 9
ערך רכיב סיכון ראשון לאחר קיזוז ILS חיבור ערכי שני השדות הקודמים, יכול להיות חיובי או שלילי.
שימו לב: רק בצמדי מטבעות (ואולי גם בזהב), ערכו של שדה זה עשוי להיות שונה מערכו של השדה המקביל "ערך רכיב סיכון משני לאחר קיזוז ILS", בערך מוחלט.
הסיבה לכך היא ההנחיה להמיר מ-USD ו-EUR לשקלים דרך השער היציג של בנק ישראל, ולכן אם שער סוך היום בפלטפורמה שונה מהיציג של בנק ישראל - יווצר הפרש קטן בין השדות.
10
סיווג רכיב סיכון משני בהתאם לשדה "טיפוס מכשיר פיננסי" יהיה ערכו של השדה אחד מהטקסטים הבאים:
'מטבעי' / 'תלוי סחורה' / 'מנייתי' (גם למדדים) / 'תלוי ריבית' / 'שיורי'.
במציאות של היום, כל המכשירים מוגדרים לרכישה באמצעות מטבע ולכן בכל השורות ערכו יהיה 'מטבעי'.
12
ערך רכיב סיכון משני לונג ILS ערך בשקלים = [סך כמות בעסקאות מכירה] * [שער המרה]. ערכו תמיד חיובי. 13
ערך רכיב סיכון משני שורט ILS ערך בשקלים = [סך כמות בעסקאות קניה] * [שער המרה] * (1-). ערכו תמיד שלילי. 14
ערך רכיב סיכון משני לאחר קיזוז ILS חיבור ערכי שני השדות הקודמים, יכול להיות חיובי או שלילי. 15
כמות עסקאות כמות העסקאות הפתוחות על ידי לקוחות הזירה (מתעלם מספק הנזילות), במכשיר זה. ללא
מחיר נכס בסיס בדוח היסטורי זהו מחיר הסגירה היומי מהפלטפורמה.
בדוח רגעי (ללא תאריך חיתוך) מדובר המחיר האחרון שנקלט מה-Feed.
ללא
שער המרה ל-ILS בדוח היסטורי זהו מחיר הסגירה היומי מהפלטפורמה בשילוב המרה לשקלים מ-USD ו-EUR לפי בנק ישראל.
בדוח רגעי (ללא תאריך חיתוך) מדובר המחיר האחרון שנקלט מה-Feed ושערי בנק ישראל האחרונים שנקלטו.
ללא
מצב סחירות בהייפר תראו ערכים באנגלית בהתאם למסכת השדה. אבל ביצוא לקובץ תופיע ספרה בהתאם לפורמט.
מכשיר פיננסי יכול להיות באחד משלושה מצבים: פעיל למסחר / סגירת עסקאות בלבד / חסום למסחר.
4
רווח/הפסד עסקאות בשקלים זהו שדה מחושב פנימי לבקרת סיכונים. ערכו הוא ה-P/L של כל העסקאות במכשיר הפיננסי, מרגע פתיחתן (ובמחיר שהלקוח קיבל) ועד למועד חיתוך הדוח.
המערכת מחשבת כאן רק את העסקאות של הלקוחות ומתעלמת מספקי הנזילות ומחשיפה חשבונאית.
ללא

התעמקות בנתונים

לחיצה כפולה על אחת השורות, תפתח חלון "התעמקות בנתונים" בו מוצגות רשימת העסקאות של הלקוחות וספקי הנזילות שבגינן חושבו הנתונים בשורה.
במקרה והשורה מציגה חשיפה חשבונאית, יוצגו בחלון רשימת החשבונות ויתרות המטבעות בהם (בכל שורה מוצגת חשיפה למטבע אחד אל מול שקל או דולר).


