קבע סטאטוס הצעה / הזמנה

ההתקדמות בתהליך ההזמנה מתבצעת באמצעות שינוי סטאטוס ההצעה / ההזמנה. שימוש בלחצן זה פותח את חלון "קבע סטאטוס הצעה / הזמנה", בו ניתן לשנות את סטאטוס ההזמנה המסומנת, כפי שיוסבר בהמשך עמוד זה.

קבע סטאטוס הצעה / הזמנה

בשדות המוצגים בראש העמוד, ניתן לראות את פרטי ההזמנה כפי שהוגדרו ונערכו בטופס ההזמנה. שדות אלו אינם ניתנים לעריכה. (מנהל המערכת יכול להגדיר אילו שדות יוצגו).

עדכון סטאטוס הזמנה

בטבלת פרטי ההזמנה, מוצגים כלל הפריטים הכלולים בהזמנה / הצעה זו. לצד הטבלה, מופיעים לחצני הפעולה באמצעותם ניתן להגדיר את סטאטוס ההזמנה באופן הבא:
הצעת מחיר הסטאטוס בו נמצאת ההזמנה לאחר יצירת הצעת מחיר. כמו כן, ניתן להעביר הזמנה לסטאטוס זה במידה והסטאטוס שונה ל "בוטלה בשלב הצעת המחיר" או במידה ופג תוקף ההצעה.
הזמנה מאושרת עקרונית

כאשר הלקוח מאשר באופן עקרוני את ההזמנה, ללא מסמך חתום או תשלום.

לאחר בחירה באפשרות זו ייפתח חלון "האם קיימות הצעות מחיר חלופיות להזמנה שאושרה כעת?". במידה וכן, ניתן לסמן את ההצעות החלופיות הקיימות. פעולה זו משמשת לצרכים סטטיסטיים ומסייעת למנהל המכירות בהסקת מסקנות הנוגעות להזמנות שלא אושרו על ידי הלקוח. סטאטוס ההצעה החלופית ישתנה באופן אוטומטי לסטאטוס "בוטלה - הצעה אחרת שלנו זכתה". פרטי ההצעה שהתקבלה יופיעו בכרטיס ההצעות החלופיות שנדחו בשדה "מספר הזמנה חלופית שזכתה".
בוטלה בשלב הצעת המחיר כאשר בוטלה ההזמנה בשלב הצעת המחיר. לאחר קביעת סטאטוס זה ניתן לשנותו חזרה לסטאטוס "הצעת מחיר".
בוטלה לאחר אישור עקרוני כאשר בוטלה ההזמנה לאחר מתן אישור עקרוני. לאחר קביעת סטאטוס זה ניתן לשנותו חזרה לסטאטוס "הזמנה מאושרת עקרונית".
שלח לייצור / הכנה שליחת ההזמנה לביצוע.

שים לב - מחיקת / שינוי כמות מוצרים בהזמנה לאחר העברתה לסטאטוס "נשלחה לייצור / ביצוע" אינה אפשרית מטופס ההזמנה אלא אך ורק ממודול "תכנון ותפעול הייצור" ובהתאם להרשאות. במידה ואכן בוצע שינוי בהזמנה ממודול זה, מעקב הביצוע יתעדכן בהתאם וכמו כן גם כמות המוצרים בטופס ההזמנה.

הפעלת סעיף התחייבות

אפשרות זו פעילה כאשר ישנם מוצרים אשר שולמו מראש.

לאחר הוספת מוצרים אלו בפריטי ההזמנה ובחירה בסטאטוס שלח לייצור / ביצוע, ייפתח חלון "קבע סטאטוס הצעה / הזמנה", בו ניתן לבחור בלחצן הפעולה הפעל התחייבות עבור השורה המסומנת, על מנת לנצל את התשלום שבוצע מראש להזמנה זו. התשלום שבוצע מראש וכמות המוצרים, יקוזזו מערך ההזמנה.

ביטול הפעלת סעיף ההתחייבות יבוצע על ידי לחיצה על לחצן החזר את המצב לקדמותו (הזמנה רגילה ללא סעיפי התחייבות).