החזר כספי במזומן

בחלון פרטי החזר כספי, ניתן לעדכן את הסכום שהוחזר במזומן. אופן רישום התקבולים הינו בהתאם להגדרה ביסודות המערכת.

תהחזר כספי במזומן

ניתן לעדכן את כמות השטרות / המטבעות שהתקבלה והסכום יחושב אוטומטית בשדה "סכום" בחלון זה. כמו כן, ניתן לרשום את סכום התקבול ישירות בשדה סכום. בתחתית החלון תוצג שורת סיכום של ההחזרים.

מנהל מערכת

תשלום במזומן

ניתן להגדיר את אופן עדכון קבלת התשלום במזומן, בענף Bookkeeping, בשדה "ממשק מזומן בקבלות והחזרים". רישום כמות השטרות/מטבעות מכל סוג שהתקבלו, רישום סכום סופי מלא שהתקבל או שתי האפשרויות גם יחד.