מילוי מגנא ז013 חלק א טבלה 3

בהתאם לתקנת משנה 85(ב)(5) יש לסכום בנפרד את כל רכיבי הסיכון המטבעי בערך מוחלט ולפי כיוון החשיפה:
שדה הסבר
רכיבי סיכון שוק מטבעי LONG אחרי קיזוז סכום הערכים החיוביים של רכיבי סיכון מטבעי ראשון ושני לאחר קיזוז.
רכיבי סיכון שוק מטבעי SHORT אחרי קיזוז סכום הערכים השליליים של רכיבי סיכון מטבעי ראשון ושני לאחר קיזוז.

מילוי מגנא ז013 חלק א טבלה 4

בהתאם לתקנות משנה 85(א) וגם 85(ב) הייפר מחשבת את השדות למילוי. הייפר אינה תומכת בחישוב אופציות כי לא הועלתה דרישה מהזירות בעת פיתוח המודולים.
שדה הסבר
סך ערך מחושב - מנייתי סיכום ערכי רכיבי סיכון ראשון ושני מסוג 'מנייתי' בשקלים. עיגול האגורות מתבצע בסוף.
הקצאה בגין סיכון שוק - מנייתי הקצאה בשקלים = [סך ערך מחושב - מנייתי] * 10%. לאחר מכן עיגול האגורות.
סך ערך מחושב - תלוי ריבית סיכום ערכי רכיבי סיכון ראשון ושני מסוג 'תלוי ריבית' בשקלים. עיגול האגורות מתבצע בסוף.
הקצאה בגין סיכון שוק - תלוי ריבית הקצאה בשקלים = [סך ערך מחושב - תלוי ריבית] * 75% * 10%. לאחר מכן עיגול האגורות.
סך ערך מחושב - מטבעי בהתאם לתקנת משנה 85(ב)(5), ערך הסיכון המטבעי יהיה הגבוה מבין השניים (ראה כותרת קודמת עם שני שדות Long ו- Short).
לאחר לקיחת הערך הגבוה, מתבצע עיגול אגורות רק בשדה הזה.
הקצאה בגין סיכון שוק - מטבעי הקצאה בשקלים = [סך ערך מחושב - מטבעי] * 70% * 10%. לאחר מכן עיגול האגורות.
סך ערך מחושב - תלוי סחורה סיכום ערכי רכיבי סיכון ראשון ושני מסוג 'תלוי סחורה' בשקלים. עיגול האגורות מתבצע בסוף.
הקצאה בגין סיכון שוק - תלוי סחורה הקצאה בשקלים = [סך ערך מחושב - תלוי סחורה] * 160% * 10%. לאחר מכן עיגול האגורות.
סך ערך מחושב - שיורי סיכום ערכי רכיבי סיכון ראשון ושני מסוג 'שיורי' בשקלים. עיגול האגורות מתבצע בסוף.
הקצאה בגין סיכון שוק - שיורי הקצאה בשקלים = [סך ערך מחושב - שיורי] * 200% * 10%. לאחר מכן עיגול האגורות.

מילוי מגנא ז013 חלק ג (שדה יחיד) וסיכום נתוני הדוח לזירה

מהחלק הזה רק השדה הראשון מיועד למילוי במגנא, תחת הכותרת חלק ג' - סיכום הקצאות.
שדה הסבר
סיכום סך כל ההקצאות סיכום של חמשת שדות ההקצאה מהטבלה הקודמת (ראה טבלה למעלה). הסכומים כבר מעוגלים מהשדות הקודמים.
כמות עסקאות סיכום העמודה "כמות עסקאות" מהטבלה הראשונה. מדובר בכמות העסקאות הפתוחות על ידי לקוחות הזירה (מתעלם מספק הנזילות), בכלל המכשירים.
סיכום רווח/הפסד עסקאות בשקלים סיכום העמודה "רווח/הפסד עסקאות בשקלים" מהטבלה הראשונה. המערכת מחשבת כאן רק את העסקאות של הלקוחות ומתעלמת מספקי הנזילות ומחשיפה חשבונאית.