תקנות ניירות ערך - זירת סוחר לחשבונו העצמי

מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר בישראל, מבצעת פיקוח על פעילות זירות הסוחר לחשבונן העצמי ופועלת להסדרת פעילותן.
זירות הסוחר היינן מערכות באמצעותן ניתן לבצע מכירה של מכשירים פיננסיים מחשבונה העצמי של ישות ללקוחותיה, או לחלופין ביצוע קניית מכשירים פיננסיים מלקוחות, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי.
כמו כן, זירת סוחר הינה כל מערכת ממוחשבת המאפשרת ללקוח לסחור באמצעות מערכות אלו ובאופן זה.

בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך, בתוקף סמכותם על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הותקנו תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי).
כמו כן, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014 (להלן: "התקנות"), המשלימות את תיקון 42 לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, אשר אושר בכנסת בשנת 2010.
על פי תקנות אלה, הכילה הרשות רגולציה על זירות ה Forex, זירות סוחר עצמאיות המשתמשות בתוכנת מסחר CFD, הידוע כ"חוזה הפרשים" (contracts for difference) ומחייבת את זירות הסוחר בהגשת דיווחים תקופתיים אודות פעילותם.
דיווחים אלו מבוצעים באתר מגנא, בקטגוריית זירות מסחר וסימונם המוסכם היינו האות "ז".

הייפר, הינה תוכנת ניהול לקוחות (CRM), המותאמת גם לפעילותן של זירות סוחר, מתממשקת לזירות אלה ולפלטפורמות המסחר השונות ומאפשרת את ניהול תיקי הלקוחות וחשבונותיהם באופן שוטף.
בהתאם לתקנות, תומכת תוכנת הייפר בהפקת הדוחות הנדרשים ומאפשרת יצירת קבצים המרכזים את הנתונים הנדרשים, להגשת הדוחות הבאים:

 • ז002 - דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים. למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.
 • ז004 - דוח על פעילות החברה. למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.
 • ז006 - דוח סיכוני אשראי ומוסדות פיננסיים בהם מופקדים כספי הלקוחות.
  ז012 - דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים).
  למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוחות אלו, לחץ כאן.
 • ז008 - דוח סיכוני שוק חודשי, מגישים באמצעות דוח Value at Risk היסטורי מהייפר. יש להפיק את הדוח במטבע ILS. למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.
 • ז013 - דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני שוק). למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.

הכנת הייפר לשימוש במודול הישראלי

לצורך הפעלת המודול באופן מיטבי יש למלא את הדרישות הבאות:
 • שימוש בהייפר כמערכת הנהלת החשבונות של הזירה. לכל הפחות, לנהל את כספי הלקוחות (המרות, הלבנת הון, מיסים) ואת חשבונות הבנק וחשבונות ספקי הנזילות.
 • להטמיע את הייפר כמערכת ניהול קשרי הלקוחות והמסמכים, לפחות מול הלקוחות הסוחרים.
 • לחבר את הייפר לפלטפורמות המסחר עם הרשאות קריאת מידע מלאות והרשאות לפתיחת חשבון, הפקדה ומשיכה על פי הצורך של הזירה.
 • בהטמעה מסוג זה יש ליישם את הטבלה hyp_Client Extra Properties4 עבור החרגת לקוחות מתוחכמים (ראה סעיף בהמשך).

המודול נמכר ברישיון שימוש נפרד מהתוכנה הכללית

עצם המנוי על תוכנת הייפר אינו מקנה זכות שימוש במודולים הגשת הדוחות לרשות ניירות ערך בישראל, יש לפנות לשירות הלקוחות של הייפר לקבלת הצעת מחיר.
הטמעת המודול מחייבת ליווי ישיר של חברת שאי תעשיות תוכנה, יצרנית תוכנת הייפר.

החרגת "לקוחות מתוחכמים"

בהתאם לתקנה 4(ה), קובץ 7445 זירת סוחר לחשבונו העצמי, רשאים לקוחות לתת את הסכמתם מראש ובכתב, שהוראות תקנה 4 לא יחולו עליהם בתנאי שעמדו בתנאי הסף שקבע המחוקק.
על הזירה לבחון את התאמתו של הלקוח, תוכנת הייפר יכולה לסייע בהפקת דוח פעילות לבחינת המחזורים של הלקוח...
לאחר אישור והחתמת הלקוח, יש להזין להייפר את תוקף ההחרגה ואת הטופס החתום כדאי לסרוק אל תוך כרטיס הלקוח בהייפר, לתיעוד.
בעת הפקת הדוחות ז002 ו-ז004 הייפר מסתמכת על טבלת ההחתמות ומפלחת את הלקוחות "המתוחכמים" בהתאם. לכן מומלץ להקפיד על הרשאות ונהלי עבודה בכל הנוגע לטבלה.

להלן דוגמה להטמעה של הטבלה בכרטיס הלקוח בהייפר:
על מנהל המערכת להגדיר שני שדות רזרביים, בטבלה hyp_Client Extra Properties4 באופן הבא:
שם השדה במסד הנתונים הגדרת שם שדה בעברית
Spare ExtFld 01 מועד חתימה על טופס לקוח מתוחכם
Spare ExtFld 02 תוקף עד לתאריך
* מומלץ לשלב תסריט עריכה לחישוב שנה "קדימה" לאחר הזנת הערך בשדה הראשון...